Vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok patrí k najčastejším prípadom, s ktorými sa klienti obracajú na advokáta. Práve z tohto dôvodu sme pre Vás pripravili vybrané informácie o spôsobe a postupe vymáhania pohľadávok, s ktorými sa môžete oboznámiť práve tu:

Posúdenie nároku

Prv než začnete robiť prvé kroky a právne úkony smerujúce k vymáhaniu pohľadávky, je potrebné, aby ste objektívne posúdili, či skutočne disponujete pohľadávkou, ktorú je možné úspešne uplatniť v súdnom konaní. Subjektívny pocit o tom, že máte finančnú pohľadávku voči inej osobe, ešte nemusí znamenať, že po právnej stránke pohľadávka skutočne existuje, resp. že je takáto pohľadávka vymožiteľná súdnou cestou.

S objektívnym právnym posúdením vášho nároku sa môžete obrátiť na advokáta, ktorý vám po zistení skutkového stavu a právnom posúdení veci poskytne právne stanovisko vo veci. Advokátovi musíte predložiť všetky listinné a iné dôkazy, ktoré preukazujú Váš nárok a podrobne popísať skutkový stav veci. Za listinné a iné dôkazy treba považovať napr.:

 • kúpne zmluvy, zmluvy o dielo a iné pomenované a nepomenované zmluvy, na základe ktorých vznikol Váš nárok,
 • faktúry, príjmové a výdavkové doklady, šeky, zmenky a iné dokumenty,
 • preberacie protokoly o prevzatí tovaru,
 • písomná korešpondencia medzi vami a vaším dlžníkom, ktorá sa týka vymáhanej pohľadávky,
 • fotodokumentácia, audiovizuálne a elektronické nosiče informácií, ktoré môžu mať vplyv na prípadné dokazovanie,
 • výpovede svedkov, ktorí môžu potvrdiť vznik, existenciu alebo zánik pohľadávky.
   

Mimosúdne konanie

Pokiaľ vám advokát dá stanovisko, že váš nárok existuje a je vymožiteľný súdnou cestou, je vhodné sa prostredníctvom advokáta pokúsiť o mimosúdne vyriešenie veci (tzv. pokus o zmier). Aj keď je možné namietať, že takýto postup je zbytočný a nadbytočný, dôrazne ho odporúčame využiť. Z praxe môžeme potvrdiť, že priemerne 50% sporov sa podarí vyriešiť mimosúdnou cestou a to ku spokojnosti oboch sporových strán. Okrem toho mimosúdne vyriešenie veci je v zásade vždy menej finančne nákladné a časovo rýchlejšie, ako riešenie veci súdnou cestou, príp. exekúciou.

Advokát po porade s klientom môže zvoliť rôzne postupy ako sa pokúsiť o zmier s dlžníkom klienta. Do úvahy prichádzajú napríklad nasledovné možnosti:

 • Písomná výzva advokáta na zaplatenie dlžnej sumy klientovi, adresovaná doporučenou poštou dlžníkovi klienta. Advokát vo výzve uloží dlžníkovi dodatočnú lehotu na zaplatenie dlhu a zároveň podrobne vysvetlí dlžníkovi právny základ nároku klienta, príp. odkáže na zákonné ustanovenia, na ktorých je nárok klienta založený.
 • Osobné stretnutie advokáta s dlžníkom klienta, príp. jeho právnym zástupcom. Na stretnutí advokát vysvetlí dlžníkovi klienta právny nárok klienta a podľa inštrukcií klienta sa pokúsi o mimosúdnu dohodu.

Pokiaľ je mimosúdne konanie úspešné a obe strany sa dohodnú na spôsobe urovnania ich právnych vzťahov, advokát zabezpečí vyhotovenie potrebných dokumentov, ktoré definitívne vyriešia a ukončia spor oboch strán. Aj tu prichádzajú do úvahy rôzne právne úkony, ktorými je možné spor strán ukončiť:

 • Splnenie dlhu zaplatením. Pokiaľ je predmetom sporu výlučne splatná pohľadávka a medzi sporovými stranami neexistujú žiadne ďalšie právne vzťahy, ktoré by bolo potrebné usporiadať, bude postačovať, keď dlžník preukázateľne zaplatí svoj dlh klientovi. V tomto prípade nie je potrebné robiť ďalšie právne úkony vo veci.
 • Dohoda podľa §570 Občianskeho zákonníka. V rámci tejto dohody je možné dohodnúť s dlžníkom, že doterajší existujúci záväzok sa nahrádza novým záväzkom. V tomto prípade doterajší záväzok zaniká a dlžník je povinný plniť nový záväzok. Uzavretie takejto dohody je vhodné napríklad vtedy, keď sa klient dohodne s dlžníkom, že dlžník vyrovná svoj dlh v inej než peňažnej podobe (prevod vlastníctva hnuteľných a nehnuteľných vecí).
 • Dohoda o urovnaní podľa §585 Občianskeho zákonníka. Touto dohodou tiež dochádza k nahradeniu pôvodného záväzku novým záväzkom, ktorý vyplýva z urovnania. Na rozdiel od dohody podľa §570 Občianskeho zákonníka sa medzi sporovými stranami upravujú právne vzťahy medzi nimi sporné alebo pochybné. V mnohých prípadoch nemusí byť nárok klienta jednoznačne daný. Nárok klienta môže byť spojený s rôznymi skutočnosťami a dôkazmi, ktoré môžu spochybniť jeho nárok.
 • Okrem vyššie uvedených spôsobov zániku záväzku podľa Občianskeho zákonníka existujú aj ďalšie spôsoby výslovne upravené v Obchodnom zákonníku, ktoré sa vzťahujú na obchodno-právne vzťahy.
   

Súdne konanie

Ak sa neporadí advokátovi spor vyriešiť mimosúdnou cestou, musí sa klient rozhodnúť, či spor s dlžníkom bude riešiť súdnou cestou alebo nie. Treba poukázať na vážnosť takéhoto rozhodnutia. Pred týmto rozhodnutím by si mal klient uvedomiť a zvážiť nasledovné skutočnosti:

 • Existencia právneho nároku klienta na zaplatenie dlžnej sumy dlžníkom a posúdenie predpokladu úspešnosti klienta v súdnom konaní. Základnou podmienkou domáhania sa práv klienta súdnou cestou je existencia samotného právneho nároku (pozri predchádzajúci text „Posúdenie nároku“). Po predložení všetkých listinných a iných dôkazov klientom advokát informuje klienta o tom, aký je predpoklad úspešnosti klienta v súdnom konaní. Upozorňujeme, že advokát neručí klientovi za jeho úspech v súdnom konaní. Takúto záruku advokát nemôže poskytnúť z toho dôvodu, že v rámci súdneho konania môže dlžník uplatniť dôkazy, ktoré v konečnom dôsledku môžu rozhodnúť o výsledku sporu. Advokát a ani klient o existencii takýchto dôkazov vôbec nemusia pred začatím súdneho konania vedieť. Úlohou advokáta v súdnom konaní je účelne a hospodárne zastupovať klienta, využívajúc jeho zákonné práva dané zákonom. Advokát má v zásade rovnaké práva ako klient. Jediným rozdielom medzi advokátom a klientom je to, že advokát pozná právo, právne predpisy a ich aplikáciu.
 • Trovy súdneho konania. So súdnym vymáhaním pohľadávky sú spojené ďalšie finančné výdavky klienta. V zásade ide o súdne poplatky, trovy právneho zastúpenia a trovy dokazovania. Výška súdneho poplatku a trov právneho zastúpenia priamo závisí od výšky pohľadávky. Inak povedané, čím je pohľadávka vyššia, tým sú aj vyššie výdavky na trovy konania. Samozrejme, že v prípade úspechu klienta v súdnom konaní súd zaviaže dlžníka k zaplateniu všetkých trov konania, ktoré klient musel zaplatiť.
 • Bonita dlžníka. Existencia exekučného titulu (právoplatný rozsudok alebo platobný rozkaz, na základe ktorého je dlžník povinný zaplatiť klientovi dlh) ešte neznamená, že sa klientovi v rámci exekúcie podarí vymôcť svoju pohľadávku v plnej výške. Z tohto dôvodu je účelné, keď klient v spolupráci s advokátom sa pokúsia zistiť platobnú schopnosť dlžníka. Samozrejme, mimo exekučného konania je veľmi zložité hodnoverne zistiť, či je dlžník platobne schopný alebo nie. Bonita dlžníka sa zisťuje napríklad preverením katastra nehnuteľností, či dlžník je vlastníkom nehnuteľností alebo nie. Pokiaľ je dlžník vlastníkom nehnuteľnosti, tak v prípade exekúcie je možné domáhať sa uspokojenia pohľadávky predajom nehnuteľnosti.

Ak sa klient rozhodne vymáhať svoju pohľadávku súdnou cestou, ďalšie právne kroky bude konzultovať s advokátom. Advokát zvolí najlepší právny postup, najmä rozhodne o druhu a forme návrhu, resp. žaloby. Po začatí súdneho konania advokát poskytuje právne služby klientovi neobmedzene až do právoplatného skončenia veci. V rámci súdneho konania advokát v spolupráci s klientom vykonáva právne úkony smerujúce k právoplatnému skončeniu veci v prospech klienta.

Súdne konania sa vedú a realizujú na základe Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. a to bez ohľadu na to, či ide o občiansko-právny alebo obchodno-právny spor. Nie je však vylúčený postup aj podľa iných procesných predpisov.

V prípade úspechu klienta v súdnom konaní súd vynesie rozsudok, ktorým zaviaže dlžníka k zaplateniu dlžnej sumy spolu s úrokom z omeškania, ako aj k náhrade trov konania. Po vyznačení právoplatnosti a vykonateľnosti tohto rozsudku sa považuje súdne konanie za skončené.
 

Exekučné konanie

Právoplatný a vykonateľný rozsudok, príp. platobný rozkaz, sa považuje za exekučný titul a na ich základe je možné domáhať sa zaplatenia dlžnej sumy cestou exekúcie. Advokát môže pred podaním návrhu na výkon exekúcie písomne vyzvať dlžníka k zaplateniu dlžnej sumy v dodatočnej lehote, ak je to účelné.

Exekučné konanie sa vedie a realizuje na základe Exekučného poriadku č. 233/1995 Z.z.

Aj v rámci exekúcie vznikajú ďalšie trovy konania a to trovy právneho zastúpenia advokáta, súdny poplatok za vydanie poverenia exekútorovi, ako aj trovy exekútora. Trovy konania v konečnom dôsledku zaťažia dlžníka – povinného.

Exekútor vykoná na základe exekučného titulu exekúciu, a to spôsobom, ktorý vo väčšine prípadov určí exekútor. Exekúciu možno vykonať nasledovnými spôsobmi:

 • zrážky zo mzdy a z iných príjmov
 • prikázanie pohľadávky
 • predaj hnuteľných vecí
 • predaj cenných papierov
 • predaj nehnuteľností
 • predaj podniku

Exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi.

Pokiaľ sa exekútorovi podarí vymôcť dlžnú sumu spolu s úrokom z omeškania a trovami konania, bez meškania prevedie tieto finančné prostriedky na účet klienta.