Vysťahovanie dieťata do cudziny

 V súčasnej dobe mnoho ľudí rieši svoju životnú situáciu vysťahovaním do cudziny, či už za prácou alebo jednoducho za lepším životom. Keďže ide spravidla o trvalé vysťahovanie do cudziny, odchádzajú spolu so svojimi partnermi či manželmi a, samozrejme, aj deťmi. Čo však v prípade, keď rodičia spolu nežijú a jeden z nich sa rozhodne s maloletým dieťaťom vysťahovať?

Podmienky vysťahovanie dieťaťa do cudziny

Trvalé vysťahovanie dieťaťa z jeho pôvodného domova je vždy zásadnou zmenou v živote dieťaťa, keďže spolu s vysťahovaním dochádza nielen k zmene domova, ale aj k obmedzeniu osobného kontaktu s druhým rodičom, ostatnými príbuznými, kamarátmi, dochádza k zmene školy a lekárov. Dieťa sa musí adaptovať na nové sociálne pomery, iný jazyk a iné zvyklosti. Pokiaľ teda uvažujete nad trvalým vysťahovaním, musí byť vysťahovanie riadne a dôkladne pripravené po všetkých uvedených stránkach tak, aby nebol ohrozený záujem mal. dieťaťa. Záujem mal. dieťaťa je teda prvou podmienkou trvalého vysťahovania dieťaťa.

V zmysle §35 Zákona o rodine je otázka trvalého vysťahovania do cudziny podstatnou otázkou výchovy mal. dieťaťa a teda sa vždy vyžaduje súhlas oboch rodičov s trvalým vysťahovaním, alebo nahradenie tohto súhlasu súdnou cestou. V opačnom prípade sa rodič, ktorý sa s dieťaťom vysťahuje, dopúšťa tzv. rodičovského únosu a druhý rodič sa môže domáhať nariadenia návratu dieťaťa. Rodičovský únos má vždy civilný medzinárodnoprávny rozmer a v niektorých krajinách aj rozmer trestnoprávny. Upozorňujeme, že súhlas druhého rodiča alebo súhlas súdu sa vyžaduje aj v prípade, že dieťa bolo zverené do osobnej starostlivosti rodiča, ktorý chce s dieťaťom vycestovať. V rámci medzinárodného práva, ktorým je viazaná aj Slovenská republika, sa súhlas druhého rodiča vyžaduje pri každej zmene obvyklého pobytu mal. dieťaťa. V tejto súvislosti je nevyhnutné správne vykladať pojem obvyklý pobyt mal. dieťaťa, pretože tento pojem nemá nič spoločné s trvalým pobytom dieťaťa, národnosťou , či občianstvom dieťaťa. Obvyklý pobyt možno jednoducho definovať ako domov mal. dieťaťa, teda ten štát, v ktorom mal. dieťa žije prevažnú časť života, v ktorom má vytvorené najsilnejšie sociálne a jazykové väzby.

Konanie o nahradenie súhlasu rodiča s trvalým vysťahovaním maloletého dieťaťa

Pokiaľ rodič nemá súhlas druhého rodiča s vysťahovaním mal. dieťaťa, je možné tento súhlas nahradiť súdnou cestou. Návrh na nahradenie súhlasu rodiča s vysťahovaním mal. dieťaťa je možné podať na okresnom súde, v obvode ktorého má mal. dieťa svoje bydlisko.


Návrh na súd by mal obsahovať najmä:
1. Osobné údaje navrhovateľa – toho, kto návrh na súd podáva, t.j. rodiča, ktorý sa domáha nahradenia súhlasu s vysťahovaním mal. dieťaťa s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti. Rovnako je potrebné uviesť osobné údaje odporcu − rodiča, ktorým je ten, proti ktorému návrh smeruje a ktorý nesúhlasí s vysťahovaním mal. dieťaťa a osobné údaje mal. dieťaťa.
2. Z návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate nahradenia súhlasu rodiča s vysťahovaním mal. dieťaťa do cudziny. Návrh je potrebné dôkladne odôvodniť, najmä uviesť dôvody, pre ktoré ste sa rozhodli vysťahovať.
3. V návrhu odporúčame preukázať súdu, že vysťahovanie nebude v rozpore so záujmami mal. dieťaťa, t.j. podrobne opísať, ako bude zabezpečená starostlivosť o mal. dieťa v zahraničí po všetkých stránkach. Odporúčame preukázať, ako bude zabezpečené napr. bývanie, škola, lekárska starostlivosť o mal. dieťa. Osobitne sa treba venovať aj tomu, ako je mal. dieťa pripravené na pobyt v zahraničí po jazykovej stránke. V neposlednom rade je potrebné súdu preukázať, ako bude mal. dieťa zabezpečené v zahraničí po finančnej stránke, t.j. či príjem rodiča v zahraničí bude postačovať na výživu mal. dieťaťa.
4. Návrh na súd musí byť podpísaný navrhovateľom a opatrený dátumom a miestom podpisu.


K návrhu na súd odporúčame priložiť najmä nasledovné prílohy:
1. rodný list mal. dieťaťa,
2. listinné a iné dôkazy preukazujúce ako bude zabezpečená starostlivosť o mal. dieťa v zahraničí.


Súd po doručení návrhu určí termín ústneho pojednávania, na ktorom najmä vypočuje oboch rodičov mal. dieťaťa. Súd svoje dokazovanie smeruje výlučne na zistenie, či je, alebo nie je vysťahovanie mal. dieťaťa v jeho záujme. Súd prísne posudzuje nielen príčiny, pre ktoré sa rodič rozhodol spolu s mal. dieťaťom vysťahovať, ale najmä posudzuje, ako má tento rodič zabezpečenú starostlivosť o mal. dieťa v zahraničí po všetkých stránkach (ubytovanie, škola, lekár a pod.). Súd rovnako zisťuje, z akých fin. prostriedkov bude rodič v zahraničí schopný mal. dieťa živiť. Súd prihliada aj na názor mal. dieťaťa, samozrejme primerane jeho veku a rozumovej vyspelosti. V neposlednom rade sa súd zaujíma aj o to, ako je dieťa pripravené na vycestovanie po jazykovej stránke. Pokiaľ súd dospeje k názoru, že trvalé vysťahovanie je v záujme mal. dieťaťa, tak udelí za druhého rodiča súhlas s vysťahovaním dieťaťa. V opačnom prípade návrh zamietne a konanie zastaví.

 

Ako Vám môže pomôcť advokát?

Naša advokátska kancelária ponúka komplexné právne služby pri zastupovaní v konaní o nahradenie súhlasu rodiča s vysťahovaním mal. dieťaťa do cudziny, najmä v nasledovnom rozsahu:

  • mimosúdne rokovania s druhým rodičom, za účelom mimosúdneho urovnania veci,
  • vypracovanie a podanie návrhu na súd na nahradenie súhlasu s vysťahovaním mal. dieťaťa do cudziny, vrátane kompletného právneho zastúpenia v konaní až do právoplatného skončenia veci.