Určenie alebo zapretie otcovstva k dieťaťu

Rodičovstvo sa určuje podľa zákonných zásad uvedených v Zákone o rodine. S určením materstva spravidla nie je problém, aj keď Zákon o rodine pamätá aj na takúto situáciu, kedy v prípade pochybností určí materstvo súd. Problém vzniká pri určení otcovstva k mal. dieťaťu, spravidla vtedy, keď jeden z rodičov nie je presvedčený otcovstvom k mal. dieťaťu. Správne určenie otcovstva je pritom zásadnou otázkou pre oboch rodičov, ale najmä pre mal. dieťa, ktoré má právo rozvíjať svoj vzťah so svojím biologickým otcom. Pokiaľ teda vzniknú pochybnosti s určením otcovstva, odporúčame tieto pochybnosti čo najskôr odstrániť. Mnohí rodičia z rôznych dôvodov úmyselne nezapíšu otca mal. dieťaťa do rodného listu mal. dieťaťa. Ide za každých okolností o nesprávny postup. Pokiaľ nie je biologický otec zapísaný v rodnom liste mal. dieťaťa ako jeho otec, tak nemá žiadne rodičovské práva a ani povinnosti k mal. dieťaťu. Okrem toho, že mal. dieťa nemôže plnohodnotne rozvíjať vzťah so svojím otcom, nemôže sa ani spoľahnúť na jeho výživu.

V tejto kapitole sa budeme venovať základným otázkam súvisiacim s určením a zapretím otcovstva k mal. dieťaťu s dôrazom na prípady, keď medzi rodičmi vznikne spor o určenie, resp. zapretie otcovstva k mal. dieťaťu.

Otcovstvo k mal. dieťaťu sa   určuje   tromi spôsobmi:

 1. na základne tzv. domnienky otcovstva manžela matky mal. dieťaťa,
 2. súhlasným vyhlásením oboch rodičov mal. dieťaťa a
 3. rozhodnutím súdu.

V závislosti od toho, akým spôsobom bolo otcovstvo k mal. dieťaťu určené, je možné otcovstvo zaprieť nasledovnými spôsobmi:

 1. podaním návrhu na súd na zapretie otcovstva v trojročnej lehote,  ak návrh podáva matka mal. dieťaťa,  resp. muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením a
 2.  podaním návrhu na súd na zapretie otcovstva bez obmedzenia lehoty,  ak návrh podáva mal. dieťa.

Otcovstvo manžela matky mal. dieťaťa

V zmysle §85 ods. 1 a 2 Zákona o rodine: „Ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky. Ak sa narodí dieťa žene znovu vydatej, považuje sa za otca neskorší manžel, aj keď sa dieťa narodilo pred uplynutím trojstého dňa po tom, čo jej skoršie manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné“.

Uvedené zákonné ustanovenie ustanovuje tzv. domnienku určenia otcovstva manžela matky mal. dieťaťa. Keďže ide o zákonnú domnienku, znamená to, že matričný úrad do rodného listu mal. dieťaťa bez ďalšieho dokazovania zapíše ako otca mal. dieťaťa manžela matky mal. dieťaťa, resp. neskoršieho manžela matky mal. dieťaťa.

Samozrejme, že ide o vyvrátiteľnú domnienku určenia otcovstva. Matka mal. dieťaťa môžu v lehote troch rokov od narodenia mal. dieťaťa podať na súde návrh na zapretie otcovstva k mal. dieťaťu. Manžel môže do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, že je otcom dieťaťa, ktoré sa narodilo jeho manželke, zaprieť na súde, že je jeho otcom.

Otcovstvo voči dieťaťu narodenému v čase medzi stoosemdesiatym dňom a trojstým dňom od vykonania zákroku asistovanej reprodukcie so súhlasom manžela matky nemožno zaprieť. Otcovstvo však možno zaprieť, ak by sa preukázalo, že matka dieťaťa otehotnela inak.

Otcovstvo určené súhlasným vyhlásením rodičov

Ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov. Ide najmä o prípady mal. detí slobodných matiek. Za otca mal. dieťaťa sa v tomto prípade považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. Súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené pred matričným úradom alebo pred súdom. Okrem súhlasného vyhlásenia rodičov nie je potrebné pri tomto spôsobe určenia otcovstva otcovstvo iným spôsobom dokazovať.

Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, ako aj matka mal. dieťaťa môžu podať na súde návrh na zapretie otcovstva v lehote troch rokov odo dňa jeho určenia, táto lehota sa však neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa.

 

Otcovstvo určené rozhodnutím súdu

Ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby otcovstvo určil súd. Za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti.

Na podanie návrhu na určenie otcovstva na súde neplynie žiadna lehota. Otcovstvo určené rozhodnutím súdu nie je možné zaprieť.

 

Zapretie otcovstva na návrh maloletého dieťaťa

Ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti konania o zapretie otcovstva. Na rozdiel od rodičov mal. dieťaťa, dieťa môže vždy bez obmedzenia zákonnej lehoty podať na súd návrh na prípustnosť zapretia otcovstva. Ešte predtým, než súd bude konať o samotnej otázke zapretia otcovstva, musí súd rozhodnúť, či je vôbec v záujme dieťaťa, aby sa začalo konanie vo veci zapretia otcovstva. Súd pri rozhodovaní berie ohľad len na to, či takýto postup je v záujme dieťaťa, nie rodičov a či rodičom skutočne lehota uplynula. To sú dve zákonné podmienky pre prípustnosť konania zapretia otcovstva. Pokiaľ súd rozhodne o tom, že je v záujme dieťaťa, aby sa konalo o zapretí otcovstva, môže dieťa po právoplatnosti tohto rozhodnutia podať na súde návrh na zapretie otcovstva.


Na podanie návrhu o prípustnosť zapretia otcovstva ako aj následného návrhu na zapretie otcovstva na podnet mal. dieťaťa neplynie žiadna zákonná lehota. V oboch prípadoch môže návrh podať ako dieťa plnoleté tak aj maloleté. Tu vzniká otázka, kto je oprávnený za maloleté dieťa podať návrh o prípustnosť zapretia otcovstva. Treba uviesť, že tu súdna prax nie je úplne jednotná. Ja sa prikláňam k výkladu podľa ktorého za dieťa v takomto prípade podáva návrh zákonný zástupca, t.. rodič zapísaný v rodnom liste (Uznesenie Ústavného sudu SR č.k. II.US.320/09-9). Treba uviesť, že zákonný zástupca má v tomto prípade právo podať výlučne návrh o prípustnosť zapretia otcovstva avšak v samotnom konaní, dieťa nezastupuje, zastupuje ho súdom ustanovený kolízny opatrovník, spravidla UPSVAR. Podľa iného výkladu, návrh môže podať len súdom ustanovený opatrovník, čiže nie zákonný zástupca pre možný konflikt záujmov medzi rodičom a dieťaťom. Možný je tiež výklad aplikujúc §9 Občianskeho zákonníka podľa ktorého samotné maloleté dieťa môže takýto návrh podať a aj podpísať, za podmienky že je dostatočne rozumovo vyspelé.
 

Konanie na súde

Návrh na určenie, príp. zapretie otcovstva sa podáva na okresnom súde, v obvode ktorého má žalovaný  - domnelý rodič svoje bydlisko. Návrh adresujte súdu v troch rovnopisoch.


Návrh na súd by mal obsahovať najmä:

 1. Osobné údaje navrhovateľa – toho, kto návrh na súd podáva, t.j. rodiča, ktorý sa domáha určenia otcovstva alebo jeho zapretia s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti. Rovnako je potrebné uviesť osobné údaje odporcu − rodiča, ktorým je ten, proti ktorému návrh smeruje a osobné údaje mal. dieťaťa.
 2. Z návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate určenia alebo zapretia otcovstva spolu s odôvodnením. Pokiaľ sa domáhate určenia otcovstva, je potrebné uviesť, v ktorom období došlo k predpokladanému splodeniu dieťaťa, príp. opísať, odkedy a dokedy sa udržiaval intímny pomer s druhým rodičom. Pokiaľ sa domáhate zapretia otcovstva, je potrebné uviesť, príp. aj označiť dôkazy, ktoré vedú k podozreniu, že otec mal. dieťaťa, ktorý je zapísaný v rodnom liste mal. dieťaťa, nie je jeho biologickým otcom.
 3.   Návrh na súd musí byť podpísaný navrhovateľom a opatrený dátumom a miestom podpisu.


K návrhu na súd je potrebné priložiť najmä nasledovné prílohy:

 1. rodný list mal. dieťaťa, pokiaľ ho máte k dispozícii,
 2. listinné a iné dôkazy preukazujúce dôvody, pre ktoré sa domáhate určenia, resp. zapretia otcovstva, pokiaľ existujú.

Po podaní návrhu, súd vo veci nariadi ústne pojednávanie, na ktorom predovšetkým vykoná výsluch účastníkov konania a ďalšie dokazovanie vo veci. Rovnako vypočuje aj kolízneho opatrovníka, ktorým je miestne príslušný ÚPSVaR, ktorý zastupuje v tomto konaní mal. dieťa.


Súd spravidla  ustanoví v konaní znalca z odboru genetiky, ktorý vypracuje znalecký posudok, v ktorom na základe testov DNA účastníkov konania a mal. dieťaťa určí pravdepodobnosť otcovstva k mal. dieťaťu. Na základe takto vykonaného dokazovania súd následne v rozsudku určí otcovstvo k mal. dieťaťu, príp. určí, že osoba nie je otcom mal. dieťaťa, alebo návrh zamietne.
Pokiaľ súd na základe vykonaného dokazovania určuje otcovstvo k mal. dieťaťu, zároveň v rozsudku upraví aj výkon rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu (zverenie, výživné a styk). Bližšie informácie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu nájdete tu: úprava výkonu rodičovských práv
 

Ako Vám môže pomôcť advokát?

Naša advokátska kancelária ponúka komplexné právne služby pri zastupovaní v konaní o určenie / zapretie otcovstva k mal. dieťaťu najmä v nasledovnom rozsahu:

 • právne poradenstvo za účelom najlepšieho postupu pri určení, resp. zapretí otcovstva
 • mimosúdne rokovania s druhým účastníkom,
 • vypracovanie a podanie návrhu na súd na určenie, resp. zapretie otcovstva, vrátane kompletného právneho zastúpenia v konaní až do právoplatného skončenia veci.