Bezpodielové spoluvlastníctvo

Naša advokátska kancelária ponúka kompletné právne poradenstvo a služby v oblasti vysporiadania zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V zastúpení klientov uprednostňujeme dohodu bývalých manželov týkajúcej sa vysporiadania ich spoločného majetku. Za týmto účelom klientom ponúkame zabezpečenie mimosúdnych jednaní s druhou stranou, prípadne s ich právnym zástupcom. Len ak dohoda nie je možná, pristupuje naša advokátska kancelária k vysporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdnou cestou.

Pojem bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov možno všeobecne definovať ako spoločenstvo vlastníckych práv oboch manželov k veciam, ktoré manželia nadobudli počas trvania ich manželstva. Základným charakteristickým znakom tohto majetkového spoločenstva je to, že manželia nemajú kvantitatívne určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci. Vzhľadom na bezpodielovosť tohto spoluvlastníctva platí zásada rovnosti manželov v tomto spoločenstve vlastníckych práv.

Vznik, zánik a rozsah bezpodielového spoluvlastíctva manželov

Podľa §143 Občianskeho zákonníka: „V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva, alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka“.

Z citovaného zákonného ustanovenia je zrejmé, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci, aktíva a pasíva, ktoré nadobudol niektorý z manželov alebo obaja manželia za trvania manželstva. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká zo zákona dňom vzniku manželstva, t.j. dňom, ktorý je zapísaný ako deň vzniku manželstva na sobášnom liste a zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku súdu o rozvode manželstva. V tejto súvislosti treba upozorniť, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nezaniká zrušením spoločnej domácnosti manželov, t.j. nezaniká z dôvodu, že manželia žijú oddelene.
 

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov však nepatria nasledovné veci:

 • veci získané dedičstvom,
 • veci získané darovaním,
 • veci, ktoré svojou povahou slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov,
 • veci vydané v rámci reštitúcie majetku len jedného z manželov.

 Manželia môžu na základe notárskej zápisnice dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Rozšírenie tohto rozsahu bude znamenať, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov budú patriť aj tie veci, ktoré by inak patrili do výlučného vlastníctva iba jedného z manželov (napríklad pôjde o veci, ktoré boli darované iba jednému z manželov). Zúžením rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov treba rozumieť to, že zo spoločného majetku manželov bude vyňatá určitá vec do výlučného vlastníctva jedného z manželov.

Všetky veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia spoločne a spoločne aj uhrádzajú náklady spojené s užívaním, resp. udržiavaním veci.

Spôsoby vyporiadania zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Podľa §148 Občianskeho zákonníka: „Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov“.

Podľa §149 ods. 3 Občianskeho zákonníka: „Ak sa vysporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd“.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká zo zákona zánikom manželstva, t.j. dňom právoplatnosti rozsudku súdu o rozvode manželstva. Vysporiadať je možné len zaniknuté bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. V tejto súvislosti treba upozorniť, že otázka vysporiadania tohto majetku nie je predmetom konania o rozvod manželstva.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je možné vysporiadať nasledovnými spôsobmi:

 • dohodou o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • rozhodnutím súdu na návrh niektorého z manželov.

Upozorňujeme, že ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vysporiadaniu dohodou, alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vysporiadané rozhodnutím súdu, platí, ak ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

 

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Pokiaľ sa bývalí manželia vedia dohodnúť na tom, akým spôsobom si rozdelia, resp. vysporiadajú ich spoločný majetok, bude postačovať, keď uzavrú tzv. dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Treba zdôrazniť, že takáto dohoda a úkony s tým súvisiace sú vždy výhodnejšie a lacnejšie ako vysporiadanie majetku súdnou cestou. V mnohých prípadoch takáto dohoda nie je možná už len z toho dôvodu, že vzťahy medzi bývalými manželmi sú vážne narušené a rozvrátené. Z tohto dôvodu je účelné, aby prípadné mimosúdne jednania medzi bývalými manželmi boli vedené za účasti tretích strán, spravidla ich právnych zástupcov.

Naša advokátska kancelária v rámci mimosúdneho jednania týkajúceho sa vysporiadania spoločného majetku bývalých manželov využíva všetky dostupné zákonné prostriedky smerujúce k dohode bývalých manželov. Mimosúdne jednania sa spravidla realizujú na základe korešpondencie ako aj osobných stretnutí oboch strán v sídle advokátskej kancelárie.

Pozitívnym výsledkom mimosúdnych jednaní je potom písomná dohoda o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorú podpíšu obe strany. V rámci poskytovaných právnych služieb pre klientov zabezpečuje vypracovanie takejto dohody naša advokátska kancelária.

 

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdnou cestou

V prípade, že mimosúdne jednania týkajúce sa vysporiadania spoločného majetku bývalých manželov nevedú k žiadnemu výsledku, môže sa ktorýkoľvek z bývalých manželov obrátiť na súd s návrhom na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Na rozdiel od dohody bývalých manželov môže súd vysporiadať zaniknuté bezpodielové spoluvlastníctvo manželov len na základe zákonných zásad uvedených v §150 Občianskeho zákonníka. Súd tak bude postupovať na základe nasledovných zásad:

 • Zásada parity. Základnou zásadou je, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Túto zásadu však nemožno aplikovať mechanicky, keďže zákon počíta s výnimkami z tejto zásady.
 • Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo to, čo zo svojho oddeleného (výlučného) majetku vynaložil na spoločný majetok a zároveň je povinný uhradiť to, čo sa zo spoločného majetku manželov vynaložilo na jeho oddelený (výlučný) majetok.
 • Súd prihliada pri vysporiadaní aj na potreby mal. detí.
 • Rovnako súd prihliadne pri vysporiadaní aj na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu a ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí.

Za použitia vyššie uvedených zásad súd  spravidla rozdelí veci prikázaním do výlučného vlastníctva každému z bývalých manželov v pomere, ktorý zodpovedá veľkosti podielu každého z nich. Keďže podiely oboch manželov sú rovnaké, hodnota vecí, ktoré sa rozdeľujú medzi bývalých manželov, by mala byť v konečnom dôsledku rovnaká. Reálne však nie je možné vždy veci rozdeliť medzi manželov tak, aby ich hodnota bola rovnaká. V tomto prípade nemožno vylúčiť, že súd uloží tomu z manželov, ktorý nadobudol veci vyššej hodnoty, aby zaplatil druhému manželovi primeranú náhradu v peniazoch.

Pokiaľ sa bývalí manželia nevedia pred súdom zhodnúť na hodnote spoločných vecí, súd spravidla ustanoví v konaní znalca, ktorý zistí všeobecnú (trhovú) hodnotu týchto vecí ku dňu vysporiadania manželstva. Po vykonaní dokazovania súd vysporiada zaniknuté bezpodielové spoluvlastníctvom manželov na základe rozsudku, ktorým rozdelí veci medzi bývalých manželov prikázaním do výlučného vlastníctva každého z nich, prípadne určí výšku primeranej náhrady, ktorú musí jeden z bývalých manželov vyplatiť druhému z manželov. Nemožno však vylúčiť aj iný spôsob vysporiadania, ako napríklad prikázanie vecí do podielového spoluvlastníctva bývalých manželov.

 

Ako Vám môže pomôcť advokát?

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov najmä v nasledovnom rozsahu: 

 • právne poradenstvo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva
 • asistencia pri mimosúdnych rokovaniach
 • vypracovanie dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva
 • zastupovanie v súdnom  konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva.