Zmena priezviska mololetého dieťaťa

Spôsob určovania a zmeny mena a priezviska upravuje Zákon o mene a priezvisku č. 300/1993 Zb. V tejto kapitole sa budeme venovať výlučne zmene priezviska maloletého dieťaťa v prípade, keď jeden z rodičov so zmenou nesúhlasí.

Priezvisko možno identifikovať ako časť osobného mena osoby v dvoj a viacmennej pomenúvacej sústave, ktoré sa pridáva k rodnému menu osoby pre bližšie identifikovanie osoby. Priezvisko má vo väčšine kultúr rodový charakter a vyjadruje príslušnosť osoby k rodu, resp. rodine. Každý občan SR musí mať meno aj priezvisko a tieto nadobúda už pri narodení.

Priezvisko je základným formálnym identifikátorom osoby, má však aj širší rozmer, keď do značnej miery vytvára aj našu vlastnú identitu, s ktorou sa prirodzene stotožňujeme. Okrem toho priezvisko nás identifikuje aj s rodinou, resp. rodom, od ktorého priezvisko získavame. Právo na meno a teda aj na jeho časť – priezvisko, patrí medzi základné práva dieťaťa dané čl. 7 Dohovoru o právach dieťaťa.

Za týchto okolností je zrejmé, že prípadná zmena priezviska maloletého dieťaťa nie je len „formálnym“ úkonom, ale do značnej miery ide o skutočný zásah do identity maloletého dieťaťa, ktorý môže a pravdepodobne aj bude mať určitý dopad na jeho ďalší vývin. Z tohto dôvodu dôrazne odporúčame rodičom, aby si svoj prípadný zámer zmeniť maloletému dieťaťu priezvisko vopred dobre premysleli, prihliadajúc na najlepší záujem maloletého dieťaťa.
 

Konanie o povolenie zmeny priezviska na obvodnom úrade

Na povolenie zmeny priezviska je príslušný obvodný úrad podľa trvalého pobytu mal. dieťaťa. Žiadosť o zmenu priezviska maloletého dieťaťa podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas so zmenou s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom. V oboch prípadoch sa teda vždy vyžaduje súhlas oboch rodičov so zmenou priezviska. Pokiaľ druhý rodič so zmenou priezviska nesúhlasí, k žiadosti sa priloží namiesto jeho písomného súhlasu právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas. Bližšie informácie o tom, čo má obsahovať žiadosť o zmenu priezviska a aké prílohy je nevyhnutné predložiť obvodnému úradu, nájdete v Zákone o mene a priezvisku č. 300/1993 Zb.

 

U p o z o r ň u j e m e , že pokiaľ je mal. dieťa zverené na základe právoplatného súdneho rozhodnutia do osobnej starostlivosti len jedného z rodičov, tak to neznamená, že tento rodič súhlas druhého rodiča so zmenou priezviska mal. dieťaťa nepotrebuje.

 

Konanie na súde o udelenie súhlasu k podaniu žiadosti o zmenu priezviska

Zmena priezviska je v zmysle §35 Zákona o rodine podstatnou otázkou výchovy mal. dieťaťa, o ktorej rodičia vždy rozhodujú spoločne bez ohľadu na to, či je alebo nie je dieťa zverené jednému z nich do osobnej starostlivosti. Pokiaľ sa o podstatnej otázke výchovy mal. dieťaťa rodičia nedokážu dohodnúť, rozhodne na návrh niektorého z nich súd. Súd tak rozhoduje o nahradení vôle, resp. súhlasu druhého rodiča, čo pri zmene priezviska znamená, že rozhoduje o udelení súhlasu k podaniu žiadosti o zmenu priezviska na obvodný úrad.

Návrh na udelenie súhlasu so zmenou priezviska mal. dieťaťa (ďalej ako „návrh na súd“) sa podáva na miestne príslušnom súde, ktorým je okresný súd, v ktorého obvode má mal. dieťa svoje bydlisko. Písomný návrh na súd môžete podať osobne v podateľni okresného súdu, alebo ho poslať doporučene poštou na adresu sídla súdu.


Návrh na súd by mal obsahovať najmä:

 1. Osobné údaje navrhovateľa − rodiča, ktorým je ten, kto návrh na súd podáva s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti. Rovnako je potrebné uviesť osobné údaje odporcu − rodiča, ktorým je ten, proti ktorému návrh smeruje a osobné údaje mal. dieťaťa.
 2. Z návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate udelenia súhlasu k podaniu žiadosti na zmenu priezviska mal. dieťaťa a z akých dôvodov. Dôvody je nevyhnutné podrobne špecifikovať tak, aby z nich bolo zrejmé, že zmena priezviska mal. dieťaťa je v jeho najlepšom záujme.
 3. Návrh na súd musí byť podpísaný navrhovateľom a opatrený dátumom a miestom podpisu.

K návrhu na súd je potrebné priložiť najmä nasledovné prílohy:

 1. rodný list mal. dieťaťa,
 2. listinné a iné dôkazy preukazujúce dôvody, pre ktoré má byť zmena priezviska mal. dieťaťa v jeho najlepšom záujme,
 3. iné dôkazy podľa okolností prípadu.

Po podaní návrhu na súde, súd vo veci nariadi ústne pojednávanie, na ktorom predovšetkým vykoná výsluch oboch rodičov mal. dieťaťa a ďalšie dokazovanie vo veci. Rovnako vypočuje aj kolízneho opatrovníka, ktorým je miestne príslušný ÚPSVaR, ktorý zastupuje v tomto konaní mal. dieťa.

Keďže zmena priezviska mal. dieťaťa je závažným zásahom do práv mal. dieťaťa, súd udelí súhlas k podaniu žiadosti o zmenu priezviska výlučne v prípade, ak je zmena priezviska v najlepšom záujme mal. dieťaťa. K takémuto rozhodnutiu môžu súd viesť najmä nasledovné dôvody:

 1. Rodič, proti ktorému návrh smeruje, dlhodobo nemá záujem stretávať sa s mal. dieťaťom. Pokiaľ mal. dieťa po rozchode, príp. rozvode rodičov žije len s jedným rodičom, tak druhý rodič buď na základe rodičovskej dohody alebo rozhodnutia súdu realizuje styk s mal. dieťaťom, aby sa aj týmto spôsobom podieľal na výchove mal. dieťaťa. Pokiaľ však tento rodič nemá záujem stretávať sa s mal. dieťaťom, tak je zrejmé, že dlhodobým odlúčením dochádza k ich vzájomnému odcudzeniu.
 2. Rodič, proti ktorému návrh smeruje, dlhodobo nejaví záujem o vývin a životný osud mal. dieťaťa. Súd napríklad zisťuje, či sa rodič zaujíma o zdravotný stav mal. dieťaťa, príp. o jeho výsledky v škole, krúžky a záujmy.
 3. Rodič, proti ktorému návrh smeruje, dlhodobo zanedbáva svoju vyživovaciu povinnosť k mal. dieťaťu.
 4. Názor mal. dieťaťa. Súd vždy prihliada pri tak závažnej otázke, ako je zmena priezviska, aj na názor mal. dieťaťa, samozrejme, primerane jeho veku a rozumovým schopnostiam. Pokiaľ je mal. dieťa útleho veku a nedokáže posúdiť túto otázku, tak súd na jeho názor neprihliada.

Súd posudzuje vyššie uvedené dôvody každý jednotlivo a zároveň v ich súbehu a to tak, aby v konečnom rozhodnutí dokázal objektívne určiť, či tieto dôvody sú natoľko závažné a trvalé, že v záujme mal. dieťaťa bude zmena priezviska mal. dieťaťa. Pokiaľ súd dospeje k názoru, že zmena priezviska je v záujme mal. dieťaťa, tak udelí súhlas s podaním žiadosti na zmenu priezviska mal. dieťaťa na príslušnom obvodnom úrade. V opačnom prípade návrh zamietne.

Medzi najčastejšie prípady, keď sa jeden z rodičov na súde domáha udelenia súhlasu na zmenu priezviska mal. dieťaťa, patria prípady mal. detí pochádzajúcich z rozvedených manželstiev. Po rozvode manželstva si väčšina matiek zmení svoje priezvisko na svoje rodné priezvisko, čím vznikne stav, keď mal. dieťa nesie rozdielne priezvisko ako jeho matka. Pokiaľ je mal. dieťa zverené do osobnej starostlivosti matke, tak rozdielnosť priezvisk môže viesť k problémom mal. dieťaťa v sociálnej interakcii najmä v škole s rovesníkmi, keď je mal. dieťa nútené odpovedať na nepríjemné otázky rovesníkov, prečo sa volá inak ako jeho matka a pod., čo môže u mal. dieťaťa vyvolávať zbytočný stres a v extrémnych prípadoch aj problém s vlastnou identitou. Upozorňujeme, že dôvodom pre zmenu priezviska v žiadnom prípade nie je samotná skutočnosť, že mal. dieťa nesie iné priezvisko ako rodič.Z tohto dôvodu by matka mala dobre zvážiť, či si zmení po rozvode svoje priezvisko alebo nie.


 

Ako Vám môže pomôcť advokát?

Naša advokátska kancelária ponúka komplexné právne služby pri zastupovaní v konaní o udelenie súhlasu k podaniu žiadosti na zmenu priezviska mal. dieťaťa najmä v nasledovnom rozsahu:

 • právne poradenstvo za účelom posúdenia dôvodov, pre ktoré sa rodič domáha zmeny priezviska,
 • mimosúdne rokovania s druhým rodičom,
 • vypracovanie a podanie návrhu na súd na udelenie súhlasu k podaniu žiadosti k zmene priezviska mal. dieťaťa, vrátane kompletného právneho zastúpenia v konaní až do právoplatného skončenia veci.