Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť (§62 ods. 1 Zákona o rodine).

Kedy nastane tento stav, však nie je vždy ľahké určiť. Zákon o rodine neurčuje žiadnu lehotu, dokedy trvá vyživovacia povinnosť, jej zánik viaže na stav, keď je dieťa pripravené sa samostatne živiť a uspokojovať svoje životné potreby bez pomoci svojich rodičov. Štandardne vyživovacia povinnosť k dieťaťu zaniká ukončením prípravy dieťaťa na jeho budúce povolanie, čím treba rozumieť najmä ukončenie štúdia na strednej škole, učilišti, príp. na vysokej škole dennou formou štúdia. Pokiaľ dieťa popri riadnom zamestnaní študuje nie dennou formou, alebo vykonáva doplňujúce kurzy k zamestnaniu či iný druh nadstavby, tak vyživovacia povinnosť daná nie je. Na druhej strane, ak dieťa popri dennom štúdiu pracuje brigádnicky, tak vyživovacia povinnosť daná je. Pri akomkoľvek štúdiu treba teda rozlišovať, či ide o štúdium, ktoré smeruje k nadobudnutiu nevyhnutnej spôsobilosti k výkonu budúceho povolania alebo o štúdium doplnkové, ktoré dieťa realizuje popri zamestnaní za účelom doplnenia jeho vzdelania. Schopnosť dieťaťa sa samostatne živiť môže vzniknúť výnimočne, aj pokiaľ dieťa síce študuje dennou formou, ale sa riadne na štúdium nepripravuje. Nejde pritom o ojedinelé zlé študijné výsledky, ale o sústavné zanedbávanie štúdia, ktorého dôsledkom je buď opakujúce sa opakovanie ročníka, alebo opakovaná zmena školy, ktorú dieťa navštevuje. Výnimočne môže vzniknúť aj situácia, kedy dieťa nebude nikdy schopné sa samostatne živiť z objektívnych, najmä zdravotných príčin. Pokiaľ je dieťa napr. ťažko zdravotne postihnuté a v dôsledku tohto postihnutia nie je schopné sa samé živiť, tak vyživovacia povinnosť rodičov nezanikne.

Čo robiť pred podaním návrhu na zrušenie výživného na súde?

 Ešte predtým, ako podáte návrh na súd, je nevyhnutné, aby ste zvážili dôvody, pre ktoré takto chcete postupovať. Súd posudzuje dôvody pre zrušenie výživného vždy prísne, keďže predovšetkým sleduje najlepší záujem dieťaťa.

Ak sa domnievate, že Vaše dieťa je schopné sa samé živiť, najprv sa pokúste s ním dohodnúť na zrušení výživného. Spravodlivá dohoda a komunikácia s dieťaťom je vždy lepšia pre zachovanie dobrých vzťahov ako aj pre ďalšie konanie pred súdom. Dohodu odporúčame uzavrieť v písomnej forme. Pokiaľ dieťa odmieta komunikovať, napr. z dôvodu dlhodobého odlúčenia, tak povinný rodič má problém vôbec zistiť, či jeho vyživovacia povinnosť trvá alebo nie. Školy nie vždy takéto informácie poskytujú, pokiaľ je dieťa plnoleté. Zostáva teda jediná možnosť, a to pokúsiť sa zistiť potrebné informácie od dieťaťa. Odporúčame písomne vyzvať dieťa listom, v ktorom ho požiadate, aby Vám predložilo potvrdenie o návšteve školy za účelom posúdenia jeho nároku na výživné. Vzniká logická otázka, či dieťa je povinné rodičovi na takúto výzvu odpovedať. Podľa nášho názoru táto povinnosť vyplýva z §43 ods. 3 písm. a) Zákona o rodine, podľa ktorého dieťa je povinné spolupracovať so svojimi rodičmi v záujme starostlivosti o neho a jeho výchovu. Či už dieťa zašle odpoveď alebo nie, tak táto písomná výzva má aj význam vo vzťahu k náhrade trov konania na súde. Pokiaľ povinný rodič nemal inú možnosť ako podať návrh na súd, tak súd pri rozhodovaní o priznaní nároku na náhradu trov konania na túto výzvu prihliada.

Návrh na súd na zrušenie výživného na plnoleté dieťa

Pokiaľ bola vyživovacia povinnosť k dieťaťu určená predchádzajúcim právoplatným a vykonateľným súdnym rozhodnutím, je pre riadny zánik tejto vyživovacej povinnosti nevyhnutné súdne rozhodnutie o zrušení vyživovacej povinnosti. Aj v prípade, že sa s dieťaťom dohodnete na zrušení vyživovacej povinnosti písomne, odporúčame návrh na súd na zrušenie výživného podať najmä z dôvodu Vašej právnej istoty vyplývajúcej z toho, že pôvodné vykonateľné súdne rozhodnutie môže byť zrušené len novým súdnym rozhodnutím.

Návrh na zrušenie výživného na dieťa sa podáva na miestne príslušnom súde, ktorým je okresný súd, v ktorého obvode má dieťa − odporca svoje bydlisko. Pokiaľ je dieťa plnoleté, tak návrh musí smerovať proti dieťaťu, a nie proti rodičovi. Písomný návrh na súd môžete podať osobne v podateľni okresného súdu, alebo ho poslať doporučene poštou na adresu sídla súdu.
 

Návrh na súd by mal obsahovať najmä:
1. Osobné údaje navrhovateľa – povinného rodiča, ktorým je ten, kto návrh na súd podáva a žiada zrušenie jeho vyživovacej povinnosti s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti. Rovnako je potrebné uviesť osobné údaje odporcu – plnoletého dieťaťa, proti ktorému návrh smeruje.
2. Z návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate zrušenia Vašej vyživovacej povinnosti k dieťaťu s uvedením dôvodov. Osobitne a podrobne sa venujte najmä otázke, z akých dôvodov podľa Vášho názoru vyživovacia povinnosť zanikla.
3. Návrh na súd adresujte miestne príslušnému okresnému súdu v dvoch vyhotoveniach.
4. Návrh na súd musí byť podpísaný navrhovateľom a opatrený dátumom a miestom podpisu.


K návrhu na súd odporúčame priložiť najmä nasledovné prílohy:
1. Rodný list dieťaťa.
2. Listinné a iné dôkazy preukazujúce, že dieťa je schopné sa samé živiť a že vyživovacia povinnosť zanikla. Pokiaľ disponujete potvrdením o tom, že dieťa ukončilo štúdium, tak toto predložte súdu. Rovnako, ak máte napr. dôkazy, že dieťa je zamestnané, predložte ich súdu a označte súdu zamestnávateľa dieťaťa. Pokiaľ ste sa s dieťaťom písomne dohodli na zrušení výživného, predložte túto dohodu súdu. V opačnom prípade predložte súdu aspoň výzvu, ktorou ste dieťa vyzvali, aby Vám predložilo potvrdenie o návšteve školy.

Konanie o zrušenie výživného k dieťaťu je oslobodené od platenia súdnych poplatkov.

 

Konanie na súde

Po podaní návrhu na súde, súd vo veci nariadi ústne pojednávanie, na ktorom v prvom rade vykoná výsluch oboch účastníkov konania – povinného rodiča a dieťaťa a vykoná ďalšie potrebné dokazovanie vo veci.

V rámci konania o zrušenie výživného na dieťa sa súd musí vysporiadať so základnou otázkou, ktorou je, či je dieťa schopné sa samostatne živiť alebo nie.

Na základe vykonaného dokazovania súd vo veci rozhodne. Súd rozhodne tak, že vyživovaciu povinnosť povinného rodiča k dieťaťu zruší, alebo návrh navrhovateľa zamietne. Upozorňujeme, že súd zároveň rozhoduje o náhrade trov konania a trov právneho zastúpenia podľa pomeru úspechu účastníka vo veci. Súd rovnako prihliada na to, či povinný rodič nemal inú možnosť ako podať návrh na súd.

Súd rozhoduje rozsudkom, ktorý sa doručuje obom účastníkom konania. Odporúčame na doručený rozsudok vyznačiť doložku právoplatnosti. Túto doložku Vám vyznačia v infocentre súdu, ktorý rozhodoval vo veci.
 

Ako Vám môže pomôcť advokát?

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v oblasti rodinného práva pri zastupovaní v konaní o zrušenie výživného k dieťaťu a to najmä v nasledovnom rozsahu:
a) Príprava zastúpenia, vrátane podrobného zistenia skutkového stavu, zabezpečenia potrebných dokumentov a dôkazov a stanovenie najlepšej stratégie pri zastupovaní pred súdom.
b) Asistencia pri uzatváraní prípadnej dohody o zrušení výživného na plnoleté dieťa, vrátane písomnej korešpondencie s dieťaťom a osobných stretnutí s plnoletým dieťaťom, príp. jeho právnym zástupcom.
c) Vypracovanie a podanie dokumentov potrebných pre podanie návrhu na zrušenie výživného na dieťa.
d) Zastupovanie v konaní pred súdom až do právoplatného skončenia veci.