Zmena súdneho rozhodnutia o zverení mal. dieťaťa

V predchádzajúcich článkoch sme sa zaoberali otázkou rozvodu manželstva a rozchodu rodičov dieťaťa, ktorí neboli manželia. Pripomeňme, že súd v oboch týchto konaniach rozhoduje aj o zverení ich maloletých detí do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, príp. do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Výsledkom je teda právny stav, ktorý odzrkadľuje potreby dieťaťa v čase vyhlásenia takéhoto rozhodnutia. Čo však v prípade, ak sa potreby mal. dieťaťa zmenia natoľko, že vznikne potreba súdne rozhodnutie o zverení mal. dieťaťa zmeniť? Zákon o rodine takúto situáciu predpokladá v §26 Zákona o rodine, keď umožňuje súdne rozhodnutie o zverení mal. dieťaťa zmeniť ak sa zmenia pomery na strane mal. dieťaťa, príp. rodičov natoľko, že je v záujme mal. dieťaťa takáto zmena. Zmena pomerov a z toho logicky vyplývajúci záujem mal. dieťaťa tak sú jediným zákonným predpokladom pre zmenu súdneho rozhodnutia o zverení mal. dieťaťa. Keďže zmena zverenia je závažným zásahom do života mal. dieťaťa, súd skúma zmenu pomerov vždy obzvlášť starostlivo.

Zmena súdneho rozhodnutia môže spočívať buď vo zverení mal. dieťaťa do osobnej starostlivosti druhého rodiča alebo vo zverení do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov.

Čo robiť pred podaním návrhu na súd?

Ešte predtým, ako podáte návrh na zverenie mal. dieťaťa do Vašej osobnej starostlivosti príp. do striedavej starostlivosti je potrebné jednak zvážiť dôvody takéhoto rozhodnutia a samozrejme zabezpečiť všetky nevyhnutné podmienky, pre osobnú starostlivosť o mal. dieťa pre prípad zmeny súdneho rozhodnutia.

Pokiaľ ide o Vaše dôvody, tieto musia byť tak vážne, aby skutočne odôvodňovali zásadnú zmenu v živote dieťaťa, akú zmena zverenia prináša. Dôvody môžu byť samozrejme rôzne, či už na strane dieťaťa alebo rodiča, tak ako ich prináša život. Zmena zverenia prichádza do úvahy pri rôznych životných situáciach, napr. ak rodič, ktorému dieťa bolo zverené nemôže alebo sa nevie o dieťa riadne postarať, ak si to želá mal. dieťa s prihliadnutím na jeho vek a rozumovú vyspelosť, v prípade ak sú vzťahy dieťaťa s druhým rodičom na takej úrovni, že úprava jeho styku s dieťaťom nepostačuje a je potrebná striedavá starostlivosť alebo naopak v prípade ak sa striedavá starostlivosť neosvedčila a pod.

Ak sa rozhodnete pre podanie návrhu na zmenu zverenia mal. dieťaťa je potrebné čo najskôr zabezpečiť svoje bytové, pracovné, osobné, či časové podmienky tak, aby vyhovovali potrebám osobnej starostlivosti o mal. dieťa. Nečakajte na súdne rozhodnutie, súd bude vhodnosť týchto podmienok zisťovať ešte skôr než rozhodne. Rovnako tak, ak by v dôsledku zmeny zverenia malo dôjsť k zmene školy, je potrebné budúcu školu na takúto zmenu pripraviť.

V neposlednom rade odporúčame Vaše rozhodnutie zmeniť súdne rozhodnutie o zverení mal. dieťaťa konzultovať s ÚPSVAR. Tento orgán Vám môže poskytnúť ďalšie nevyhnutné odborné či psychologické poradenstvo. Osobitne odporúčame takéto rozhodnutie konzultovať so psychológom a aj s týmto sa poradiť o prípadných dopadoch na mal. dieťa.

Návrh na zmenu súdneho rozhodnutia o zverení mal. dieťaťa

Návrh na zmenu súdneho rozhodnutia o zverení mal. dieťaťa, v praxi sa tiež označuje ako návrh na úpravu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu (ďalej ako „návrh na súd“) sa podáva na miestne príslušnom súde, ktorým je okresný súd, v ktorého obvode má mal. dieťa svoje bydlisko. Písomný návrh na súd odporúčame podať osobne v podateľni okresného súdu, alebo ho poslať doporučene poštou na adresu sídla súdu.

Návrh na súd by mal obsahovať najmä:
1. Osobné údaje navrhovateľa - rodiča, ktorý žiada o zmenu zverenia mal. dieťaťa s uvedením jeho mena, priezviska, bydliska a štátnej príslušnosti. Rovnako je potrebné uviesť osobné údaje odporcu - rodiča, ktorým je ten, proti ktorému návrh smeruje.
2. Z návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate zmeny súdneho rozhodnutia o zverení mal. dieťaťa, t.j. úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu a z akých dôvodov. Predovšetkým v návrhu podrobne zdôvodnite zmenu pomerov, ktorá nastala od poslednej úpravy rodičovských práv a povinností, či už na strane rodičov alebo mal. dieťaťa a zdôvodnite záujem mal. dieťaťa na tom, aby súd zmenil rozhodnutie o zverení mal. dieťaťa. Uveďte rozsah navrhovaných zmien, t.j. či sa domáhate zverenia mal. dieťaťa do Vašej osobnej (výlučnej) starostlivosti alebo do striedavej starostlivosti. V prípade striedavej starostlivosti je potrebné uviesť aj interval striedania mal. dieťaťa, či už týždňový, dvojtýždňový, mesačný príp. nerovnomerný.
3. Keďže prípadnou zmenou zverenia dochádza spravidla aj k potrebe zmeny úpravy výživného či styku, je potrebné v návrhu na súd ďalej uviesť: a) Váš návrh určenia výšky výživného, ktorú má rodič, ktorému nemá byť mal. dieťa zverené do osobnej starostlivosti mesačne platiť v prospech mal. dieťaťa k rukám rodiča, ktorému mal. dieťa má byť zverené do osobnej starostlivosti. V prípade striedavej starostlivosti je možné tiež požadovať určenie výživného, ak je životná úroveň rodičov rozdielna príp. navrhnúť aby sa výživné vôbec neurčilo ak je životná úroveň rodičov približne rovnaká. Pre účely riadneho určenia výšky výživného doporučujeme v návrhu podrobne opísať Vaše príjmy a opodstatnené výdavky na vedenie domácnosti, na Vašu osobu a na mal. dieťa. b) Váš návrh na úpravu styku rodiča s mal. dieťaťom. Styk s mal. dieťaťom sa upravuje s rodičom, ktorému mal. dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti. Rovnako je však možné styk upraviť aj v prípade striedavej starostlivosti. Súd styk rodiča s mal. dieťaťom neupraví jedine pokiaľ obaja rodičia nežiadajú styk upraviť.
4. Všetky návrhy uvedené pod položkou 2 a 3 je potrebné označiť dôkazmi pokiaľ sú k dispozícii.
5. Návrh na súd adresujte miestne príslušnému okresnému súdu v troch vyhotoveniach. Miestne príslušným súdom je ten okresný súd v obvode v obvode ktorého má maloletý na základe dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu, prípadne iných rozhodujúcich skutočností svoje bydlisko.
6. Návrh na súd musí byť podpísaný navrhovateľom a opatrený dátumom a miestom podpisu.

K návrhu na súd je potrebné priložiť najmä nasledovné prílohy:
1. Rodný list mal. dieťaťa,
2. Listinné a iné dôkazy preukazujúce zmenu pomerov a záujem mal. dieťaťa na zmene súdneho rozhodnutia o zverení mal. dieťaťa
3. Listinné a iné dôkazy preukazujúce príjem navrhovateľa - rodiča. Ide napríklad o nasledovné: a) potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu za posledných dvanásť mesiacov pokiaľ ste v pracovnom pomere, b) daňové priznanie za posledný rok, pokiaľ ste živnostník alebo samostatne zárobkovo činná osoba, c) potvrdenie UPSVaR o poberaní prídavku na mal. dieťa, príp. o poberaní rodičovského príspevku za posledných dvanásť mesiacov,
4. Listinné a iné dôkazy preukazujúce opodstatnené výdavky na vedenie domácnosti. Ide napríklad o nasledovné: a) nájom, príp. služby spojené s užívaním bytu, b) elektrina, c) plyn, d) koncesionárske poplatky, e) káblová TV, f) pevná linka, príp. internet, g) smetné a daň z nehnuteľnosti, h) poistenie domácnosti, príp. nehnuteľnosti. Odhadom vyčíslite aj opodstatnené výdavky na stravu a domáce potreby, ktoré však nemusíte dokladovať.
5. Listinné a iné dôkazy preukazujúce osobné výdavky. Ide napríklad o nasledovné: a) mobil, b) životná poistka, c) pôžičky a pod. Odhadom vyčíslite aj výdavky na Vašu stravu, oblečenie a obuv, hygienické potreby a pod. ktoré však nemusíte dokladovať.
6. Listinné a iné dôkazy preukazujúce opodstatnené výdavky na mal. dieťa. Ide napríklad o nasledovné: a) stravné a iné poplatky v škole, príp. v MŠ, b) hračky, c) životné poistky, príp. sporenia, d) lieky a zdravotné pomôcky, e) cestovné, príp. výdavky na pohonné hmoty, f) krúžky a záujmy, g) mobil. Odhadom vyčíslite aj opodstatnené výdavky na stravu v domácnosti, hygienické potreby, oblečenie a obuv, vreckové a pod., ktoré však nemusíte dokladovať.
7. iné dôkazy podľa okolností prípadu.

Konanie o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu je oslobodené od platenia súdnych poplatkov.
 

Konanie pred súdom

Po podaní návrhu na súde, súd vo veci nariadi ústne pojednávanie, na ktorom predovšetkým vykoná výsluch oboch rodičov mal. dieťaťa a ďalšie dokazovanie vo veci. Rovnako vypočuje aj kolízneho opatrovníka, ktorým je miestne príslušný ÚPSVaR, ktorý zastupuje v tomto konaní mal. dieťa.

V rámci konania o úpravu práv a povinností rodičov k mal. dieťaťu sa musí súd vyporiadať s nasledovnými otázkami:
1. Došlo k zmene pomerov a odôvodňuje záujem mal. dieťaťa potrebu zmeny rozhodnutia o zverení mal. dieťaťa?
2. Aká bude výška výživného na mal. dieťa?
3. Akým spôsobom bude upravený styk rodiča s mal. dieťaťom?

Na základe vykonaného dokazovania po tom, čo súd sa vysporiada s vyššie uvedenými otázkami, súd vo veci rozhodne. Súd rozhodne spravidla tak, že mal. dieťa zverí do osobnej starostlivosti jedného z rodičov príp. do striedavej starostlivosti oboch rodičov, určí výšku výživného a prípadne upraví styk rodiča s mal. dieťaťom. V opačnom prípade, ak sa nestotožní s návrhom zmeny zverenia súd návrh zamietne.

Súd rozhoduje o úprave práv a povinností k mal. dieťaťu rozsudkom, ktorý sa doručuje obom rodičom ako účastníkom konania. Doporučujeme na doručený rozsudok vyznačiť doložku právoplatnosti a vykonateľnosti. Túto doložku Vám vyznačia v infocentre súdu, ktorý rozhodoval vo veci. Rozsudok s doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti je exekučným titulom, ktorý možno použiť v prípade exekúcie alebo výkonu súdneho rozhodnutia.

V nasledovných riadkoch sa budeme podrobnejšie venovať vyššie uvedeným otázkam s ktorými sa súd musí vyporiadať v konaní o úpravu práv a povinností rodičov k mal. dieťaťu. Nezabudnite, že poznanie toho o čom súd rozhoduje je nevyhnutné pre Vašu riadnu prípravu na súd a Vaša riadna príprava je zas predpokladom spravodlivého súdneho rozhodnutia.

1. Došlo k zmene pomerov a odôvodňuje záujem mal. dieťaťa potrebu zmeny rozhodnutia o zverení mal. dieťaťa?

V zmysle § 26 Zákona o rodine: „Ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinnosť“.

Otázka zverenia mal. dieťaťa je jednou z najťažších otázok, ktoré súd v konaní musí riešiť. Rozhodnutie súdu o zverení mal. dieťaťa je možné nahradiť dohodou rodičov, ktorú súd schváli. Súd môže mal. dieťa zveriť jednému z rodičov, príp. môže mal. dieťa zveriť do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Vždy rozhoduje záujem mal. dieťaťa, ktorý súd v rámci dokazovania zisťuje. Ako zistiť čo je v záujme mal. dieťaťa však nie je jednoduchá otázka. V zásade nejde o „právny problém“ ale o otázku pedopsychologickú. Súd za účelom rozhodnutia o zverení mal. dieťaťa zisťuje záujem mal. dieťaťa najmä nasledovným dokazovaním:

a) Výsluch rodičov za účelom zistenia osobnostných ale aj materiálnych predpokladov pre zverenie mal. dieťaťa. Súd skúma najmä vzťah rodiča s mal. dieťaťom a to či sa dokáže rodič o dieťa osobne starať po všetkých stránkach. Rozhodujúca môže byť aj pracovná vyťaženosť príp. ďalšie okolnosti na strane rodiča.
b) Pomery v domácnostiach rodičov. Súd spravidla prostredníctvom kolízneho opatrovníka zisťuje vhodnosť prostredia domácnosti rodiča pre zverenie mal. dieťaťa. Kolízny opatrovník zisťuje nielen vhodnosť po hygienickej stránke ale aj pripravenosť domácnosti pre pobyt mal. dieťaťa napr. vybavenosť detskej izby, možnosti pre prípravu do školy a pod.
c) Názor mal. dieťaťa je nepochybne jedným z najdôležitejších argumentov pri rozhodovaní súdu o zverení mal. dieťaťa. Zákon o rodine súdu ukladá povinnosť prihliadať na názor mal. dieťaťa primerane jeho veku a vyspelosti. Pokiaľ mal. dieťa dokáže svoj názor vyjadriť tak súd jeho názor zisťuje spravidla prostredníctvom kolízneho opatrovníka na vhodnom mieste, ale je možný aj osobný výsluch mal. dieťaťa na súde.
d) Znalecké dokazovanie. Pokiaľ je mal. dieťa útleho veku, resp. nieje možné na jeho názor prihliadať pretože nedokáže posúdiť dosah tohto rozhodnutia súd spravidla ustanoví súdneho znalca z odvetvia detskej psychológie a psychológie dospelých, ktorý vypracuje znalecký posudok. V znaleckom posudku znalec na základe svojich odborných znalostí a vyšetrení mal. dieťaťa doporučí súdu, u ktorého z rodičov sú vytvorené najlepšie predpoklady pre výchovu mal. dieťaťa, príp. doporučí striedavú starostlivosť oboch rodičov.

Nový zákon o rodine priniesol aj novinku v tom smere, že rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti sa môže domáhať práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati (§24 ods. 5 Zákona o rodine). Ďalšou významnou novinkou je aj to, že ak jeden z rodičov opakovane, bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom môže súd zmeniť rozhodnutie o zverení do osobnej starostlivosti, t.j. v tomto prípade by súd zveril maloleté dieťa druhému rodičovi.

DOPORUČUJEME: Nezabudnite, že záujem svojho dieťaťa poznajú najlepšie jeho zodpovední rodičia a preto najlepším riešením otázky zverenia mal. dieťaťa je rodičovská dohoda. Nenechávajte rozhodnutie na súde. Pokiaľ sa sami nedokážete s druhým rodičom dohodnúť vyhľadajte pomoc odborníka, najlepšie psychológa, ktorý vám môže pri riešení tejto otázky pomôcť. Pri uzatváraní rodičovskej dohody hľaďte výlučne na to čo je pre vaše dieťa dobré a vaše osobné záujmy a vzájomné rozpory dajte bokom.

2. Aká bude výška výživného na mal. dieťa?

Podľa §62 ods. 2 Zákona o rodine: „Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov“.

Výživné možno charakterizovať ako finančný príspevok určený najmä na uspokojovanie potrieb mal. dieťaťa a na vyrovnanie jeho životnej úrovne so životnou úrovňou jeho rodičov.

Vychádzajúc z § 62 ods. 2 Zákona o rodine je zrejmé, že výška výživného sa určuje najmä podľa majetkových pomerov rodičov, ich schopností a možností. Vysvetlíme, čo tieto zákonné pojmy znamenajú:
a) Majetkové pomery rodičov. Neexistuje žiaden matematický vzorec pre výpočet výživného. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že výživné sa určí z príjmov rodiča po odpočítaní jeho opodstatnených výdavkov. Existujú však ďalšie pravidlá určené Zákonom o rodine, ktoré majú vplyv na výšku výživného a ktoré vôbec nemajú matematický charakter. Na strane príjmov súd skúma najmä opakujúce sa príjmy zo zamestnania prípadne podnikania spravidla za posledných dvanásť mesiacov. Okrem opakujúcich sa príjmov súd skúma aj ostatný majetok najmä nadobudnuté nehnuteľnosti, autá, úspory na účtoch, cenné papiere a iný hodnotný majetok. Účelom tohto skúmania je zistiť materiálnu úroveň rodičov. Na strane výdavkov súd môže pri určovaní výživného prihliadať len na opodstatnené výdavky rodičov. Ide najmä o výdavky na domácnosť a na mal. dieťa.
b) Schopnosti a možnosti rodičov. Ako sme už uviedli výživné sa určuje aj podľa rôznych pravidiel, ktoré vždy nemajú matematický charakter. Medzi tieto pravidlá patrí aj posudzovanie schopností a možností rodičov. Súd tak určuje výživné aj s prihliadnutím na dosiahnuté vzdelanie rodiča v danej oblasti, na jeho vek a zdravotný stav, možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Súd má právo pri určovaní výživného neprihliadať na neopodstatnené výdavky rodiča. Kedy ide o neopodstatnený výdavok súd posudzuje podľa životnej úrovne rodiča prirovnaním k výške a dôvodnosti tohto výdavku. Súd prihliada aj na to, či sa rodič bez zbytočného dôvodu vzdal výhodnejšieho zamestnania. Ak napríklad rodič sa vzdá bez riadneho dôvodu zamestnania súd pri určovaní výživného môže vychádzať z príjmu, ktorý rodič v tomto zamestnaní dosahoval. Súd ďalej prihliada na neprimerané majetkové riziká, ktoré rodič na seba berie. Ak napríklad si rodič zoberie pôžičku a súd tento krok nepovažoval za potrebný, nemusí pri určovaní výživného prihliadať na výdavky titulom splácania tejto pôžičky. Poukazujeme na ďalšiu novinku, ktorú priniesol nový zákon o rodine, ktorý zaviedol inštitút tzv. minimálneho výživného vo výške 30% zo sumy životného minima. Minimálne výživné musí platiť každý povinný rodič bez ohľadu na jeho majetkové pomery a finančnú situáciu. Výživné sa neurčuje jedine v prípade striedavej osobnej starostlivosti, pokiaľ je životná úroveň oboch rodičov v zásade rovnaká a striedavá starostlivosť je upravená rovnomerne na stranách oboch rodičov.

DOPORUČUJEME: Aj pri otázke určenia výživného Zákon o rodine uprednostňuje rodičovskú dohodu, predpokladajúc, že zodpovední rodičia najlepšie poznajú svoje majetkové pomery, schopnosti a možnosti. Doporučujeme aby ste spolu s druhým rodičom, prípadne za asistencie finančného poradcu sa vzájomne podrobne oboznámili so svojimi príjmami a výdavkami a na tomto základe sa dohodli na výške výživného. V návrhu na súd doporučujeme podrobne opísať nielen príjmy ale aj výdavky a to tak, aby súd mal podrobné informácie o tom z čoho žijete a koľko utrácate.


4. Akým spôsobom bude upravený styk s mal. dieťaťom?

Súd musí upraviť styk rodiča s mal. dieťaťom vždy, s výnimkou prípadu pokiaľ obaja rodičia zhodne navrhnú súdu styk neupraviť. Styk nie je potrebné upravovať najmä pokiaľ sa rodičia vedia dohodnúť na tejto otázke a teda nie je potrebné rozhodnutie súdu. Styk rodiča s mal. dieťaťom sa upravuje najmä v prípade toho rodiča, ktorému nebolo mal. dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Úprava styku rodiča však prichádza do úvahy aj v prípade striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, pokiaľ to vyžaduje rozsah striedavej starostlivosti.

Súd vykoná podobné dokazovanie pri úprave styku ako pri riešení otázky zverenia mal. dieťaťa (viď vyššie) s prihliadnutím najmä na otázku toho, ako je najlepšie tento styk upraviť v záujme mal. dieťaťa.

DOPORUČUJEME: Aj pri otázke úpravy styku Zákon o rodine uprednostňuje rodičovskú dohodu, predpokladajúc, že zodpovední rodičia dokážu najlepšie posúdiť potreby mal. dieťaťa. Pokiaľ sa nedokážete s druhým rodičom na tejto otázke dohodnúť doporučujeme aby ste vyhľadali pomoc psychológa pri riešení tohto problému. Nesnažte sa druhého rodiča „izolovať“ od mal. dieťaťa pretože tým v prvom rade obmedzujete vaše mal. dieťa v jeho právach. Styk s mal. dieťaťom upravujte vždy podľa záujmu mal. dieťaťa. Nezabudnite, že styk rodiča s mal. dieťaťom je nielen právom rodiča, ale predovšetkým právom mal. dieťaťa.
 

Ako Vám môže pomôcť advokát?

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v oblasti rodinného práva pri zastupovaní v konaní o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu a to najmä v nasledovnom rozsahu:
a) Príprava zastúpenia, vrátane podrobného zistenia skutkového stavu, zabezpečenia potrebných dokumentov a dôkazov a stanovenie najlepšej stratégie pri zastupovaní pred súdom.
b) Asistencia pri uzatváraní rodičovskej dohody o úprave rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu, vrátane písomnej korešpondencie s druhým rodičom a osobných stretnutí s druhým rodičom, príp. jeho právnym zástupcom.
c) Vypracovanie a podanie dokumentov potrebných pre podanie návrhu na úpravu výonu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu.
d) Zastupovanie v konaní pred súdom až do právoplatného skončenia veci.