Dlhy a zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva za trvania manželstva

 Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov možno všeobecne definovať ako spoločenstvo vlastníckych práv oboch manželov k veciam, ktoré manželia alebo jeden z nich nadobudli počas trvania ich manželstva. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva s výnimkou vecí získaných darovaním, dedením, vecí, ktoré svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov a vecí vydaných v rámci reštitúcie majetku len jedného z manželov.

Dlhy a bezpodielové spoluvlastníctvo

Tak ako do bezpodielového spoluvlastníctva patria aktíva patria sem aj pasíva. Štandardne pôjde o spoločné záväzky oboch manželov, keď obaja manželia sú v pozícii dlžníkov vo vzťahu k veriteľovi. Manželia za spoločné záväzky a dlhy zodpovedajú spoločne a nerozdielne. V prípade, že dlhy nie sú riadne a včas splácané môže sa veriteľ domáhať ich uspokojenia z bezpodielového spoluvlastníctva.

Ako to však bude so záväzkami len jedného z manželov, keď len jeden z manželov je v pozícii dlžníka vo vzťahu k veriteľovi? Nie je možné vylúčiť, že jeden z manželov bez súhlasu či vedomia druhého manžela uzavrie napríklad zmluvu o pôžičke na základe ktorej sa zaviaže riadne a včas splácať jeho dlh veriteľovi. Rovnako v prípade ak manžel podniká, môže mu v súvislosti s podnikaním vzniknúť dlh voči tretím osobám. Či už dlh jedného z manželov vznikol z podnikania alebo nie v oboch prípadoch je možné takýto dlh uspokojiť z bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

V zmysle §147 ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov“. Z citovaného zákonného ustanovenia je jasné, že jedinou podmienkou pre uspokojenie pohľadávky jedného z manželov zo spoločného majetku je jej vznik za trvania manželstva. Je teda právne irelevantné, či druhý manžel o dlhu vedel. Rovnako je irelevantné, či druhý manžel so vznikom dlhu súhlasil alebo nie.

Keďže možnosť uspokojenia dlhu jedného z manželov zo spoločného majetku ustanovuje zákon, nie je možné toto zákonné ustanovenie nijako vylúčiť alebo obmedziť či už na základe dohody manželov alebo súdnou cestou. Je však možné preventívne zúžiť alebo zrušiť samotné bezpodielové spoluvlastníctvo a tým obmedziť alebo vylúčiť majetok, z ktorého by bolo možné uspokojiť budúce pohľadávky len jedného z manželov.

Zúžiť bezpodielové spoluvlastníctvo je možné za podmienok ustanovených §143a a to vo forme notárskej zápisnice. Zúžením bezpodielového spoluvlastníctva treba rozumieť určenie vecí alebo súboru vecí, ktoré nebudú v prípade ich nadobudnutia patriť do bezpodielového spoluvlastníctva ale do výlučného majetku jedného z manželov alebo do podielového spoluvlastníctva. Zúženie bezpodielového spoluvlastníctva sa môže vzťahovať výlučne na veci, ktoré budú v budúcnosti nadobudnuté a nemôže sa vzťahovať na majetok, ktorý už do bezpodielového spoluvlastníctva patrí. Dohoda o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva je právne účinná voči tretím osobám a veriteľom výlučne v prípade, ak im je známa.

Zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo za trvania manželstva je možné za podmienok ustanovených v §148a Občianskeho zákonníka výlučne na základe rozhodnutia súdu. Zrušením bezpodielového spoluvlastníctva toto majetkové spoločenstvo zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia a teda počnúc týmto dňom budú manželia nadobúdať všetky veci každý z nich do výlučného vlastníctva, príp. do podielového spoluvlastníctva.

Dôrazne upozorňujeme, že v oboch prípadoch môže zrušenie alebo zúženie bezpodielového spoluvlastníctva byť právne účinné len na prípadné budúce dlhy a nie je riešením pre už existujúce dlhy, resp. vedené exekúcie. Vo vzťahu k dlhom tieto zákonné možnosti majú preventívny charakter.

 

Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva

Jedinou zákonnou podmienkou pre zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva je podnikateľská činnosť jedného alebo oboch manželov. Keďže podnikanie je spojené s majetkovými rizikami na strane podnikateľa, ktoré môžu postihnúť aj spoločný majetok manželov dáva Občiansky zákonník možnosť zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo a tým zamedziť ďalšiemu nadobúdaniu majetku do bezpodielového spoluvlastníctva. Podnikateľskou činnosťou pre účely zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva treba rozumieť podnikanie manžela - fyzickej osoby a nie účasť manžela ako spoločníka alebo akcionára v obchodnej spoločnosti.

Návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva za trvania manželstva sa podáva na okresnom súde v obvode ktorého má manžel, proti ktorému návrh smeruje svoje bydlisko. Návrh je oprávnený podať manžel, ktorý nepodniká a v prípade ak podnikajú obaja manželia majú toto právo obaja. Písomný návrh na súd môže manžel podať osobne v podateľni okresného súdu, alebo ho poslať doporučene poštou na adresu sídla súdu.

Návrh na súd by mal obsahovať najmä:
1. Osobné údaje navrhovateľa – manžela, ktorým je ten, kto návrh na súd podáva a žiada zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti. Rovnako je potrebné uviesť osobné údaje odporcu – manžela, ktorý podniká a proti ktorému návrh smeruje.
2. Z návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva za trvania manželstva. V návrhu uveďte a opíšte podnikateľskú činnosť druhého manžela. Doporučujeme uviesť od kedy manžel podniká, akým spôsobom a na základe akého oprávnenia. Doporučujeme tiež uviesť register v ktorom je ako podnikateľ zapísaný.
3. Návrh na súd adresujte miestne príslušnému okresnému súdu v dvoch vyhotoveniach.
4. Návrh na súd musí byť podpísaný navrhovateľom a opatrený dátumom a miestom podpisu.

K návrhu na súd odporúčame priložiť najmä nasledovné prílohy:
1. Sobášny list originál alebo overená kópia.
2. Výpis zo živnostenského alebo iného registra podnikajúceho manžela originál alebo overená kópia.

Súd po doručení návrhu určí termín pojednávania na ktoré predvolá oboch manželov ako účastníkov konania. Pokiaľ ku dňu rozhodovania súdu manžel podniká tak súd musí zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Bezpodielové spoluvlastníctvo k veciam, ktoré boli nadobudnuté počas trvania manželstva pred rozhodnutím súdu o zušení bezpodielového spoluvlastníctva je možné vyporiadať na základe dohody alebo súdnou cestou. Keďže k zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva dochádza za trvania manželstva je možné aj vyporiadanie realizovať za trvania manželstva.
 

Ako Vám môže pomôcť advokát?

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby pri zrušení bezpodielového spoluvlastníctva za trvania manželstva a to najmä v nasledovnom rozsahu:
a) Vypracovanie a podanie návrhu na súd na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva za trvania manželstva.
b) Zastupovanie v konaní pred súdom.
c) Právne poradenstvo pri následnom vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva