Bezplatná poradňa online

Naša advokátska kancelária v záujme pomoci rodičom v hmotnej núdzi pri uplatňovaní a výkone ich rodičovských práv poskytuje osobám v hmotnej núdzi možnosť položiť advokátovi bezplatne otázky, ktoré Vás zaujímajú výlučne z oblasti rodinného práva. Ďalším dôvodom existencie tejto sekcie je zabezpečenie prístupu širokej verejnosti k najčastejším otázkam a odpovediam v oblasti rodinného práva.

Podmienky

Zaslaním Vašej otázky prostredníctvom elektronického formuláru súhlasíte s nasledovnými podmienkami poskytnutia bezplatného právneho poradenstva online:

  • Odpovede na vaše otázky advokát poskytne bezplatne v rámci služby Bezplatné právne poradenstvo online. Bezplatným právnym poradenstvom online treba rozumieť poskytnutie kvalifikovanej odpovede na otázku uvedenú v elektronickom formulári na základe opísaného skutkového stavu bez hodnotenia listinných alebo iných dôkazov a bez právneho zastúpenia vo veci. Otázky musia byť konkrétne a jasné a nesmú odporovať dobrým mravom.
  • Advokát poskytne bezplatné právne poradenstvo výlučne v oblasti rodinného práva. Rodinným právom treba rozumieť práva a povinnosti upravené Zákonom o rodine. Ide najmä nie však výlučne o otázky z nasledovných okruhov: a) rozvod manželstva, b) zverenie mal. dieťaťa do osobnej starostlivosti, c) určenie, zvýšenie a zníženie výživného a úprava styku s mal. dieťatom, d) určenie a zapretie otcovstva k mal. dieťatu, e) nezhoda rodičov pri rozhodovaní o podstatných otázkach mal. dieťaťa a pod. V prípade, že otázka sa nebude týkať oblasti rodinného práva, advokát na otázku nebude odpovedať, prípadne ponúkne možnosť zodpovedať otázku za odmenu.
  • Prehlasujete, že Vaše majetkové pomery odôvodňujú poskytnutie bezplatnej právnej pomoci v súlade s §24 ods. 4 Zákona o advokácii. Prehlasujete, že ste osobou v hmotnej núdzi. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.
  • Otázky sa zasielajú prostredníctom elektronického formuláru a odpovede prostredníctvom emailu. V elektronickom formulári je potrebné uviesť platný email a text s otázkou. Otázky aj odpovede sú dôverné.
  • Advokát poskytne odpovede spravidla v lehote dvoch týždňov odo dňa doručenia otázky prostredníctvom elektronického formuláru avšak uvedená lehota nie je záväzná.

Vašu otázku napíšte do formuláru a odošlite:Najčastejšie otázky a odpovede

Širokej verejnosti ponúkame najčastejšie otázky a odpovede, ktoré sú kladené advokátovi v oblasti rodinného práva. Odpovede Vám môžu pomôcť pri orientácii vo Vašom právnom probléme. Nižšie uvedené otázky vrátane odpovedí boli upravené tak, aby bola zachovaná ich dôvernosť.