Rozhodovanie rodičov vo veciach maloletého dieťaťa

V rámci tohto článku sa budeme venovať praktickým právnym otázkam súvisiacich s rozhodovaním rodičov vo veciach týkajúcich sa mal. dieťaťa. Upozorňujeme, že súčasný výklad Zákona o rodine pri tejto téme nie je jednotný. Keďže však ide o veľmi dôležitú otázku, ktorú rodičia musia v praxi dennodenne riešiť, považujeme za potrebné širokej verejnosti ponúknuť náš výklad Zákona o rodine v tomto smere.

Základné pravidlo, podľa ktorého rodičia rozhodujú vo veciach mal. dieťaťa je také, že v bežných veciach rozhoduje každý z rodičov samostatne a vo veciach podstatných rozhodujú rodičia dieťaťa vždy spoločne, a ak sa nedohodnú, môže o podstatnej otázke na návrh niektorého z nich rozhodnúť súd. Uvedené základné pravidlo je upravené v §35 Zákona o rodine.

Bežnou vecou treba rozumieť takú otázku výchovy dieťaťa, ktorá sa týka každodenného bežného života mal. dieťaťa a ktorá nemôže byť spôsobilá podstatným spôsobom ovplyvniť výchovu mal. dieťaťa. Ide o všetky bežné veci, o ktorých rodič každodenne rozhoduje, ako napr. spôsob a charakter každodennej prípravy dieťaťa do školy, zabezpečovanie voľného času dieťaťa, či aj bežné kontroly u lekára alebo návšteva pohotovosti v prípade akútneho zhoršenia zdravotného stavu dieťaťa.

Podstatnou vecou treba rozumieť takú otázku výchovy dieťaťa, ktorá sa týka najdôležitejších a kľúčových vecí v živote a výchove mal. dieťaťa, o ktorej rozhodnutie o tejto otázke bude mať podstatný dopad na ďalší vývoj a výchovu mal. dieťaťa. Ide napr. o rozhodovanie rodičov o druhu a charaktere školy, ktorú bude dieťa navštevovať, o trvalom vysťahovaní mal. dieťaťa do cudziny, o zmene priezviska mal. dieťaťa, ale pôjde aj o rozhodnutia týkajúce sa dlhodobej zdravotnej starostlivosti.

Ako sa zmení rozhodovanie rodičov vo veciach dieťaťa po tom, čo súd upraví výkon rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu?

 

Pokiaľ nie sú upravené rodičovské práva a povinnosti k mal. dieťaťu súdnou cestou, tak základné pravidlo, ktoré vyššie  uvádzame, platí neobmedzene, pretože obaja rodičia majú rovnaké práva a povinnosti k mal. dieťaťu bez akéhokoľvek obmedzenia.

V prípade, ak sú rodičovské práva a povinnosti upravené súdnym rozhodnutím, tak základné pravidlo platí rovnako, avšak s výnimkou zastupovania a správy majetku mal. dieťaťa v bežných veciach. Súd v rozhodnutí, ktorým upravuje rodičovské práva a povinnosti rozhoduje aj o tom, ktorý z rodičov bude mal. dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok v bežných veciach. Ide spravidla o toho rodiča, ktorému súd zveruje mal. dieťa do osobnej starostlivosti. V prípade striedavej starostlivosti zastupuje mal. dieťa a spravuje jeho majetok v bežných veciach ten rodič, v ktorého starostlivosti sa práve dieťa nachádza. Pokiaľ teda sú súdnou cestou upravené rodičovské práva a povinnosti, tak súd v rozhodnutí vždy určí rodiča, ktorý bude mal. dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok v bežných veciach a teda druhému rodičovi toto právo zaniká. Upozorňujeme, že v ostatných bežných veciach, t.j. tých, ktoré sa netýkajú zastupovania a správy majetku v bežných veciach, zostáva samostatné rozhodovanie tohto rodiča zachované, a to aj v prípade, že dieťa je zverené do opatery druhého rodiča. Rovnako tak zostáva zachované spoločné rozhodovanie v podstatných veciach mal. dieťaťa.

 

Čo v prípade, ak rodič nesúhlasí s rozhodnutím druhého rodiča v podstatnej veci týkajúcej sa mal. dieťaťa?

Bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú upravené rodičovské práva a povinnosti k mal. dieťaťu súdnym rozhodnutím tak platí, že v podstatných veciach mal. dieťaťa rozhodujú rodičia vždy spoločne. Pokiaľ sa nevedia dohodnúť, tak o podstatnej otázke rozhodne súd v súlade s §35 Zákona o rodine.

Čo robiť pred podaním návrhu na súde?

Zákon o rodine vždy uprednostňuje predovšetkým dohodu rodičov v podstatnej otázke výchovy mal. dieťaťa. Len zodpovední rodičia dokážu najlepšie rozhodovať o svojom dieťati, keďže najlepšie poznajú jeho potreby. Nenechávajte preto rozhodnutie na súd, ale pokúste sa vždy kompromisne vyriešiť prípadnú nezhodu s druhým rodičom. Len v krajnom prípade, keď k dohode v podstatnej otázke nedôjde, odporúčame obrátiť sa na súd. Ešte predtým odporúčame sa so žiadosťou o pomoc obrátiť na miestne príslušný ÚPSVaR.

 

Čo má obsahovať návrh na súd?

Návrh sa podáva na miestne príslušnom súde, ktorým je okresný súd, v ktorého obvode má bydlisko mal. dieťa. Písomný návrh na súd môžete podať osobne v podateľni okresného súdu, alebo ho poslať doporučene poštou na adresu sídla súdu.

Návrh na súd by mal obsahovať najmä:
1. Osobné údaje navrhovateľa – osoby, ktorá navrhuje, aby súd rozhodol o podstatnej otázke mal. dieťaťa. Osobnými údajmi treba rozumieť najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a občianstvo.
2. Osobné údaje druhého rodiča a mal. dieťaťa. Osobnými údajmi treba rozumieť najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a občianstvo.
3. Podrobné opísanie podstatnej veci na ktorej sa ako rodičia nedokážete dohodnúť. Z návrhu musí byť zrejmé, že navrhujete súdu, aby rozhodol o podstatnej otázke výchovy mal. dieťaťa a z akých dôvodov. Tiež musí byť z návrhu jasné, ako navrhujete aby súd rozhodol.
4. Návrh na súd adresujte miestne príslušnému okresnému súdu v troch vyhotoveniach.
5. Návrh na súd musí byť podpísaný navrhovateľom a opatrený dátumom a miestom podpisu.

K návrhu na súd odporúčame priložiť najmä nasledovné prílohy:
1. Rodný list mal. dieťaťa
 

Ako bude postupovať súd v konaní?

Po podaní návrhu na súde súd vo veci nariadi ústne pojednávanie, na ktorom v prvom rade vykoná výsluch účastníkov konania a vykoná ďalšie potrebné dokazovanie vo veci. Na základe vykonaného dokazovania súd vo veci rozhodne. Súd rozhoduje rozsudkom, ktorý sa doručuje účastníkom konania s možnosťou odvolania proti jeho výroku. Odporúčame na doručený rozsudok vyznačiť doložku právoplatnosti a vykonateľnosti. Túto doložku Vám vyznačia v infocentre súdu, ktorý rozhodoval vo veci.

Ako Vám môže pomôcť advokát?

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v oblasti rodinného práva pri zastupovaní v konaní o rozhodnutí o podstatnej otázke mal. dieťaťa a to najmä v nasledovnom rozsahu:

  • Podrobné zistenie a zhodnotenie skutkového stavu najmä zistenie či ide alebo nejde o podstatnú otázku výchovy mal. dieťaťa.
  • Príprava zastúpenia, vrátane podrobného zistenia skutkového stavu, zabezpečenia potrebných dokumentov a dôkazov a stanovenie najlepšej stratégie pri zastupovaní pred súdom.
  • Vypracovanie a podanie návrhu na súd vrátane potrebných príloh.
  • Zastupovanie v konaní pred súdom až do právoplatného skončenia veci.