Úprava styku rodiča s maloletými deťmi

V tejto kapitole sa budeme zaoberať konaním o úprave styku rodičov s maloletými deťmi. Ide najmä o prípady, keď styk rodiča s maloletým dieťaťom (ďalej ako „mal. dieťa“) nebol upravený súdnym rozhodnutím, príp. je potrebné upravený styk zmeniť, t.j. rozšíriť, obmedziť alebo úplne zakázať. Úpravy styku s mal. dieťaťom sa spravidla domáha ten rodič, ktorému mal. dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, alebo aj naopak, rodič, ktorému mal. dieťa bolo zverené do osobnej starostlivosti, príp. obaja rodičia, pokiaľ im bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti a rozsah jej úpravy vyžaduje aj úpravu styku s mal. dieťaťom. Táto kapitola je určená rodičom, na ktorých sa uvedené prípady vzťahujú. Pokiaľ máte iný problém, možno nájdete odpoveď v iných kapitolách.

V rámci širokej praxe našej advokátskej kancelárie v oblasti rodinného práva sa často stretávame s rôznymi chybami, ktoré ľudia robia pri podávaní návrhu na úpravu styku rodiča s mal. dieťaťom. Tieto chyby vznikajú predovšetkým preto, že ľudia nemajú dostatok informácií o tom, čo toto konanie po právnej stránke predstavuje a o čom sa v ňom rozhoduje. Práve z tohto dôvodu sme pre vás pripravili základné informácie o tomto druhu konaní so zameraním na najnutnejšie otázky, ktoré musí súd riešiť. Naším cieľom je, aby každý človek bez ohľadu na to, či je zastúpený advokátom alebo nie, mal základné informácie o tom, čo má obsahovať návrh na úpravu styku a čo ho čaká v konaní pred súdom.

V kapitole sa nezaoberáme odvolacím konaním, ale len konaním na súde prvého stupňa.

 

Úprava styku Áno alebo Nie ?

Ešte predtým, ako podáte návrh na úpravu styku rodiča s mal. dieťaťom na súd, dôrazne odporúčame pokúsiť sa s druhým rodičom dohodnúť na úprave styku. Návrh na súd musí byť posledným možným riešením problému so stretávaním s mal. dieťaťom.

Pokiaľ sa vám nepodarí vyriešiť otázku stretávania s mal. dieťaťom dohodou priamo s druhým rodičom, využite profesionálne služby poradní a psychológov, prípadne poradenstvo sociálnych pracovníkov miestne príslušného Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Rovnako využite pomoc ďalších rodinných príslušníkov, pokiaľ môžu pomôcť s riešením problému.

Až v prípade, keď všetky možnosti dohody s druhým rodičom vyčerpáte, podajte návrh na úpravu styku rodiča s mal. dieťaťom na súd.

 

Návrh na úpravu styku

Návrh na úpravu styku rodiča s mal. dieťaťom (ďalej ako „návrh na súd“) sa podáva na miestne príslušnom súde, ktorým je okresný súd, v ktorého obvode má mal. dieťa svoje bydlisko. Písomný návrh na súd môžete podať osobne v podateľni okresného súdu, alebo ho poslať doporučene poštou na adresu sídla súdu.

Návrh na súd by mal obsahovať najmä:

 1. Osobné údaje navrhovateľa - rodiča, ktorým je ten, kto návrh na súd podáva s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti. Rovnako je potrebné uviesť osobné údaje odporcu - rodiča, ktorým je ten, proti ktorému návrh smeruje.
 2. Z návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate úpravy styku rodiča s mal. dieťaťom, a to v akom rozsahu a z akých dôvodov. Navrhovaný rozsah úpravy styku musí byť vykonateľný, aby sa mohol stať súčasťou výroku rozhodnutia súdu, t.j. je potrebné uviesť presný deň a čas začatia a skončenia úpravy styku. Z návrhu musí byť rovnako zrejmá periodicita, v ktorej sa navrhovaný styk bude opakovať.
 3. Návrh uvedený pod položkou 2 je potrebné zdôvodniť, príp. aj opatriť dôkazmi, pokiaľ sú k dispozícii.
 4. Návrh na súd adresujte miestne príslušnému okresnému súdu v troch vyhotoveniach. Miestne príslušným súdom je ten okresný súd, v obvode ktorého má maloletý na základe dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu, prípadne iných rozhodujúcich skutočností, svoje bydlisko.
 5. Návrh na súd musí byť podpísaný navrhovateľom a opatrený dátumom a miestom podpisu.

K návrhu na súd je potrebné priložiť najmä nasledovné prílohy:

 1. rodný list mal. dieťaťa,
 2. iné dôkazy podľa okolností prípadu.

Konanie o úprave styku rodiča s mal. dieťaťom je oslobodené od platenia súdnych poplatkov.

Konanie pred súdom

Po podaní návrhu na súd, súd vo veci nariadi ústne pojednávanie, na ktorom predovšetkým vykoná výsluch oboch rodičov mal. dieťaťa a ďalšie dokazovanie vo veci. Rovnako vypočuje aj kolízneho opatrovníka, ktorým je miestne príslušný ÚPSVaR, ktorý zastupuje v tomto konaní mal. dieťa.

V rámci konania o úpravu styku rodiča s mal. dieťaťom sa musí súd vysporiadať s nasledovnými otázkami:

 1.  Aký rozsah úpravy styku rodiča s mal. dieťaťom je v záujme mal. dieťaťa?
 2.  Je nevyhnutné styk rodiča s mal. dieťaťom obmedziť alebo zakázať?

Na základe vykonaného dokazovania po tom, čo sa súd vysporiada s vyššie uvedenými otázkami, súd vo veci rozhodne. Súd rozhodne spravidla tak, že styk rodiča s mal. dieťaťom upraví, príp. návrh navrhovateľa zamietne. V prípade rodičovskej dohody súd rodičovskú dohodu posúdi a následne schváli vo svojom súdnom rozhodnutí.

Súd rozhoduje o úprave styku rodiča s mal. dieťaťom rozsudkom, ktorý sa doručuje obom rodičom ako účastníkom konania. Odporúčame na doručený rozsudok vyznačiť doložku právoplatnosti a vykonateľnosti. Túto doložku Vám vyznačia v infocentre súdu, ktorý rozhodoval vo veci. Rozsudok s doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti je exekučným titulom, ktorý možno použiť v prípade výkonu súdneho rozhodnutia.

V nasledovných riadkoch sa budeme podrobnejšie venovať vyššie uvedeným otázkam, s ktorými sa súd musí vysporiadať v konaní o úprave styku rodiča s mal. dieťaťom. Nezabudnite, že poznanie toho, o čom súd rozhoduje, je nevyhnutné pre Vašu riadnu prípravu na súd a Vaša riadna príprava je zase predpokladom spravodlivého súdneho rozhodnutia.

AKÝ ROZSAH ÚPRAVY STYKU RODIČA S MAL. DIEŤAŤOM JE V ZÁUJME MAL. DIEŤAŤA?

V zmysle §36 ods. 1 Zákona o rodine: „Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ustanovenia § 24, § 25 a 26 sa použijú primerane“.

V zmysle §25 ods. 1 až 2 Zákona o rodine: „Rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode. Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom podľa odseku 1, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode; to neplatí, ak rodičia úpravu styku žiadajú neupraviť“.

Pri rozhodovaní súdu o úprave styku rodiča s mal. dieťaťom vždy rozhoduje záujem mal. dieťaťa, ktorý súd v rámci dokazovania zisťuje. Ako zistiť, čo je v záujme mal. dieťaťa, však nie je jednoduchá otázka. V zásade nejde o „právny problém“, ale o otázku pedopsychologickú. Je nepochybné, že je v záujme dieťaťa stretávať sa s jeho rodičmi a len vo výnimočných prípadoch prichádza do úvahy obmedzenie, príp. zákaz styku rodiča s mal. dieťaťom. Na druhej strane je v záujme mal. dieťaťa styk s rodičom upraviť tak, aby bolo zachované stabilné výchovné prostredie mal. dieťaťa a aby mal. dieťa nebolo v dôsledku úpravy styku obmedzené na iných právach či povinnostiach. Súd za účelom rozhodnutia o úprave styku rodiča s mal. dieťaťom zisťuje záujem mal. dieťaťa najmä nasledovným dokazovaním:

 •  Výsluch rodičov za účelom zistenia osobnostných ale aj materiálnych predpokladov riadne sa o dieťa postarať počas realizácie styku s mal. dieťaťom. Súd skúma najmä vzťah rodiča s mal. dieťaťom a to, či sa dokáže rodič o dieťa osobne starať po všetkých stránkach. Rozhodujúca môže byť aj pracovná vyťaženosť, príp. ďalšie okolnosti na strane rodiča.
 • Pomery v domácnostiach rodičov. Súd spravidla prostredníctvom kolízneho opatrovníka zisťuje vhodnosť prostredia domácnosti rodiča pre realizáciu styku rodiča s mal. dieťaťom. Kolízny opatrovník zisťuje nielen vhodnosť po hygienickej stránke, ale aj pripravenosť domácnosti na pobyt mal. dieťaťa, napr. vybavenosť detskej izby, možnosti na prípravu do školy a pod.
 • Názor mal. dieťaťa je nepochybne jedným z najdôležitejších argumentov pri rozhodovaní súdu o tom, ako sa bude mal. dieťa s rodičom stretávať. Zákon o rodine súdu ukladá povinnosť prihliadať na názor mal. dieťaťa primerane jeho veku a vyspelosti. Pokiaľ mal. dieťa dokáže svoj názor vyjadriť, tak súd jeho názor zisťuje spravidla prostredníctvom kolízneho opatrovníka na vhodnom mieste, ale je možné aj osobné vypočutie mal. dieťaťa na súde.
 •  Znalecké dokazovanie. Pokiaľ je mal. dieťa útleho veku, resp. nie je možné na jeho názor prihliadať, pretože nedokáže posúdiť dosah tohto rozhodnutia, súd spravidla ustanoví súdneho znalca z odvetvia detskej psychológie a psychológie dospelých, ktorý vypracuje znalecký posudok. V znaleckom posudku znalec na základe svojich odborných znalostí a vyšetrení mal. dieťaťa odporučí súdu, v akom rozsahu je najlepšie styk rodiča s mal. dieťaťom upraviť, príp. sa vyjadrí, či je nevyhnutné styk obmedziť alebo zakázať.

Pokiaľ zo vzťahu rodičov – účastníkov konania pochádza viac mal. detí, súd spravidla upraví ich styk s rodičmi v rovnakom čase, najmä s ohľadom na zachovanie súrodeneckých väzieb detí. Uvedené pravidlo sa neaplikuje v prípade výrazného rozdielu vo veku mal. detí. V prípade mal. dieťaťa útleho veku sa napríklad styk upravuje v obmedzenej miere, pokiaľ matka mal. dieťa kojí a teda by nebolo v záujme mal. dieťaťa styk s druhým rodičom upraviť štandardným spôsobom.

Neexistuje žiaden zákonom určený rozsah úpravy styku, tento sa zisťuje v každom prípade osobitne. Štandardne sa styk rodiča s mal. dieťaťom upravuje počas víkendov, sviatkov, školských prázdnin a pod. V prípade mal. dieťaťa útleho veku, ktoré je kojené matkou mal. dieťaťa, sa styk spravidla neupravuje počas noci, príp. sa styk upraví za prítomnosti matky mal. dieťaťa.

Pokiaľ už v minulosti styk rodiča s mal. dieťaťom bol upravený súdnym rozhodnutím, súd skúma aj to, či došlo k zmene pomerov odôvodňujúcich zmenu tohto súdneho rozhodnutia. Zmena pomerov môže spočívať napr. vo veku dieťaťa, zdravotných dôvodoch, príp. dôvodoch na strane rodičov.

ODPORÚČAME: Nezabudnite, že záujem svojho dieťaťa poznajú najlepšie jeho zodpovední rodičia, a preto najlepším riešením otázky úpravy styku rodiča s mal. dieťaťom je rodičovská dohoda. Nenechávajte rozhodnutie na súd. Pokiaľ sa sami nedokážete s druhým rodičom dohodnúť, vyhľadajte pomoc odborníka, najlepšie psychológa, ktorý vám môže pri riešení tejto otázky pomôcť. Pri uzatváraní rodičovskej dohody hľaďte výlučne na to, čo je pre vaše dieťa dobré a vaše osobné záujmy a vzájomné rozpory dajte bokom. Rodičovskú dohodu môže súd v konaní schváliť, čím skrátite dĺžku trvania súdneho konania.

JE NEVYHNUTNÉ STYK RODIČA S MAL. DIEŤAŤOM OBMEDZIŤ ALEBO ZAKÁZAŤ?

V zmysle §25 ods. 3 Zákona o rodine: „Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom, alebo ho zakáže“.

Vo výnimočných prípadoch, pokiaľ to vyžaduje záujem mal. dieťaťa, súd môže styk rodiča s mal. dieťaťom obmedziť alebo dokonca zakázať. Obmedzenie styku znamená jeho zúženie v nevyhnutnej miere. Zákaz styku znamená, že súd styk neupraví, ale ho zakáže. V oboch prípadoch musí byť jednoznačne v súdnom konaní preukázané, že takýto postup je v záujme mal. dieťaťa. Spravidla ide o prípady, keď oprávnený rodič styk s mal. dieťaťom zneužíva takým spôsobom, že to má priamy negatívny vplyv na zdravý vývin mal. dieťaťa. Tento negatívny vplyv sa preukazuje najmä znaleckým dokazovaním.

ODPORÚČAME: Nenavrhujte obmedzenie, príp. zákaz styku, pokiaľ skutočne neexistujú oprávnené dôvody pre takýto postup. Pokiaľ máte dôvodnú obavu, že rodič zneužíva styk s mal. dieťaťom, poraďte sa so psychológom, či odporúča obmedzenie, príp. zákaz styku s mal. dieťaťom. Rovnako odporúčame kontaktovať kolízneho opatrovníka a upovedomiť ho o Vašich obavách.


Ako Vám môže pomôcť advokát?

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v oblasti rodinného práva pri zastupovaní v konaní o úprave styku rodiča s mal. Dieťaťom, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 •  Príprava zastúpenia, vrátane podrobného zistenia skutkového stavu, zabezpečenia potrebných dokumentov a dôkazov a stanovenie najlepšej stratégie pri zastupovaní pred súdom.
 • Asistencia pri uzatváraní rodičovskej dohody o úprave rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu, vrátane písomnej korešpondencie s druhým rodičom a osobných stretnutí s druhým rodičom, príp. jeho právnym zástupcom.
 • Vypracovanie a podanie dokumentov potrebných pre podanie návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu na súde.
 • Zastupovanie v konaní pred súdom až do právoplatného skončenia veci.