Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matky

Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matky je jedným z druhov vyživovacích povinností upravených Zákonom o rodine, konkrétne v §74. Účelom tohto príspevku je jednak kompenzácia straty príjmov nevydatej matky mal. dieťaťa v dôsledku tehotenstva, pôrodu a následnej starostlivosti o dieťa v útlom veku, ako aj kompenzácia zvýšených výdavkov v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom.

Z uvedeného je zrejmé, že oprávnenou osobou pre priznanie tohto príspevku môže byť výlučne nevydatá matka dieťaťa. Pokiaľ je matka vydatá tak na tento príspevok nárok nemá, pretože uvedené nároky sú kompenzované v rámci iných vyživovacích povinností, konkrétne v rámci výživného na manžela (§71 Zákona o rodine) a príspevku na výživu rozvedeného manžela (§72 Zákona o rodine). Povinnou osobou bude otec dieťaťa. Pre úplnosť dodávame, že nárok na tento príspevok má aj nevydatá tehotná žena, ktorej sa dieťa ešte nenarodilo proti domnelému otcovi dieťaťa, rovnako tak žena ktorej sa dieťa narodilo mŕtve avšak touto problematikou sa tu nebudeme podrobnejšie zaoberať.

Príspevok sa v podstate skladá z dvoch samostatných nárokov nevydatej matky a to:

1. Príspevok na výživu nevydatej matky. Ide o mesačne sa opakujúcu dávku výživného, ktorou je otec dieťaťa povinný prispievať nevydatej matke najdlhšie po dobu dvoch rokov najneskôr odo dňa pôrodu na jej výživu. Vyživovacia povinnosť tak je časovo obmedzená na dva roky, pričom jej začiatok je možné určiť najskôr dňom kedy nevydatej matke klesli po prvý krát jej príjmy v dôsledku tehotenstva. Najneskôr však táto vyživovacia povinnosť vznikne dňom pôrodu. Podmienkou priznania tohto príspevku teda je, že v dôsledku tehotenstva a pôrodu došlo k zníženiu príjmov na strane nevydatej matky. Výška príspevku je daná primeranosťou, čo v tomto prípade treba vykladať tak, že výživné by malo vyrovnávať zníženú životnú úroveň matky v čase tehotenstva a po pôrode s jej životnou úrovňou pred tehotenstvom. Na rozdiel od výživného na dieťa tak účelom nie je vyrovnanie životnej úrovne s otcom dieťaťa ale s pôvodnou životnou úrovňou samotnej matky. Výšku výživného samozrejme obmedzujú majetkové pomery, schopnosti a možnosti otca dieťaťa.

2. Príspevok na úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Ide o jednorazový príspevok, nie opakujúce sa plnenie. Podmienkou priznanie tohto príspevku je existencia opodstatnených výdavkov súvisiacich s tehotenstvom a pôrodom. Ide najmä o preukázateľné výdavky v súvislosti s nákupom tehotenského oblečenia, doplnkovej výživy a vitamínov či liekov pre nevydatú matku, výdavky na zdravotnú starostlivosť, gynekologické vyšetrenia, pobyt v nemocnici, doplnková starostlivosť. Výdavky na tzv. výbavičku mal. dieťaťa sa v rámci príspevku nezohľadňujú, keďže tieto sa majú zohľadniť pri určovaní výživného na mal. dieťa. Rovnako sa nezohľadňujú výdavky ktoré boli uhradené zo zdravotného poistenia, resp. iného sociálneho zabezpečenia. Rozsah a výška príspevku je daná „primeranosťou“, čo znamená súd rozhodne o spravodlivom pomere účasti otca mal. dieťaťa na výdavkoch matky v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom. Štandardne je tento pomer rovnaký, ale v odôvodnených prípadoch môže byť aj iný.

Čo robiť pred podaním návrhu na určenie príspevku na súde?

Ešte predtým, ako podáte návrh na súd, odporúčame sa pokúsiť s otcom dieťaťa dohodnúť na výške príspevku a jeho splatnosti. Dohodou môžete predísť zvýšeným výdavkom v súvislosti s vymáhaním tohto nároku ako aj časovým prieťahom. V takomto prípade odporúčame aby dohoda mala písomnú formu. Pokiaľ k dohode nedôjde obratom podajte návrh na súd.

Čo má obsahovať návrh na súd?

Návrh na určenie príspevku sa podáva na miestne príslušnom súde, ktorým je okresný súd, v ktorého obvode má bydlisko otec dieťaťa. Písomný návrh na súd môžete podať osobne v podateľni okresného súdu, alebo ho poslať doporučene poštou na adresu sídla súdu.

Návrh na súd by mal obsahovať najmä:
1. Osobné údaje navrhovateľa – nevydatej matky, s uvedením jej mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti. Rovnako je potrebné uviesť osobné údaje odporcu – otca dieťaťa, proti ktorému návrh smeruje.
2. Z návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate určenia príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matky a v akej výške. Osobitne uveďte a zdôvodnite navrhovanú výšku príspevku na výživu a osobitne navrhovanú výšku príspevku na úhradu nákladov súvisiacich s tehotenstvom a pôrodom. V návrhu opíšte ako sa Vám v dôsledku tehotenstva a pôrodu znížili Vaše príjmy. Rovnako opíšte majetkové pomery, schopnosti a možnosti otca dieťaťa ak sú Vám známe.
3. Návrh na súd adresujte miestne príslušnému okresnému súdu v dvoch vyhotoveniach.
4. Návrh na súd musí byť podpísaný navrhovateľom a opatrený dátumom a miestom podpisu.

K návrhu na súd odporúčame priložiť najmä nasledovné prílohy:
1. Rodný list dieťaťa.
2. Doklady preukazujúce vynaložené výdavky v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom, ako napr. doklady o zaplatení za zdravotnú starostlivosť, lekárske vyšetrenia, tehotenské oblečenia a obuv, vitamíny a doplnkovú výživu a pod.
3. Doklady preukazujúce príjmy nevydatej matky pred tehotenstvom a po pôrode vrátane prídavku na dieťa a rodičovského príspevku.
4. Doklady preukazujúce bežné výdavky matky mal. dieťaťa po pôrode na domácnosť a na jej osobu.

Ako bude postupovať súd v konaní o určenie príspevku?

Po podaní návrhu na súde, súd vo veci nariadi ústne pojednávanie, na ktorom v prvom rade vykoná výsluch oboch účastníkov konania – nevydatej matky a otca dieťaťa a vykoná ďalšie potrebné dokazovanie vo veci. Súd najmä zistí príjmy oboch účastníkov konania, posúdi majetkové pomery, schopnosti a možnosti otca dieťaťa a opodstatnené výdavky nevydatej matky.

Na základe vykonaného dokazovania súd vo veci rozhodne. Súd rozhoduje rozsudkom, ktorý sa doručuje obom účastníkom konania. Odporúčame na doručený rozsudok vyznačiť doložku právoplatnosti a vykonateľnosti. Túto doložku Vám vyznačia v infocentre súdu, ktorý rozhodoval vo veci.

Ako Vám môže pomôcť advokát?

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v oblasti rodinného práva pri zastupovaní v konaní o určenie príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matky a to najmä v nasledovnom rozsahu:
a) Príprava zastúpenia, vrátane podrobného zistenia skutkového stavu, zabezpečenia potrebných dokumentov a dôkazov a stanovenie najlepšej stratégie pri zastupovaní pred súdom.
b) Asistencia pri uzatváraní prípadnej dohody o určení príspevku, vrátane písomnej korešpondencie a osobných stretnutí s druhou stranou.
c) Vypracovanie a podanie návrhu na súd vrátane potrebných príloh.
d) Zastupovanie v konaní pred súdom až do právoplatného skončenia veci.