V zmysle §62 ods. 1 Zákona o rodine: „Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť“.

V tejto kapitole sa budeme zaoberať otázkou, ako najúčinnejšie postupovať pri vymáhaní dlžného výživného na maloleté alebo plnoleté dieťa. Napriek tomu, že výživa dieťaťa je základnou zákonnou povinnosťou každého rodiča, nie každý rodič túto povinnosť dodržuje. Vo fungujúcich rodinách je samozrejmosťou, že obaja rodičia zabezpečujú výživu svojho dieťaťa najmä úhradou opodstatnených výdavkov dieťaťa a úhradou opodstatnených výdavkov na domácnosť, v ktorej dieťa žije. Pokiaľ rodina prestane v tomto smere riadne fungovať, môže sa dieťa dostať do zložitej a nežiaducej situácie, keď jeho výživa je ohrozená. Ide najmä o prípady rodín, kde dochádza k rozvratu vzťahu medzi rodičmi ako partnermi alebo manželmi, čoho priamym dôsledkom je neschopnosť oboch rodičov dohodnúť sa na výžive svojho dieťaťa. V takýchto prípadoch je v prvom rade nevyhnutné súdnou cestou zaviazať toho rodiča, ktorý si vyživovaciu povinnosť neplní, k plneniu vyživovacej povinnosti v mesačných peňažných dávkach. Právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu, v ktorom zaviaže rodiča platiť výživné na dieťa, je tzv. exekučným titulom, čo je základným predpokladom pre ďalšie vymáhanie výživného.

V rámci širokej praxe našej advokátskej kancelárie v oblasti rodinného práva sa často stretávame s otázkami širokej verejnosti ako postupovať pri vymáhaní dlžného výživného. Z tohto dôvodu ponúkame širokej verejnosti v tejto kapitole stručný prehľad postupu pri vymáhaní dlžného výživného, najmä v rámci exekúcie, ale aj trestného konania. Predmetom tejto kapitoly nie je opis exekučného alebo trestného konania, zameriavame sa výlučne na opis postupu oprávneného dieťaťa alebo oprávneného rodiča, nie na ďalší postup exekútora, resp. vyšetrovateľa, ktoré podrobne ustanovuje zákon.

Ako postupovať v prípade, že povinný rodič neplatí výživné na dieťa?

Ako vyššie uvádzame, základným predpokladom na vymáhanie dlžného výživného je, že oprávnený rodič disponuje právoplatným a vykonateľným exekučným titulom, t.j. rozsudkom súdu, ktorým bol povinný rodič zaviazaný platiť výživné na dieťa. Pokiaľ povinný rodič riadne a včas neplní svoju vyživovaciu povinnosť k dieťaťu, dostáva sa do omeškania, čo je zároveň druhým základným predpokladom na vymáhanie výživného. Pod riadnym plnením vyživovacej povinnosti treba rozumieť uhrádzanie platieb výživného vo výške určenej exekučným titulom. Pod včasným plnením vyživovacej povinnosti treba rozumieť uhrádzanie platieb výživného v lehote splatnosti určenej exekučným titulom.

Pokiaľ povinný rodič neplní riadne a včas svoju vyživovaciu povinnosť k dieťaťu, odporúčame obratom:

 • podať u ktoréhokoľvek exekútora návrh na výkon exekúcie dlžného výživného proti povinnému rodičovi;
 • podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy, pokiaľ je naplnená skutková podstata tohto trestného činu.

Čo má obsahovať návrh na výkon exekúcie?

V zmysle §38 ods. 2 Exekučného poriadku: „Oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa tohto zákona, ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie“.

Návrh na výkon exekúcie dlžného výživného na dieťa môžete podať u ktoréhokoľvek exekútora, ktorého si môžete sami učiť. Písomný návrh na výkon exekúcie môžete podať osobne v podateľni exekútora, alebo ho poslať doporučene poštou na adresu sídla exekútora.

Návrh na výkon exekúcie by mal obsahovať najmä:

 1. Osobné údaje oprávneného s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti, príp. odporúčame uviesť aj telefonický alebo emailový kontakt. Pokiaľ je dieťa maloleté, tak návrh na výkon exekúcie podáva oprávnený rodič, t.j. rodič, ku ktorého rukám podľa exekučného titulu je povinný rodič zaviazaný platiť výživné na mal. dieťa. Okrem osobných údajov oprávneného rodiča v návrhu uveďte aj osobné údaje maloletého dieťaťa. Pokiaľ je dieťa plnoleté, podáva návrh na výkon exekúcie vo vlastnom mene, a to aj v prípade, že podľa exekučného titulu je povinný rodič zaviazaný platiť výživné na mal. dieťa k rukám oprávneného rodiča. Dôvodom je tá skutočnosť, že zákonné zastúpenie dieťaťa oprávneným rodičom zaniká priamo zo zákona nadobudnutím plnoletosti dieťaťa, čím však nezaniká povinnosť povinného rodiča uhrádzať výživné podľa exekučného titulu.
 2. Osobné údaje povinného rodiča s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti, príp. odporúčame uviesť aj telefonický alebo emailový kontakt. Povinným rodičom je ten rodič, ktorý si riadne a včas neplní svoju vyživovaciu povinnosť určenú exekučným titulom.
 3. Z návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate výkonu exekúcie dlžného výživného na dieťa. V návrhu odporúčame uviesť exekučný titul, o ktorý sa exekúcia opiera, najmä však špecifikovať výšku dlhu povinného rodiča na výživnom. Okrem presnej výšky dlhu odporúčame v návrhu uviesť aj mesačné obdobie, za ktoré dlh vznikol.
 4. Keďže exekučný titul určuje vyživovaciu povinnosť ako opakujúce sa mesačné peňažné dávky, tak v súlade s §75 Exekučného poriadku sa môžete v návrhu na výkon exekúcie domáhať toho, aby exekútor okrem dlžného výživného vymáhal aj dávky výživného, ktoré sa stanú splatnými až v budúcnosti.
 5. V návrhu nemusíte konkretizovať spôsoby, ktorými má exekútor vymáhať dlžné výživné. Osobitne v súvislosti s vymáhaním dlžného výživného odporúčame v návrhu na výkon exekúcie navrhnúť exekútorovi, aby v súlade s §197a Exekučného poriadku vydal príkaz na zadržanie vodičského oprávnenia povinného rodiča. Ide o novinku v Exekučnom poriadku, ktorá môže účinne pomôcť k rýchlemu splateniu dlhu na výživnom.
 6. Hoci nejde o povinnú náležitosť návrhu na výkon exekúcie, odporúčame v návrhu opísať majetok povinného rodiča, ktorý je vám známy. Urýchlite tým výkon exekúcie. Ide najmä o identifikáciu nehnuteľného majetku povinného rodiča, príp. o identifikáciu motorových vozidiel, ktoré povinný rodič užíva. Pokiaľ je vám známy bankový účet povinného rodiča (napr. ak z tohto účtu v minulosti uhrádzal výživné), uveďte ho v návrhu.
 7. Pokiaľ dieťa alebo oprávnený rodič disponuje bankovým účtom, odporúčame tento v návrhu uviesť s tým, že pokiaľ exekúcia bude úspešná, tak exekútor dlžné výživné poukáže na tento účet.
 8. Návrh na výkon exekúcie musí byť podpísaný oprávneným rodičom alebo plnoletým dieťaťom a opatrený dátumom a miestom podpisu. Návrh na výkon exekúcie odporúčame podať minimálne v troch rovnopisoch.

K návrhu na výkon exekúcie je potrebné priložiť najmä tieto prílohy:

 1. rodný list dieťaťa,
 2. exekučný titul, t.j. rozsudok súdu, ktorým bol povinný rodič zaviazaný platiť výživné na dieťa, opatrený doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. Pokiaľ na rozsudku nemáte uvedenú doložku, môžete o jej vyznačenie na rovnopise bezplatne požiadať na súde, ktorý rozsudok vydal.

Konanie o výkon exekúcie výživného je oslobodené od platenia súdnych poplatkov.

Po tom, čo podáte návrh na výkon exekúcie u exekútora, exekútor v rámci exekučného konania postupuje v súlade s Exekučným poriadkom a po splnení hmotnoprávnych a procesnoprávnych podmienok vykoná exekúciu spôsobmi určenými Exekučným poriadkom a to najmä: a) zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, b) prikázaním pohľadávky, c) predajom hnuteľných vecí, d) predajom cenných papierov, e) predajom nehnuteľností, f) predajom podniku. Pokiaľ sa exekútorovi podarí uvedenými spôsobmi vymôcť dlžné výživné, resp. dávky budúceho výživného, tak tieto finančné prostriedky bezodkladne prevedie do rúk oprávneného dieťaťa, resp. oprávneného rodiča.

Čo má obsahovať trestné oznámenie?

V zmysle §207 ods. 1 Trestného zákona: „Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky“.

Trestný poriadok explicitne neurčuje, čo má trestné oznámenie obsahovať. Možno ho urobiť písomne, ústne do zápisnice, telegraficky, telefaxom, elektronickými prostriedkami podpísané so zaručeným elektronickým podpisom alebo bez zaručeného elektronického podpisu. Avšak podanie urobené telegraficky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu treba potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice do troch pracovných dní, v opačnom prípade sa o trestnom oznámení nebude konať. Široká verejnosť spravidla využíva možnosť podania trestného oznámenia na polícii, v obvode ktorej dieťa býva a to ústne do zápisnice alebo písomne doporučenou poštou. V rámci tejto kapitoly sa budeme venovať výlučne odporúčanými náležitosťami trestného oznámenia, ktoré sa podáva písomne poštou.


Trestné oznámenie by malo obsahovať najmä:

 1. Osobné údaje poškodeného s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti, príp. odporúčame uviesť aj telefonický alebo emailový kontakt. Pokiaľ je dieťa maloleté, tak trestné oznámenie podáva poškodený rodič, t.j. rodič, ku ktorého rukám podľa exekučného titulu je povinný rodič zaviazaný platiť výživné na mal. dieťa. Okrem osobných údajov poškodeného rodiča v trestnom oznámení uveďte aj osobné údaje maloletého dieťaťa. Pokiaľ je dieťa plnoleté, podáva trestné oznámenie vo vlastnom mene, a to aj v prípade, že podľa exekučného titulu je povinný rodič zaviazaný platiť výživné na mal. dieťa k rukám poškodeného rodiča. Dôvodom je tá skutočnosť, že zákonné zastúpenie dieťaťa poškodeným rodičom zaniká priamo zo zákona nadobudnutím plnoletosti dieťaťa, čím však nezaniká povinnosť povinného rodiča uhrádzať výživné podľa exekučného titulu.
 2. Osobné údaje povinného rodiča – podozrivého zo spáchania trestného činu s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti, príp. odporúčame uviesť aj telefonický alebo emailový kontakt. Povinným rodičom je ten rodič, ktorý si riadne a včas najmenej po dobu troch mesiacov v období dvoch rokov neplní svoju vyživovaciu povinnosť určenú exekučným titulom.
 3. V trestnom oznámení uveďte trestný čin, pre ktorý podávate trestné oznámenie, ktorým je podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa §207 Trestného zákona.
 4. V trestnom oznámení odporúčame uviesť exekučný titul, ktorý určuje vyživovaciu povinnosť k dieťaťu, najmä však špecifikovať výšku škody - dlhu povinného rodiča na výživnom. Okrem presnej výšky dlhu odporúčame v trestnom oznámení uviesť aj mesačné obdobie, za ktoré dlh vznikol. V trestnom oznámení výslovne uveďte, že žiadate, aby o nároku na náhradu škody bolo rozhodnuté v trestnom konaní. Upozorňujeme, že neplnenie vyživovacej povinnosti je trestné len pokiaľ povinný rodič si túto povinnosť neplní najmenej tri mesiace v období dvoch rokov. Pokiaľ táto základná zákonná podmienka nie je splnená, tak nejde o trestný čin a neodporúčame trestné oznámenie podávať. Mesiace, v ktorých si povinný rodič vyživovaciu povinnosť neplní, nemusia na seba časovo nadväzovať, postačuje, že ide o neplnenie v období dvoch rokov.
 5. Trestné oznámenie musí byť podpísané poškodeným rodičom alebo poškodeným plnoletým dieťaťom a opatrený dátumom a miestom podpisu. Trestné oznámenie odporúčame podať minimálne v dvoch rovnopisoch.

K trestnému oznámeniu je potrebné priložiť najmä tieto prílohy:

 1. rodný list dieťaťa,
 2. exekučný titul, t.j. rozsudok súdu, ktorým bol povinný rodič zaviazaný platiť výživné na dieťa, opatrený doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. Pokiaľ na rozsudku nemáte uvedenú doložku, môžete o jej vyznačenie na rovnopise bezplatne požiadať na súde, ktorý rozsudok vydal.

Po tom, čo podáte trestné oznámenie, poverený policajt postupuje v súlade s Trestným poriadkom. Upozorňujeme, že hlavným účelom trestného konania je rozhodnutie o vine alebo nevine povinného rodiča – podozrivého zo spáchania trestného činu. V rámci trestného konania policajt nevymáha dlžné výživné, to je možné len v rámci exekúcie, ktorej náležitosti sme vyššie opísali. Na druhej strane podanie trestného oznámenia môže účinne prinútiť povinného rodiča dobrovoľne splniť dlh na výživnom, keďže trestnosť trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa §207 zaniká, ak povinný rodič svoju povinnosť zaplatiť dlh na výživnom dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu v trestnom konaní.

 

Čo v prípade neúspešného vymáhania výživného?

Vymáhanie výživného v rámci exekúcie, resp. trestného konania nemusí byť vždy úspešné, keďže úspešnosť priamo závisí od majetkových pomerov povinného rodiča.

ODPORÚČAME: Mnohé oprávnené deti, resp. ich zákonní zástupcovia, k vymáhaniu dlžného výživného vôbec nepristupujú, s odôvodnením, že povinný rodič aj tak nemá peniaze, a teda vymáhanie by bolo aj tak neúspešné. Ide najmä o prípady keď je povinný rodič dlhodobo nezamestnaný bez príjmu. Hoci je tento prístup pochopiteľný, nemyslíme si, že je úplne správny. Pokiaľ nič neurobíte pre vymoženie dlžného výživného, tak povinného rodiča len utvrdíte v mylnej domnienke, že výživné nemusí platiť, pretože sa nič nestane. Naopak, pokiaľ dlh na výživnom vymáhate, môžete nepriamo prinútiť povinného rodiča zabezpečiť dlžné výživné pod hrozbou dôsledkov exekúcie, resp. trestného konania.

Pokiaľ zostanú Vaše kroky smerujúce k vymoženiu dlžného výživného neúspešné a pokiaľ povinný rodič si vyživovaciu povinnosť aj naďalej neplní, môžete, za splnenia zákonných podmienok, mať nárok na tzv. náhradné výživné. Podmienky pre poskytnutie náhradného výživného upravuje Zákon č. 201/2008 Z.z. Kontaktujte miestne príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a informujte sa, či spĺňate zákonné podmienky na priznanie náhradného výživného.

Ako vám môže pomôcť advokát pri vymáhaní výživného?

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby pri vymáhaní dlžného výživného a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 • Vypracovanie písomných výziev povinnému rodičovi na zaplatenie dlžného výživného spolu s uvedením dôsledkov, ktoré hrozia pri nesplnení si tejto povinnosti.
 • Vypracovanie a podanie návrhu na výkon exekúcie a zastupovanie v exekučnom konaní.
 • Vypracovanie a podanie trestného oznámenia a zastupovanie v trestnom konaní.