Úprava styku rodiča s maloletými deťmi

Úprava styku rodiča s dieťaťom súdnym rozhodnutím sa realizuje jedine v prípade, ak sa rodičia nedokážu dohodnúť. A to býva dosť často, takže ide o časté konanie na súde o to viac, keď potreby dieťaťa sa vekom menia, rovnako tak rozsah styku.

Súd rozhoduje o úprave styku jednak v rozhodnutí o úprave rodičovských práv a povinností po rozchode rodičov ktorí neboli manželia a jednak v konaní o rozvod manželstva s ktorým je tiež takáto úprava obligatórne spojená. Okrem týchto prípadov sa styk súdnym rozhodnutím upravuje vtedy, keď styk nebol upravený v konaniach podľa predchádzajúcej vety pretože v tom čase rodičia nežiadali styk upraviť, vedeli sa dohodnúť.

Bližšie info o rozchode partnerov a úprave rodičovských práv a povinností k dieťaťu (zverenie, výživa a styk) tu: https://www.hurtaj.sk/uprava-vykonu-rodicovskych-prav.html

Bližšie info o rozvode manželstva a úprave rodičovských práv a povinností k dieťaťu (zverenie, výživa a styk) tu: https://www.hurtaj.sk/rozvod.html

Účelom tohto článku je poskytnúť Vám nielen jednoduchý právny výklad postupu pri podaní návrhu na súd ale aj vysvetliť niektoré špecifiká úpravy a realizácie styku na ktoré by ste nemali zabudnúť.

Čo je úprava styku súdnym rozhodnutím?

Jednoducho povedané, úprava styku je súdom určený časový úsek v ktorom rodič, ktorý nemá dieťa zverené realizuje osobnú starostlivosť o dieťa.

Rozsah styku sa určuje podľa viacerých kritérií, ktorým sa venujem podrobne nižšie. V zásade platí, že rozsah styku je v priamej úmere kvalite vzťahu dieťaťa s rodičom, ktorá je zas v priamej úmere stereotypu starostlivosti rodičov o dieťa.

Ak zoberieme tradičný model rodiny tak mu bude zodpovedať aj tradičný model úpravy styku ako ho určuje súd. V tradičnej rodine jeden rodič, spravidla matka, je s dieťaťom na rodičovskej dovolenke celé tri roky čo v útlom veku dieťaťa predurčuje aj tzv. separačnú úzkosť dieťaťa od tohto rodiča. Otec zabezpečuje finančne rodinu a veľa času trávi v práci. Styk otca sa potom upravuje pri kojencovi na kratší čas niekoľkých hodín za prítomnosti matky, neskôr bez jej prítomnosti, záleží od intenzity kojenia. Pri malých deťoch so separačnou úzkosťou je dôležitý nie tak rozsah ale častá intenzita styku, niekoľkokrát do týždňa. Pri deťoch u ktorých separačná úzkosť odznieva treba styk postupne rozširovať, najprv na celý deň s denným prespaním, potom pridať jednu noc, dve noci, plus prázdniny. Pri starších deťoch je častá intenzita styku skôr handicapom, dieťa má vlastné záujmy a život a časté striedanie starostlivosti rodičov berie skôr negatívne. Pri starších deťoch teda platí opak ako pri malých, t.j. dôležitý je väčší rozsah styku a nie intenzita. Intenzitu pri starších deťoch je komfortnejšie nahradiť telefónom alebo elektronickou komunikáciou s dieťaťom. Pri starších deťoch bude tradičným modelom styku napr. každý druhý víkend od piatka do nedele. Upozorňujem však, že v súčasnosti tradičný model rodiny ustupuje modelom netradičným, preto je obzvlášť dôležité pre súd podrobne zistiť skutočný stereotyp starostlivosti rodičov o dieťa. Bežne sa stretávam s modelom, kedy sú tradičné úlohy v rodine vymenené, otec sa stará o deti, matka viac zarába a teda zabezpečuje finančne rodinu. Alebo model, kedy sú úlohy rovnomerne rozdelené medzi oboch rodičov, pretože im to práca a životný štandard umožňujú. V takýchto „netradičných“ modeloch treba uvažovať o striedavej starostlivosti alebo minimálne o tzv. rozšírenom styku a to bez ohľadu na vek.

Rozšírený styk znamená, že rozsah styku rodiča s dieťaťom zasahuje do pracovného týždňa. Napríklad každý druhý týždeň od stredy / štvrtka po škole do nedele večera / pondelka rána. Rozšírený styk má definične tenkú hranicu s nerovnomernou striedavou starostlivosťou.

Aké sú predpoklady úpravy styku?

Zákonné predpoklady pre úpravu styku súdnym rozhodnutím nie sú zákonom nijako striktne určené. Zákon o rodine v §25 uvádza len povinnosť súdu styk upraviť ak sa rodičia nedohodnú. Preto jediným zákonným predpokladom bude záujem dieťaťa.

Záujem dieťaťa je definovaný v čl. 5 Zákona o rodine. Nebudem vás zaťažovať zákonnou definíciou tohto pojmu pretože oveľa dôležitejší je rozmer, ktorý nemá s právom nič spoločné. Pri posudzovaní pojmu záujem dieťaťa sa berie do úvahy najmä názor dieťaťa, doterajší rodinný stereotyp dieťaťa, separačná úzkosť, kvalita vzťahu dieťaťa k rodičom, pracovné možnosti rodičov a mnoho iného.

Rodinný stereotyp resp. doterajšia starostlivosť každého rodiča o dieťa samostatne predurčuje aj kvalitu vzťahu dieťaťa k rodičom. Ako vyššie uvádzam, pri tradičných modeloch rodiny kde sa viac stará jeden rodič je bežné, že dieťa trpí tzv. separačnou úzkosťou od tohto rodiča. Pri netradičných tomu tak nie je. Buď separačná úzkosť trvá len krátko, alebo neexistuje vôbec pretože dieťa je naviazané prirodzene na oboch rodičov.

Separačná úzkosť znamená, že dieťa pociťuje stres a tenziu pri dlhšom odlúčení od rodiča na ktorého je naviazané. V súdnych konaniach o úprave styku sa tento pojem často zneužíva rodičom ako zbraň na obmedzenie styku druhého rodiča. Bude tvrdiť, že dieťa nemôže ísť k druhému rodičovi na dlhší čas lebo bude trpieť. Preto musí súd obzvlášť prísne skúmať rodinný stereotyp a z neho prameniacu separačnú úzkosť.

Názor dieťaťa súdy zisťujú už od útleho veku, hranica nie je presne určená, záleží od vyspelosti dieťaťa. Názor dieťaťa nie je spravidla ďaleko od rodinného stereotypu v ktorom doteraz žilo. Názor dieťa by mal byť obrazom kvality vzťahu rodiča s dieťaťom a jeho objektívne zistenie nie je jednoduchá vec.

Čo robiť pred podaním návrhu na súd?

Dieťaťu primerane veku vysvetlite ako chcete styk upraviť, je nevyhnutné aby dieťa nemalo strach z neznámeho a nepochopeného.

V neposednom rade urobte všetko preto, aby ste sa s druhým rodičom dohodli na úprave styku. Ak sa dohodnete tak máte dve možnosti, buď styk ponechať na tejto dohode alebo dohodu dať schváliť súdom. Aký je rozdiel? Obe možnosti majú výhody aj nevýhody.

Styk upravený súdnym rozhodnutím má výhodu v tom, že je vykonateľný, t.j. ak ho druhý rodič nebude dodržiavať môže byť za to súdom sankcionovaný v konaní o výkone rozhodnutia. Nevýhoda bude v rigidnosti, t.j. rozsah styku musí byť upravený na minútu presne s presným určením začiatku a času styku a tiež miesta odovzdania dieťaťa.

Styk upravený rodičovskou dohodou, ktorú súd nepoňal do súdneho rozhodnutia má nevýhodu v tom, že je nevykonateľný, t.j. ak ho druhý rodič nebude dodržiavať nemôže byť za to súdom sankcionovaný pretože absentuje exekučný titul, súdne rozhodnutie. Musíte podať na súde najprv návrh na úpravu styku súdnym rozhodnutím. Výhodou bude flexibilita úpravy, t.j. nebude presne vopred určený čas a miesto odovzdania dieťaťa, na detailoch sa dohodnete podľa okolností.

Klientom v zásade radím aby sa medzi oboma možnosťami rozhodli podľa miery dôvery ktorú medzi sebou majú. Ak si nedôverujú, odporúčam styk upraviť v súdnom rozhodnutí. Ak si dôverujú nie je to potrebné a súdna úprava môže byť zdrojom zbytočných konfliktov, kedy rodič, ktorý má dieťa zverené v takom prípade nebude robiť výnimky a bude sa prísne držať súdneho rozhodnutia, na minútu presne.

Čas pokiaľ súd vytýči pojednávanie odporúčam využiť na odskúšanie dohodnutého modelu styku. Nečakajte až po súde, naopak je dôležité vedieť ešte pred rozhodnutím súdu či styk funguje alebo nie.

Čo má obsahovať návrh na súd?

Návrh sa podáva na miestne príslušnom súde, ktorým je okresný súd, v ktorom obvode maloleté dieťa žije. Písomný návrh môžete osobne podať v podateľni okresného súdu, alebo ho poslať doporučene poštou prípadne elektronicky podpísaný do dátovej schránky súdu.

Návrh na súd by mal obsahovať najmä nasledovné náležitosti:

  1. Označenie účastníkov konania t.j. osobné údaje rodiča - navrhovateľa, osobné údaje druhého rodiča a osobné údaje mal. dieťaťa s uvedením mena, priezviska, prípadne rodného priezviska, bydliska a štátnej príslušnosti. Odporúčam tiež uviesť telefonický kontakt príp. email.
  2. Z návrhu musí byť zrejmé najmä to, čoho sa domáhate t.j. úpravy styku rodiča s dieťaťom. V návrhu odporúčame uviesť navrhovaný rozsah bežného styku ako aj prázdninového styku. Bežný styk bude ten, ktorý sa realizuje v bežnom týždni, napr. každý druhý víkend. Prázdninový styk bude ten, ktorý sa bude realizovať počas zákonom určených prázdnin. Pôjde najmä o jarné, letné, jesenné, veľkonočné a vianočné prázdniny. Ich trvanie a dĺžku určuje vyhláška Ministerstva školstva ktorú nájdete na internete. Upozorňujem, že počas upraveného prázdninového styku neplatí bežný styk, ten platí len ak prázdniny neboli v súdnom rozhodnutí riešené.
  3. Návrh podrobne odôvodnite, t.j. uveďte prečo je Vami navrhovaný rozsah styku v najlepšom záujme dieťaťa.
  4. Dátum a podpis navrhovateľa.

K návrhu na zverenie do striedavej starostlivosti odporúčame priložiť nasledovné prílohy:

  1. rodný lit mal. dieťaťa
  2. Dôkazy preukazujúce navrhovaný rozsah styku

O čom bude súd?

Konanie, v ktorom súd rozhoduje o úprave styku je tzv. nesporovým konaním. Súd nie je viazaný návrhmi rodičov, a teda v odôvodnených prípadoch môže rozhodnúť aj iným spôsobom, ako to navrhujú rodičia. Ak už predtým rozhodoval o úprave styku tak rozhoduje o zmene pôvodného rozhodnutia, t.j. posudzuje čo sa zmenilo.

Súd v prvom rade vypočuje rodičov na pojednávaní a vykoná nevyhnutné dokazovanie podľa povahy prípadu. Pôjde najmä o zisťovanie názoru mal. dieťaťa, príp. sociálnych a bytových pomerov rodičov. Uvedené sa realizuje spravidla prostredníctvom USPVAR. Nie je ojedinelým javom, že v konaní je ustanovený súdny znalec spravidla z odboru detskej psychológie, ktorému súd uloží zodpovedať niektoré otázky na základe ktorých odpovedí potom súd rozhodne o rozsahu styku.

Súd rozhoduje rozsudkom proti ktorému je možné odvolanie na krajský súd.

Čo po súde?

Úprava styku v praxi má svoje špecifiká na ktoré je potrebné upozorniť a sa na ne pripraviť. Základným pravidlom ktorým by sa mali rodičia riadiť je pravidlo prirodzeného rodiča. Správajte sa k dieťaťu tak aby čo najmenej bolo vystavené dopadom rozpadu vzťahu rodičov na dieťa. Jednoducho povedané ale nie vždy ľahko dosiahnuteľné. Nech už bude vaše rodičovstvo také alebo onaké platí, že každý konflikt rodičov si nakoniec odnesie dieťa. Ak máte problém s komunikáciou obmedzte ju na nevyhnutné minimum a čo sa dá si vyriešte sám, bez asistencie druhého rodiča.

Preberanie a odovzdávanie dieťaťa sa realizuje spravidla v mieste bydliska dieťaťa, t.j. bydliska rodiča ktoré má dieťa zverené do starostlivosti. Je tomu tak preto, že styk je právom rodiča nie povinnosťou, takže po dieťa rodič môže no nemusí prísť. Pokiaľ sú vzťahy rodičov a ich komunikácia zlé tak základným pravidlom pri preberaní a odovzdávaní dieťaťa bude obmedzenie času preberania a komunikácie na minimum. Posledné čo vaše dieťa potrebuje vidieť je hádajúcich sa rodičov.

Komunikácia rodičov v súvislosti s úpravou styku nie je v zásade povinnosťou, keďže základné pravidlá, t.j. rozsah styku je určený súdom. Je na úvahe rodiča, či druhému rodičovi povie kde bude styk realizovať a čo bude s dieťaťom robiť. Je však výlučne na tomto rodičovi ako s časom ktorý má s dieťaťom naloží.

Súhlas rodiča s dovolenkou, t.j. s krátkodobým vycestovaním dieťaťa s druhým rodičom do cudziny počas súdom určeného styku nie je potrebný. Ako vyššie uvádzam, je výlučne na rodičovi, ktorý realizuje styk kde a ako bude styk realizovať. Súhlas s vycestovaním na dovolenku netreba zamieňať s dlhodobým alebo trvalým vysťahovaním dieťaťa, kedy sa samozrejme vždy vyžaduje súhlas oboch rodičov alebo súdu. Upozorňujem na nejednotný výklad tohto súhlasu. Stretol som sa aj s názorom právnikov, že súhlas s dovolenkou v zahraničí potrebný je, inak musí rozhodnúť súd. Ja si to nemyslím, znamenalo by to zbytočné obmedzenie, ktoré nemá v 21 storočí miesto. Predstavte si že žijete v Bratislave a chcete v rámci úpravy styku dieťa zobrať do neďalekej Viedne. No nemôžete bez súhlasu druhého rodiča alebo súdu. To nie. Ešte jedna vec. Hoci podľa slovenského práva súhlas rodiča s dovolenkou v zahraničí nepotrebujete, môže sa stať, že iné právo napr. cudzieho štátu takýto súhlas v nejakej forme vyžaduje. Môže sa vám pri niektorých destináciách stať, že napr. na letisku budú vyžadovať dokonca notárom overený súhlas. Preto si vopred zistite aj právne nároky cudzieho štátu.

Náhradný termín styku nie je povinnosťou pokiaľ nie je táto povinnosť výslovne upravená v súdnom rozhodnutí. Žiaľ väčšina súdov z rôznych právnych dôvodov odmieta vo výroku rozhodnutia upraviť takúto povinnosť. Neznamená to však že súd nevyhodnotí v rámci výkonu rozhodnutia dôvod nerealizácie styku ako nedôvodný a neuloží rodičovi sankciu za marenie styku. Preto ak je dieťa choré, alebo existuje iná vážna prekážka v realizácii styku vždy navrhnite alebo žiadajte náhradný termín styku. Ochota alebo neochota druhého rodiča bude potom pre súd obrazom jeho skutočných úmyslov.

K chorobe dieťaťa ako dôvodu odmietnutia styku dodám, že ospravedlniteľným dôvodom môže byť len vtedy, ak dieťa nie je podľa odporúčania ošetrujúceho lekára schopné prevozu do druhej domácnosti. Inak platí, že liečiť sa môže aj u druhého rodiča. Akýkoľvek iný výklad by znamenal jednoduchý spôsob v bráneniu v styku. Preto pri posudzovaní dôvodnosti musí súd postupovať obzvlášť prísne. Žiaľ nie je tomu vždy tak. Pokiaľ je skutočne dieťa choré tak, že nie je schopné prevozu tak okrem náhradného termínu odporúčam ponúknuť druhému rodičovi aj krátku návštevu pri lôžku dieťaťa čo môže pomôcť odbúrať zbytočnú nedôveru na tému či dieťa bolo alebo nebolo choré.

Obmedzenie alebo zákaz styku?

Obmedzením styku sa rozumie také rozhodnutie súdu, ktorým je zmenené pôvodné rozhodnutie tak, že sa rozsah styku výrazne zúži oproti pôvodnej úprave.

Zákazom styku bude také rozhodnutie ktorým je zakázaný akýkoľvek osobný alebo iný kontakt rodiča s mal. dieťaťom.

V oboch prípadoch zákon o rodine vyžaduje splnenie podmienky podľa ktorej obmedzenie alebo zákaz styku je potrebný v záujme dieťaťa. Prirodzene, pôjde o výnimočné prípady, ktoré musia byť dostatočne preukázané pretože jedna istota je pri takomto rozhodnutí vždy a to, že obmedzenie alebo zákaz bude viesť k postupnému úpadku vzťahu dieťaťa s rodičom a teda k ujme dieťaťa. Ak má takáto ujma nastať, musí ísť logicky o výnimočne prípady. Súd musí k takýmto návrhom na súdoch pristupovať obzvlášť prísne pretože v praxi sú väčšinou nástrojom pomsty rodiča, ktorý sleduje cieľ vymazania druhého rodiča zo života dieťaťa. Ide však o slepú pomstu, pretože vždy takéto konanie výrazným spôsobom poškodí dieťa v rôznych „vedľajších“ formách, ako napr. tenzii, fóbiach, psychických poruchách až chorobách a i.

Úprava styku blízkych osôb s dieťaťom

Osobitnou formou úpravy styku súdnym rozhodnutím je úprava styku maloletého dieťaťa s blízkymi osobami, t.j. inými osobami ako sú rodičia. Vzhľadom na pomerne výrazný zásah do rodičovských práv rodiča pôjde spravidla o obmedzený okruh blízkych osôb, napr. starí rodičia, súrodenci a pod.

Zákonné podmienky takejto úpravy sú dva a to záujem dieťaťa a pomery v rodine.

Záujem dieťaťa som vysvetlil vyššie.

Pomery v rodine sa posudzujú v širšom zmysle najmä pokiaľ ide o zodpovedanie otázky, či blízka osoba nemôže styk s dieťaťom realizovať prostredníctvom samotného rodiča. V praxi to znamená, že súd nemusí upraviť styk babky s dieťaťom, ak má kontakt s dieťaťom počas doby kedy styk realizuje jej syn, otec dieťaťa.

Rozsah styku blízkej osoby súd určuje nielen podľa kvality vzťahov blízkej osoby s dieťaťom ale do výraznej miery rozhoduje aj tradičné ponímanie úlohy blízkej osoby v živote dieťaťa súdom. Inak povedané, súd neupraví styk babke rovnako ako rodičovi. V porovnaní s rodičom pôjde o užšiu úpravu. Napríklad raz za mesiac na pár hodín a pod. Iný prístup sa bude vyžadovať pri úprave styku súrodencov, ktorí spolu nežijú. Tu nie je dôvod na užšiu úpravu.

Ako Vám môžem pomôcť?

Zastúpenie advokátom v konaní o úpravu styku nie je povinnosťou rodičov, ale pridanou hodnotou. V rámci mojej praxe sa dlhodobo špecializujem na rodinné právo a ponúkam klientom komplexné právne služby v tejto oblasti. Pred podaním návrhu na súd Vám viem pomôcť predovšetkým ako radca pri určení Vašich priorít v tom čo chcete a ako to chcete dosiahnuť, tak aby bol čo najlepšie naplnený záujem Vášho dieťaťa o ktoré v celom procese ide. Okrem osobného poradenstva ponúkam zastúpenie v celom súdnom konaní od jeho začiatku až do konca. Kvalifikované právne zastúpenie môže výrazne skrátiť dĺžku trvania konania a súčasne zvýšiť šance na dosiahnutie toho, čo je v najlepšom záujme Vášho dieťaťa.

V prípade záujmu o tieto právne služby ma neváhajte kontaktovať.