Služby

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby na celom území SR vo všetkých oblastiach práva, najmä v oblasti:

V rámci poskytovaných služieb ponúkame našim klientom najmä právne zastúpenie v konaniach pred súdmi, notárskymi úradmi, exekútorskými úradmi, štátnymi orgánmi, alebo inými orgánmi verejnej moci, vypracovanie zmlúv, dohôd alebo iných dvojstranných právnych úkonov, vypracovanie žalôb, návrhov, odvolaní, sťažností, alebo iných jednostranných právnych úkonov, právne poradenstvo fyzickým a právnickým osobám osobne, telefonicky, emailom alebo prostredníctvom SKYPE, ako aj ďalšie právne služby podľa potrieb a požiadaviek klientov.


Rodinné právo


Občianske právo

 


Obchodné právo

 • právne poradenstvo v obchodnom práve pre fyzické a právnické osoby,
 • zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Obchodného zákonníka a ďalších právnych noriem obchodného práva
  vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov podľa Obchodného zákonníka, najmä kúpnej zmluvy, zmluvy o úvere, zmluvy o dielo, mandátnej zmluvy, komisionárskej zmluvy, zmluvy o preprave veci, zmluvy o sprostredkovaní, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o tichom spoločenstve,
 • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov podľa Obchodného zákonníka, najmä návrhu na začatie konania, žaloby, sťažnosti a iných podaní, vymáhanie pohľadávok,
 • vymáhanie pohľadávok
 • rozhodcovský súd ako alternatíva k všeobecným súdom
 • „officehousing“ zriadenie a vedenie sídla Vašej obchodnej spoločnosti
 • založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným
 • zabezpečenie zápisu zmien zapísaných údajov obchodných spoločností v Obchodnom registri a Živnostenskom registri alebo inom osobitnom registri
 • vypracovanie alebo kontrola stanov, všeobecných obchodných podmienok alebo interných noriem obchodných spoločností
 • zastupovanie v konkurznom konaní, vrátane vypracovania návrhov na vyhlásenie konkurzu alebo konkurzných prihlášok
 • zrušenie a zánik spoločnosti s ručením obmedzením

 


Právo k nehnuteľnostiam

 • právne poradenstvo týkajúce sa nehnuteľností, ich prevodu, výstavby, určovania  vlastníctva a pod.,
 • zastupovanie v katastrálnom konaní, v konaniach pred súdmi a stavebnými úradmi,
 • vypracovanie alebo kontrola všetkých druhov zmlúv a dohôd, na základe ktorých dochádza k prevodu vlastníctva k nehnuteľnostiam, najmä kúpnej zmluvy, zmluvy o prevode vlastníctva bytu, darovacej zmluvy, zmluvy o dielo,
 • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov, najmä návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, odvolania a iných podaní,

Dedičské právo


Medzinárodné právo

 • právne poradenstvo vo vybraných oblastiach medzinárodného práva rodinného, občianskeho, obchodného, pozemkového a autorského
 • zastupovanie vo vybraných konaniach, ktoré sa spravujú aspoň z časti medzinárodnými zmluvami a dohodami
 • vypracovanie alebo kontrola vybraných druhov zmlúv alebo iných dvojstranných právnych úkonov s medzinárodným prvkom
 • vypracovanie vybraných druhov jednostranných právnych úkonov s medzinárodným prvkom