Cenník


Odmena advokáta

V závislosti od požadovaného rozsahu právnych služieb sa odmena advokáta určuje buď za čas strávený pri poradenstve s advokátom alebo fixnou sadzbou za úkon právnej služby, ktorý má advokát za klienta vykonať. Ide o nasledovné spôsoby odmeňovania advokáta:

  • Časová sadzba

    Pokiaľ Vám postačuje právne poradenstvo v rozsahu osobného stretnutia s advokátom v sídle kancelárie alebo dištančné stretnutie s advokátom na telefóne, SKYPE alebo inej elektronickej platforme budeme Vám účtovať odmenu vo výške 20,- Eur za každú začatú polhodinu poradenstva.

  • Úkonová sadzba

    Pokiaľ chcete využiť právne služby advokáta, či už pri zastupovaní na súde alebo pri príprave zmluvy budeme Vám účtovať dohodnutú odmenu za úkon právnej služby. Úkonom právnej služby treba rozumieť konkrétnu službu ktorú advokát za odmenu poskytne. Môže ísť o odmenu za vybavenie celej veci, čo je najmä v prípade nesporovej agendy, napr. za vypracovanie zmluvy, alebo iného podania. V prípade sporovej agendy, t.j. zastupovania na súde bude odmena zahŕňať viac úkonov právnej služby ktoré budú účtované v priebehu konania za každý úkon samostatne. Pôjde napríklad o nasledovné úkony právnej služby: prevzatie veci a prípravu zastúpenia, vypracovanie žaloby na súd, zastúpenie na pojednávaní či vypracovanie odvolania a pod. Výška odmeny za jeden úkon právnej služby sa určuje v závislosti od zložitosti veci a povahy sporu a to v písomnej zmluve s advokátom ktorú klient uzavrie. Klient vždy dáva súhlas s vykonaním každého právneho úkonu advokátom ešte pred jeho realizáciou.Spôsob platby

Spôsob platby určuje klient po dohode s advokátom.

Ponúkame Vám nasledovné spôsoby platby:
  • v hotovosti do pokladne advokátskej kancelárie,
  • prevodom na účet advokátskej kancelárie.