Obmedzovanie rodiča v styku s dieťaťom

To najpodstatnejšie na začiatok: Účinný a rýchly právny spôsob ako sankcionovať či snáď zamedziť bráneniu v styku v Slovenskej republike neexistuje. Nie preto, žeby náš právny poriadok nedisponoval právnymi nástrojmi v tomto smere, to nie, ale preto, lebo zodpovedné osoby dlhodobo tieto nástroje účinne nevyužívajú. Ale to je samostatná téma. V praxi to pre vás znamená, že napriek tomu, že všetky právne kroky podniknete je vysoko pravdepodobné, že sa nič nestane a dieťa neuvidíte aj niekoľko mesiacov či dokonca rokov. Dieťa bude dlhodobo a opakovane traumatizované odlukou, priamou alebo nepriamou manipuláciou, neúčinnými výsluchmi a vyšetreniami čo všetko v súbehu môže viesť k vzniku syndrómu zavrhnutého rodiča a iným psychickým poruchám dieťaťa. Neznamená to však, že nemôžete nič robiť. V tejto kapitole opíšem základné zásady prevencie, náležitosti návrhu na výkon súdneho rozhodnutia, tiež trestného oznámenia a v neposlednom rade svojpomoc.

Obmedzovanie v kontakte znamená, že povinný rodič napriek tomu, že mu to ukladá súdne rozhodnutie, neodovzdá dieťa druhému rodičovi alebo inej oprávnenej osobe na určenom mieste a v určenom čase.

Exekučný titul je základným zákonným predpokladom pre akékoľvek právne kroky smerujúce k náprave. Exekučným titulom je vykonateľné súdne rozhodnutie, ktoré upravuje miesto a čas odovzdania dieťaťa. Pôjde spravidla o rozhodnutia súdov, ktoré upravujú styk rodiča, či blízkej osoby s dieťaťom alebo rozhodnutia upravujúce striedavú starostlivosť. Pokiaľ takýmto rozhodnutím nedisponujete tak je nevyhnutné si ho zabezpečiť.

Bližšie info o úprave styku súdnym rozhodnutím tu: https://www.hurtaj.sk/uprava-styku-rodica-s-maloletymi-detmi.html
Bližšie info o striedavej starostlivosti tu: https://www.hurtaj.sk/zverenie-mal-dietata.html

Príčiny a dôsledky

Príčiny, ktoré vedú k obmedzovaniu dieťaťa v kontakte s druhým rodičom sú rôzne a možno ich rozdeliť do dvoch skupín. V prvej skupine a najväčšej, budú príčiny spočívať v tradičnom konflikte medzi rodičmi. V dôsledku bežných, menších, či väčších nedorozumení rodič nedá dieťa druhému, ako trest za konflikt. Nemusí ísť len o trest zo strany rodiča, ale aj dieťaťa. Dieťa, ktoré je svedkom opakovaných a dlhodobých rodičovských hádok hľadá vinníka tohto stavu a má tendenciu sa postaviť na jednu stranu. Výsledkom je, že dieťa odmieta druhého rodiča a nechce k nemu chodiť, považuje ho za hrozbu. V druhej skupine, nie malej, budú príčiny oveľa závažnejšie a budú spočívať v úmysle povinného rodiča vymazať druhého rodiča zo života dieťaťa z nejakého dôvodu. Kým pri prvej skupine je riešenie spravidla jednoduché, t.j. obmedziť konflikty medzi rodičmi, tak pri druhej skupine je riešenie oveľa zložitejšie, buď povinný rodič zmení názor, alebo je dieťa nevyhnutné odňať z jeho starostlivosti a to čo najskôr.

Dôsledky obmedzovania kontaktu rodiča s dieťaťom budú záležať najmä od dĺžky trvania odluky dieťaťa od rodiča a intenzity priamej či nepriamej manipulácie dieťaťa. Pôjde o širokú škálu psychických dôsledkov od zvýšenej tenzie, strachu, fóbií, tikov, hyperaktivity, agresivity, až po rôzne formy neuróz, psychóz či syndrómu zavrhnutého rodiča. Tiež môžu byť pridružené fyzické prejavy ako napr. pomočovanie, neudržanie alebo zadržiavanie stolice, sebapoškodzovanie. Následky môžu byť aj trvalé, najmä pri extrémnych formách manipulácie dieťaťa pôjde skoro vždy o depresie, paranoje. Dieťa a jeho vzťah k rodičovi bude poškodené vždy, otázka je len do akej miery.

Zásady prevencie

Prevencia pred konfliktom je najúčinnejším nástrojom ako vylúčiť riziko obmedzovania kontaktu rodiča s dieťaťom. Je prirodzené, že po rozchode rodičov sú a budú vzťahy, prinajmenšom chladné či dokonca zlé, vždy poznačené rozchodom. Rovnako je potom prirodzené, že takýto rodičia ľahšie prídu do konfliktu hoci aj pre maličkosť. Tomuto poznaniu prispôsobte svoje správanie v každej situácii.

Kto do mňa kameňom ja do neho chlebom. Stará kresťanská zásada, ktorá sa bez výnimky dá aplikovať aj pri predchádzaní konfliktom s rodičom. V tom čo viete ustúpiť ustúpte, čo netreba riešiť neriešte, kde netreba vŕtať, nevŕtajte, keď Vás uráža alebo podpichuje nereagujte.

Pomôž si sám, zisti si sám. Mnoho rodičov aj po rozchode vyťažuje toho druhého s požiadavkami, ktoré sú zdrojom zbytočných konfliktov, hoci nemusia byť. Neviete ako sa darí dieťaťu v škole? Informujte sa v škole, zabezpečte si elektronický prístup do žiackej knižky, chodievajte na rodičovské združenia. Neviete aký je zdravotný stav dieťaťa? Kontaktujte lekára, zabezpečte si elektronický prístup do zdravotnej karty dieťaťa. Potrebujete pas pre dieťa a rodič Vám ho nechce dať? Vybavte si druhý pas. Veľa vecí si viete vybaviť aj sám a podmienkou nie je, že vám dieťa nie je zverené do starostlivosti.

Komunikáciu obmedzte na nevyhnutné minimum. Ak nedokážete eliminovať konflikty, tak nezostáva nič iné len obmedziť komunikáciu na to najnevyhnutnejšie minimum čo sa týka dieťaťa. Nič iné neriešte.

Obmedziť dĺžku trvania preberania dieťaťa. Väčšina konfliktov vzniká práve pri odovzdávaní dieťaťa druhému rodičovi. Rodičia, ktorí spolu málo komunikujú si informácie odovzdávajú spravidla pri preberaní dieťaťa, čo samozrejme vedie k hádkam. V prípade takýchto rodičov odporúčam obmedziť dĺžku trvania preberania dieťaťa na pár minút, pozdraviť sa, zobrať dieťa a dovidenia.

Vyhľadajte pomoc ak si nedokážete pomôcť pri zlepšení vzťahov rodičov. Nespoliehajte sa však, že niekto tretí vyrieši vaše problémy, nie, maximálne Vám pomôže zlepšiť komunikáciu. Ešte predtým, než podáte návrh na výkon súdneho rozhodnutia či trestné oznámenie odporúčam požiadať o pomoc UPSVAR, čo je štátny orgán, ktorý je určený na ochranu detí a ponúka možnosti bezplatnej rodičovskej poradne. Alternatívne vyhľadajte platenú pomoc mediátora, alebo poradenského psychológa, uistite sa, že sa špecializujú na rozvrátené rodiny.

Čo má obsahovať návrh na výkon súdneho rozhodnutia?

Návrh na výkon súdneho rozhodnutia je nevyhnutné podať na súde, v obvode ktorého má mal. dieťa bydlisko. Písomný návrh môžete podať osobne v podateľni súdu, alebo ho poslať doporučene poštou na adresu sídla súdu.

Doplnenie návrhu na výkon rozhodnutia podávajte zakaždým, keď rodič zmarí odovzdanie dieťaťa. Je maximálne dôležité, aby súd vedel o každom opakujúcom sa obmedzovaní v kontakte. Preto súdu pošlite oznámenie o zmarenom kontakte k spisovej značke pod ktorou sa výkon vedie. Túto zistíte v infocentre súdu. Tiež zakaždým informujte UPSVAR a žiadajte ich o pomoc.

Návrh na výkon súdneho rozhodnutia ako aj jeho doplnenia by mali obsahovať najmä: 


1. Osobné údaje oprávneného rodiča s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti, príp. odporúčame uviesť aj telefonický alebo emailový kontakt. Oprávneným je rodič, ktorý má podľa súdneho rozhodnutia právo dieťa prevziať. Okrem osobných údajov oprávneného rodiča uveďte v návrhu aj osobné údaje maloletého dieťaťa.

2. Osobné údaje povinného rodiča s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti, príp. odporúčame uviesť aj telefonický alebo emailový kontakt. Povinným rodičom je ten rodič, ktorý podľa súdneho rozhodnutia má povinnosť dieťa odovzdať.


3. Z návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate výkonu súdneho rozhodnutia v časti odovzdávania dieťaťa. V návrhu odporúčame označiť rozhodnutie súdu, ktorého výkonu sa domáhate uvedením označenia súdu a spisovej značky.


4. V návrhu podrobne špecifikujte a konkretizujte, kedy a akým spôsobom Vám druhý rodič neodovzdal mal. dieťa podľa súdneho rozhodnutia.

5. Návrh na výkon súdneho rozhodnutia musí byť podpísaný oprávneným rodičom a opatrený dátumom a miestom podpisu. Návrh na výkon súdneho rozhodnutia odporúčame podať minimálne v troch rovnopisoch.

K návrhu na výkon exekúcie je potrebné priložiť najmä tieto prílohy: 

1. rodný list dieťaťa 

2. Exekučný titul

Konanie o výkon súdneho rozhodnutia je oslobodené od platenia súdnych poplatkov.

Zákon umožňuje súdu postupovať v troch fázach. V prvej fáze, ešte pred samotným nariadením výkonu súdneho rozhodnutia, súd písomne vyzve povinného rodiča, aby sa rozhodnutiu podrobil. Upozorní tiež na následky neplnenia povinností ustanovených v rozhodnutí. V druhej fáze, ak výzva zostane neúspešná, súd nariadi výkon rozhodnutia a môže ukladať povinnému rodičovi pokuty a to aj opakovane v prípade opakovaných porušení. Súd tiež môže zastaviť povinnému rodičovi vyplácanie prídavku na dieťa, príp. rodičovského príspevku. V tretej fáze, ak ani výzva ani sankcie nepomôžu, môže súd v súčinnosti s príslušným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, prípadne s príslušným orgánom obce zabezpečiť odňatie dieťaťa a jeho odovzdanie oprávnenému rodičovi. Ako som na začiatku uviedol, aktuálne absentuje na Slovensku účinný a rýchly spôsob výkonu rozhodnutia. Dôvod je ten, že súdna prax je väčšinou taká, že súd sa „zasekne“ pri prvej fáze, dookola bude posielať výzvu, ale k pokutám, či odňatiu dieťaťa pristupuje len výnimočne, spravidla neskoro, keď už odluka dieťaťa od rodiča nesie následky na ich vzťahu.

Čo má obsahovať trestné oznámenie?

Základnou zákonnou podmienkou pre naplnenie skutkovej podstaty trestného činu marenia výkonu súdneho rozhodnutia (§349 Trestného zákona) je, že konanie o výkon súdneho rozhodnutia, opísané v predchádzajúcom bode, bolo neúspešné. Nestačí teda len samotná skutočnosť, že povinný rodič porušuje právoplatné súdne rozhodnutie, ale musí byť splnená aj táto ďalšia zákonná podmienka, v opačnom prípade nepôjde o trestný čin. Ďalšou podmienkou je, že povinný rodič porušuje súdne rozhodnutie úmyselne.

Trestné oznámenie odporúčam podať písomne na polícii, alebo prokuratúre.

Trestné oznámenie by malo obsahovať najmä:

1. Osobné údaje poškodeného s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti, príp. odporúčame uviesť aj telefonický alebo emailový kontakt. Poškodeným bude oprávnený rodič, t.j. rodič, ktorý má právo dieťa prevziať podľa súdneho rozhodnutia. Okrem osobných údajov poškodeného rodiča v trestnom oznámení uveďte aj osobné údaje maloletého dieťaťa.

2. Osobné údaje podozrivého zo spáchania trestného činu s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti, príp. odporúčame uviesť aj telefonický alebo emailový kontakt. Podozrivým bude povinný rodič t.j. rodič, ktorý má povinnosť dieťa odovzdať na základe súdneho rozhodnutia.

3. V trestnom oznámení uveďte trestný čin, pre ktorý podávate trestné oznámenie, ktorým je podozrenie zo spáchania trestného činu marenia úradného rozhodnutia podľa §349 Trestného zákona.

4. V trestnom oznámení odporúčame podrobne opísať všetky prípady, kedy a za akých okolností došlo k neodovzdaniu dieťaťa podľa súdneho rozhodnutia. Pôjde najmä o tie prípady, ktoré nastali až po nariadení výkonu súdneho rozhodnutia.

5. V návrhu odporúčam označiť exekučný titul, t.j. rozhodnutie súdu, ktoré bolo porušené označením súdu a spisovej značky. Tiež uveďte súd a spisovú značku pod ktorou sa vedie výkon súdneho rozhodnutia.

6. Trestné oznámenie musí byť podpísané poškodeným rodičom a opatrené dátumom a miestom podpisu. Trestné oznámenie odporúčame podať minimálne v dvoch rovnopisoch.

K trestnému oznámeniu je potrebné priložiť najmä tieto prílohy:

1. rodný list dieťaťa,
7. Exekučný titul

Po tom, čo podáte trestné oznámenie, poverený policajt postupuje v súlade s Trestným poriadkom. Upozorňujeme, že hlavným účelom trestného konania je najmä rozhodnutie o vine alebo nevine povinného rodiča – podozrivého zo spáchania trestného činu. V rámci trestného konania tak policajt nezabezpečuje odovzdávanie dieťaťa k styku oprávnenému rodičovi.

Svojpomoc

Nespoliehajte sa len na justíciu a vyššie opísané právne kroky smerujúce k náprave. Buďte aktívny a snažte sa rodičovský konflikt, ktorý je príčinou obmedzovania styku čo najskôr vyriešiť, hoci aj za cenu ústupkov. Ak konflikt nevyriešite hrozí, že obmedzovanie styku prerastie do chronického stavu, stane sa pravidlom.

Ako Vám môže pomôcť advokát?

Zastúpenie advokátom nie je povinnosťou rodičov, ale pridanou hodnotou. V rámci mojej praxe sa dlhodobo špecializujem na rodinné právo a ponúkam klientom komplexné právne služby v tejto oblasti. Pred podaním návrhu na súd Vám viem pomôcť predovšetkým ako radca pri určení Vašich priorít v tom čo chcete a ako to chcete dosiahnuť, tak aby bol čo najlepšie naplnený záujem Vášho dieťaťa o ktoré v celom procese ide. Okrem osobného poradenstva ponúkam zastúpenie v celom súdnom konaní od jeho začiatku až do konca. Kvalifikované právne zastúpenie môže výrazne skrátiť dĺžku trvania konania a súčasne zvýšiť šance na dosiahnutie toho, čo je v najlepšom záujme Vášho dieťaťa.

V prípade záujmu o tieto právne služby ma neváhajte kontaktovať.