vymáhanie výživného

V tejto kapitole sa budeme zaoberať otázkou, ako najúčinnejšie postupovať pri vymáhaní dlžného výživného na maloleté alebo plnoleté dieťa. Napriek tomu, že výživa dieťaťa je základnou zákonnou povinnosťou každého rodiča, nie každý rodič túto povinnosť dodržuje. Vo fungujúcich rodinách je samozrejmosťou, že obaja rodičia zabezpečujú výživu svojho dieťaťa najmä úhradou opodstatnených výdavkov dieťaťa a úhradou opodstatnených výdavkov na domácnosť, v ktorej dieťa žije. Pokiaľ rodina prestane v tomto smere riadne fungovať, môže sa dieťa dostať do zložitej a nežiaducej situácie, keď jeho výživa je ohrozená. Ide najmä o prípady rodín, kde dochádza k rozvratu vzťahu medzi rodičmi ako partnermi alebo manželmi, čoho priamym dôsledkom je neschopnosť oboch rodičov dohodnúť sa na výžive svojho dieťaťa. V takýchto prípadoch je v prvom rade nevyhnutné súdnou cestou zaviazať toho rodiča, ktorý si vyživovaciu povinnosť neplní, k plneniu vyživovacej povinnosti v mesačných peňažných dávkach. Právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu, v ktorom zaviaže rodiča platiť výživné na dieťa, je tzv. exekučným titulom, čo je základným predpokladom pre ďalšie vymáhanie výživného.

Ako postupovať v prípade, že povinný rodič neplatí výživné na dieťa?

Ako vyššie uvádzam, prvým predpokladom na vymáhanie dlžného výživného je, že oprávnený rodič disponuje právoplatným a vykonateľným exekučným titulom, t.j. rozsudkom súdu, ktorým bol povinný rodič zaviazaný platiť výživné na dieťa. Pokiaľ povinný rodič riadne a včas neplní svoju vyživovaciu povinnosť k dieťaťu určenú súdnym rozhodnutím, dostáva sa do omeškania, čo je zároveň druhým predpokladom na vymáhanie výživného. Pod riadnym plnením vyživovacej povinnosti treba rozumieť uhrádzanie platieb výživného vo výške určenej exekučným titulom. Pod včasným plnením vyživovacej povinnosti treba rozumieť uhrádzanie platieb výživného v lehote splatnosti určenej exekučným titulom.

Pokiaľ povinný rodič neplní riadne a včas svoju vyživovaciu povinnosť k dieťaťu, odporúčam postupovať nasledovnými spôsobmi:

  • Podať u ktoréhokoľvek exekútora návrh na výkon exekúcie dlžného výživného proti povinnému rodičovi;
  • Podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy, pokiaľ je naplnená skutková podstata tohto trestného činu.

Základný rozdiel medzi oboma spôsobmi je ten, že kým pri exekúcii postačuje, pokiaľ povinný rodič riadne a včas nezaplatí čo i len jednu mesačnú splátku výživného, tak pri trestnom oznámení je potrebné, aby povinný rodič riadne a včas nezaplatil minimálne tri splátky v období dvoch rokov.

Čo má obsahovať návrh na výkon exekúcie?

V zmysle §38 ods. 2 Exekučného poriadku: „Oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa tohto zákona, ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie“.

Exekučné konanie prešlo rozsiahlou legislatívnou reformou, ktorá na jednej strane zjednodušila exekučné konanie jeho elektronizáciou no na strane druhej bežnému občanovi mierne sťažila prístup k justícii zložitosťou a technickou náročnosťou podania.

Návrh na výkon exekúcie dlžného výživného na dieťa je možné podať výlučne elektronicky. Elektronickým podaním sa pritom nerozumie email, ale elektronické podanie prostredníctvom dátovej schránky, ktoré je elektronicky podpísané. Musíte teda disponovať občianskym preukazom s čipom a aktívnym elektronickým podpisom. Hoci ide o bezplatné služby ktorými disponuje každý občan s občianskym preukazom s čipom treba upozorniť, že ich riadne používanie je zbytočne zložité a časovo náročné. Spôsob používania dátovej schránky nájdete tu: https://www.slovensko.sk/sk/navody

Návrh na výkon exekúcie sa podáva prostredníctvom formulára vypracovaného MS SR. Nebudem sa teda venovať obsahu návrhu na výkon exekúcie, všetky potrebné náležitosti podania nájdete priamo vo formulári, stačí ich vyplniť. Prílohy návrhu, najmä exekučný titul s doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti a rodný list dieťaťa sa podáva spolu s návrhom tiež elektronicky spravidla vo forme tzv. zaručenej konverzie. Spôsob podania návrhu na výkon exekúcie nájdete tu: https://www.justice.gov.sk/Stranky/navrh-na-vykonanie-exekucie.aspx

Pre podanie návrhu je príslušný výlučne Okresný súd v Banskej Bystrici, ktorý po podaní určí exekútora, ktorý exekúciu vykoná.

Pokiaľ nemáte aktivovanú elektronickú schránku, môžete požiadať ktoréhokoľvek exekútora alebo advokáta o elektronické vypracovanie a podanie návrhu na výkon exekúcie.

Konanie o výkon exekúcie výživného je oslobodené od platenia súdnych poplatkov. Treba však počítať s odmenou exekútora alebo advokáta za vypracovanie návrhu.

Exekútor v rámci exekučného konania postupuje v súlade s Exekučným poriadkom a po splnení hmotnoprávnych a procesnoprávnych podmienok vykoná exekúciu spôsobmi určenými Exekučným poriadkom a to najmä: a) zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, b) prikázaním pohľadávky, c) predajom hnuteľných vecí, d) predajom cenných papierov, e) predajom nehnuteľností, f) predajom podniku. Pokiaľ sa exekútorovi podarí uvedenými spôsobmi vymôcť dlžné výživné, resp. dávky budúceho výživného, tak tieto finančné prostriedky bezodkladne prevedie do rúk oprávneného dieťaťa, resp. oprávneného rodiča.

Zadržanie vodičského oprávnenia je jedným z účinných nepriamych prostriedkov ako prinútiť povinného rodiča zaplatiť výživné. Odporúčam v návrhu na výkon exekúcie výslovne žiadať exekútora o tento úkon, pretože ho môže no nemusí spraviť. Pri rozhodovaní, či o zadržanie vodičského oprávnenia požiadať však odporúčam zvážiť, či povinný rodič vodičské oprávnenie používa len z dôvodu komfortu alebo či ho nevyhnutne potrebuje pri výkone práce. Ak napríklad exekútor zadrží vodičské oprávnenie profesionálnemu vodičovi kamiónu, ktorý iný zdroj príjmu nemá, tak paradoxne môžete tým ohroziť vymáhanie stratou príjmu povinného

Čo má obsahovať trestné oznámenie?

V zmysle §207 ods. 1 Trestného zákona: „Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky“.

Trestný poriadok explicitne neurčuje, čo má trestné oznámenie obsahovať. Trestné oznámenie môžete urobiť písomne alebo osobne do zápisnice na polícii.


Trestné oznámenie by malo obsahovať najmä:

  1. Osobné údaje poškodeného s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti, príp. odporúčame uviesť aj telefonický alebo emailový kontakt. Pokiaľ je dieťa maloleté, tak trestné oznámenie podáva poškodený rodič, t.j. rodič, ku ktorého rukám podľa exekučného titulu je povinný rodič zaviazaný platiť výživné na mal. dieťa. Okrem osobných údajov poškodeného rodiča v trestnom oznámení uveďte aj osobné údaje maloletého dieťaťa. Pokiaľ je dieťa plnoleté, podáva trestné oznámenie vo vlastnom mene, a to aj v prípade, že podľa exekučného titulu je povinný rodič zaviazaný platiť výživné na mal. dieťa k rukám poškodeného rodiča. Dôvodom je tá skutočnosť, že zákonné zastúpenie dieťaťa poškodeným rodičom zaniká priamo zo zákona nadobudnutím plnoletosti dieťaťa, čím však nezaniká povinnosť povinného rodiča uhrádzať výživné podľa exekučného titulu.
  2. Osobné údaje povinného rodiča – podozrivého zo spáchania trestného činu s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti, príp. odporúčame uviesť aj telefonický alebo emailový kontakt. Povinným rodičom je ten rodič, ktorý si riadne a včas najmenej po dobu troch mesiacov v období dvoch rokov neplní svoju vyživovaciu povinnosť určenú exekučným titulom.
  3. V trestnom oznámení uveďte trestný čin, pre ktorý podávate trestné oznámenie, ktorým je podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa §207 Trestného zákona.
  4. V trestnom oznámení odporúčame uviesť exekučný titul, ktorý určuje vyživovaciu povinnosť k dieťaťu, najmä však špecifikovať výšku škody - dlhu povinného rodiča na výživnom. Okrem presnej výšky dlhu odporúčame v trestnom oznámení uviesť aj obdobie, za ktoré dlh vznikol. V trestnom oznámení výslovne uveďte, že žiadate, aby o nároku na náhradu škody bolo rozhodnuté v trestnom konaní. Upozorňujem, že neplnenie vyživovacej povinnosti je trestné len pokiaľ povinný rodič si túto povinnosť neplní najmenej tri mesiace v období dvoch rokov. Pokiaľ táto základná zákonná podmienka nie je splnená, tak nejde o trestný čin a neodporúčam trestné oznámenie podávať. Mesiace, v ktorých si povinný rodič vyživovaciu povinnosť neplní, nemusia na seba časovo nadväzovať, postačuje, že ide o neplnenie v období dvoch rokov.
  5. Trestné oznámenie musí byť podpísané poškodeným rodičom alebo poškodeným plnoletým dieťaťom a opatrený dátumom a miestom podpisu. Trestné oznámenie odporúčame podať minimálne v dvoch rovnopisoch.

K trestnému oznámeniu je potrebné priložiť najmä tieto prílohy:

  1. rodný list dieťaťa,
  2. exekučný titul, t.j. rozsudok súdu, ktorým bol povinný rodič zaviazaný platiť výživné na dieťa, opatrený doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. Pokiaľ na rozsudku nemáte uvedenú doložku, môžete o jej vyznačenie na rovnopise bezplatne požiadať na súde, ktorý rozsudok vydal.

Po tom, čo podáte trestné oznámenie, poverený policajt postupuje v súlade s Trestným poriadkom. Upozorňujeme, že hlavným účelom trestného konania je rozhodnutie o vine alebo nevine povinného rodiča – podozrivého zo spáchania trestného činu. V rámci trestného konania policajt nevymáha dlžné výživné, to je možné len v rámci exekúcie, ktorej náležitosti sme vyššie opísali. Na druhej strane podanie trestného oznámenia môže účinne prinútiť povinného rodiča dobrovoľne splniť dlh na výživnom, keďže trestnosť trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa §207 zaniká, ak povinný rodič svoju povinnosť zaplatiť dlh na výživnom dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu v trestnom konaní.

 

Čo v prípade neúspešného vymáhania výživného?

Vymáhanie výživného v rámci exekúcie, resp. trestného konania nemusí byť vždy úspešné, keďže úspešnosť priamo závisí od majetkových pomerov povinného rodiča.

Pokiaľ zostanú Vaše kroky smerujúce k vymoženiu dlžného výživného neúspešné a pokiaľ povinný rodič si vyživovaciu povinnosť aj naďalej neplní, môžete, za splnenia prísnych zákonných podmienok, mať nárok na tzv. náhradné výživné, kedy výživné za povinného rodiča vypláca štát a tento si ho následne vymáha aj s úrokmi od povinného rodiča. Podmienky pre poskytnutie náhradného výživného upravuje Zákon č. 201/2008 Z.z. Kontaktujte miestne príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a informujte sa, či spĺňate zákonné podmienky na priznanie náhradného výživného.

Ako Vám môžem pomôcť?

Zastúpenie advokátom v konaní nie je povinnosťou rodičov, ale pridanou hodnotou. V rámci mojej praxe sa dlhodobo špecializujem na rodinné právo a ponúkam klientom komplexné právne služby v tejto oblasti. Pred podaním návrhu na Vám viem pomôcť predovšetkým ako radca pri určení Vašich priorít v tom čo chcete a ako to chcete dosiahnuť, tak aby bol čo najlepšie naplnený záujem Vášho dieťaťa o ktoré v celom procese ide. Okrem osobného poradenstva ponúkam zastúpenie v celom konaní od jeho začiatku až do konca. Kvalifikované právne zastúpenie môže výrazne skrátiť dĺžku trvania konania a súčasne zvýšiť šance na dosiahnutie toho, čo je v najlepšom záujme Vášho dieťaťa.

V prípade záujmu o tieto právne služby ma neváhajte kontaktovať.