Rozhodovanie rodičov vo veciach maloletého dieťaťa

Základné pravidlo, je také, že v bežných veciach mal. dieťaťa rozhoduje každý rodič samostatne podľa svojej najlepšej úvahy, sledujúc najlepší záujem mal. dieťaťa. V podstatných veciach mal. dieťaťa rozhodujú rodičia vždy spoločne, sledujúc najlepší záujem mal. dieťaťa a to na základe rodičovskej dohody. V prípade ak sa rodičia nedokážu dohodnúť o podstatnej veci dieťaťa, rozhodne na návrh niektorého z nich súd (§35 ZoR).

Bežným rozhodnutím vo veci mal. dieťaťa treba rozumieť také rozhodnutie rodiča, ktoré svojim obsahom a dôsledkami výrazne nezasahuje do výkonu rodičovských práv a povinností druhého rodiča a súčasne nemá výrazný vplyv na záujem samotného dieťaťa. Bežnými rozhodnutiami sú teda tie, ktoré rodič spravidla bežne robí v súvislosti s tradičnou starostlivosťou o dieťaťa pri zastupovaní dieťaťa alebo správne jeho majetku. Bežným rozhodnutím je napríklad zastupovanie dieťaťa pri zakúpení letenky, alebo pri zriadení sporenia či poistky dieťaťa. Bežným rozhodnutím je tiež správa bežného majetku dieťaťa, ako napríklad spravovanie prostriedkov na účte dieťaťa rodičom, ktorý toto sporenie založil.

Podstatným rozhodnutím vo veci mal. dieťaťa treba rozumieť také rozhodnutie rodiča, ktoré svojim obsahom a dôsledkami výrazne zasahuje do výkonu rodičovských práv a povinností druhého rodiča a súčasne má výrazný vplyv na záujem samotného dieťaťa. Podstatnými rozhodnutiami sú napríklad trvalé alebo dlhodobé vycestovanie mal. dieťaťa do krajiny, ktorá nie je obvyklým pobytom mal. dieťaťa, , zmena štátneho občianstva mal. dieťaťa, poskytovanie zdravotnej starostlivosti mal. dieťaťu, najmä v prípadoch poskytovania dlhodobej zdravotnej starostlivosti alebo starostlivosti, ktorá môže mať priamy vplyv na život mal. dieťaťa, vrátane zmeny ošetrujúceho lekára mal. dieťaťa, príprava na budúce povolanie mal. dieťaťa, najmä rozhodovanie o forme a druhu štúdia, vrátane zmeny školy mal. dieťaťa, zmena priezviska mal. dieťaťa.

Ako sa zmení rozhodovanie rodičov po tom, čo súd rozhodne o zverení dieťaťa?

Nijako. Či je dieťa zverené súdom do osobnej starostlivosti jedného z rodičov alebo nie, táto skutočnosť nemá nijaký vplyv na spôsob rozhodovania rodičov či už v bežných alebo podstatných veciach dieťaťa. To isté platí pri striedavej starostlivosti. Základné pravidlo rozhodovania uvedené vyššie zostáva nezmenené.

Na druhej strane, ak je dieťa väčšinu času v starostlivosti jedného z rodičov tak je prirodzené, že tento rodič bude o bežných veciach rozhodovať častejšie ako druhý rodič, ktorý tak bude robiť spravidla len v čase, kedy má dieťa v starostlivosti on v rámci styku.

V minulosti súdy pristupovali k otázke rozhodovania v bežných veciach dieťaťa odlišne, keď právo zastupovať a spravovať majetok dieťaťa v bežných veciach priznávali len tomu rodičovi, ktorý dieťa mal zverené do osobnej starostlivosti. Táto úprava sa ukázala ako nesprávna a pre druhého rodiča zbytočne obmedzujúca. Znamenala, že rodič, ktorý nemá právo zastupovať dieťa v bežných veciach nemohol dieťaťu ani len kúpiť letenku, či zriadiť poistku.

Čo v prípade nezhody rodičov?

V prípade nezhody rodičov o podstatnej veci výchovy dieťaťa môže ktorýkoľvek z rodičov podať návrh na súd a súd rozhodne za rodičov.

Medzi najčastejšie spory rodičov, ktoré súdy rozhodujú je napríklad určenie školy, ktorú bude dieťa navštevovať.

Čo robiť pred podaním návrhu na súde?

V prvom rade urobte všetko preto, aby ste sa dohodli a o podstatnej veci nemusel rozhodovať, niekto tretí, súd. Dohoda, ktorú akceptujú obaja rodičia je vždy lepšia ako autoritatívne rozhodnutie súdu s ktorým sa rodič nestotožní.

Primerane veku a rozumovej vyspelosti dieťaťa zistite názor dieťaťa k podstatnej otázke a tento názor rešpektujte ak je to možné. Nie vždy názor dieťaťa je ten správny, avšak to neznamená, že ak názor dieťaťa správny je, tak ho nebudem ako rodič rešpektovať len preto, lebo mi nevyhovuje.

Ak sa neviete dohodnúť, obráťte sa na odborníka, využite služby rodičovskej poradne, či už súkromnej alebo pri UPSVAR.

Čo má obsahovať návrh na súd?

Návrh sa podáva na miestne príslušnom súde, ktorým je okresný súd, v ktorom obvode maloleté dieťa žije. Písomný návrh môžete osobne podať v podateľni okresného súdu, alebo ho poslať doporučene poštou prípadne elektronicky podpísaný do dátovej schránky súdu.

Návrh na súd by mal obsahovať najmä nasledovné náležitosti:

1. Označenie účastníkov konania t.j. osobné údaje rodiča - navrhovateľa, osobné údaje druhého rodiča a osobné údaje mal. dieťaťa s uvedením mena, priezviska, prípadne rodného priezviska, bydliska a štátnej príslušnosti. Odporúčam tiež uviesť telefonický kontakt príp. email. .
2. Z návrhu musí byť zrejmé najmä to, že sa domáhate rozhodnutia o podstatnej veci dieťaťa a akého. Ak napríklad sa domáhate určenia školy, tak treba uviesť akú školu má dieťa navštevovať.
3. Návrh podrobne odôvodnite, t.j. uveďte v akej podstatnej otázke sa ako rodičia neviete dohodnúť a odôvodnite, prečo Váš návrh je lepší ako návrh druhého rodiča.
4. Dátum a podpis navrhovateľa.

K návrhu odporúčame priložiť nasledovné prílohy:
a) rodný lit mal. dieťaťa,
b) iné dôkazy podľa úvahy  

O čom bude súd?

Súd v prvom rade vypočuje rodičov na pojednávaní a vykoná nevyhnutné dokazovanie podľa povahy prípadu. Pôjde najmä o zisťovanie názoru mal. dieťaťa, príp. sociálnych a bytových pomerov rodičov. Uvedené sa realizuje spravidla prostredníctvom USPVAR.

Súd vykoná dokazovanie a zásadne rozhoduje podľa toho, čo je pre dieťa lepšie. To je základný princíp pri rozhodovaní o podstatnej veci dieťaťa. Ak majú rodičia odlišné návrhy riešenia podstatnej veci starostlivosti o dieťa, súd zistí ktorý z týchto návrhov je pre dieťa lepší. Nie je však viazaný návrhom rodičov nič nebráni súdu rozhodnúť odlišne od návrhov rodičov.

Súd rozhoduje rozsudkom proti ktorému je možné odvolanie na krajský súd.

Čo po súde?

Rozhodnutie súdu nahrádza vôľu a rozhodnutie rodiča. Pokiaľ napríklad súd rozhodne o tom ktorú školu má dieťa navštevovať, tak pre školu bude záväzné súdne rozhodnutie a nie žiadosť o zápis, ktorú rodič podal.

Ako Vám môže pomôcť advokát?

Zastúpenie advokátom nie je povinnosťou rodičov, ale pridanou hodnotou. V rámci mojej praxe sa dlhodobo špecializujem na rodinné právo a ponúkam klientom komplexné právne služby v tejto oblasti. Pred podaním návrhu na súd Vám viem pomôcť predovšetkým ako radca pri určení Vašich priorít v tom čo chcete a ako to chcete dosiahnuť, tak aby bol čo najlepšie naplnený záujem Vášho dieťaťa o ktoré v celom procese ide. Okrem osobného poradenstva ponúkam zastúpenie v celom súdnom konaní od jeho začiatku až do konca. Kvalifikované právne zastúpenie môže výrazne skrátiť dĺžku trvania konania a súčasne zvýšiť šance na dosiahnutie toho, čo je v najlepšom záujme Vášho dieťaťa.

V prípade záujmu o tieto právne služby ma neváhajte kontaktovať.