Free legal advisory service

In the interest of helping parents in material need to exercise and perform their parental rights, our law office is providing this “QUESTIONS & ANSWERS” section as an opportunity to put forward to the attorney at no charge questions of interest to you in the area of family rights. Another reason this section exists is to ensure the wider public access to the most frequently asked questions and answers in the area of family law.

Conditions

By sending your question through our electronic form, you agree to the following conditions:

  • Odpovede na vaše otázky advokát poskytne bezplatne v rámci služby Bezplatné právne poradenstvo online. Bezplatným právnym poradenstvom online treba rozumieť poskytnutie kvalifikovanej odpovede na otázku uvedenú v elektronickom formulári na základe opísaného skutkového stavu bez hodnotenia listinných alebo iných dôkazov a bez právneho zastúpenia vo veci. Otázky musia byť konkrétne a jasné a nesmú odporovať dobrým mravom.
  • Advokát poskytne bezplatné právne poradenstvo výlučne v oblasti rodinného práva. Rodinným právom treba rozumieť práva a povinnosti upravené Zákonom o rodine. Ide najmä nie však výlučne o otázky z nasledovných okruhov: a) rozvod manželstva, b) zverenie mal. dieťaťa do osobnej starostlivost, c) určenie, zvýšenie a zníženie výživného a úprava styku s mal. dieťatom, d) určenie a zapretie otcovstva k mal. dieťatu, e) nezhoda rodičov pri rozhodovaní o podstatných otázkach mal. dieťaťa a pod. V prípade, že otázka sa nebude týkať oblasti rodinného práva, advokát na otázku nebude odpovedať a prípadne ponúkne možnosť zodpovedania otázky za odmenu.
  • Prehlasujete, že Vaše majetkové pomery odôvodňujú poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v súlade s §24 ods. 4 Zákona o advokácii. Prehlasujete, že ste osobou v hmotnej núdzi. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.
  • Otázky sa zasielajú prostredníctom elektronického formuláru a odpovede prostredníctvom emailu. V elektronickom formulári je potrebné uviesť platný email a text s otázkou. Otázky aj odpovede sú dôverné.
  • Advokát poskytne odpovede obratom, najneskôr v lehote siecmich dní odo dňa doručenia otázky prostredníctvom elektronického formuláru. V prípade, že Vám odpoveď advokáta nebude doručená v uvedenej lehote, môžete o odpoveď požiadať aj bezplatne aj telefonicky na tel. č. +421/37/7414107 alebo na tel.č. +421/905/275772 alebo prostredníctvom SKYPE.

Selected questions and answers:

Širokej verejnosti ponúkame najčastejšie otázky a odpovede, ktoré sú kladené advokátovi v oblasti rodinného práva. Odpovede Vám môžu pomôcť pri orientácii s Vašim právnym problémom. Nižšie uvedené otázky, ako aj odpovede boli upravené tak, aby bola zachovaná ich dôvernosť.