Odborná pomoc a voľba advokáta pri rozchode rodičov

Ešte predtým, než sa začnete zamýšľať nad tým, akú odbornú pomoc vyhľadáte, začnite s prvou pomocou, ktorú si viete pri rozchode zabezpečiť aj tak len vy sám. Bližšie info o prvej pomoci pri rozchode nájdete tu.

Pri voľbe odborníkov, ktorých oslovíte musíte predovšetkým mať jasno v tom, čo chcete za ich asistencie dosiahnuť. Tým cieľom je kontrolovaný rozchod / rozvod. Tento pojem som začal v mojej praxi advokáta používať v súvislosti s poručenskou agendou na súde a prístupom k nej. Preto kontrolovaný, lebo nenecháte o svojom dieťati rozhodovať cudzích a rozhodnete Vy a to tak, že uzavriete rodičovskú dohodu, ktorou upravíte rodičovské práva a povinnosti na čas po rozchode / rozvode. Znamená to, že sa musíte ako rodičia dohodnúť v zásade na troch právne významných veciach a to zverení, výžive a styku s dieťaťom. Dohodnúť sa ľahko povie no oveľa ťažšie dosiahne.

V tom lepšom prípade sa dohodnete bez asistencie iných. Ak sa vám to podarí, zúžite potrebu odbornej pomoci na minimum. Oslovte advokáta, ktorý vám vypracuje kvalifikovanú rodičovskú dohodu, prípadne sa rozhodnite, či jeho asistenciu využijete aj pri vypracovaní návrhu na súd na schválenie rodičovskej dohody, alebo aj pri zastupovaní v konaní pred súdom. Nezabudnite, že aj v prípade rodičovskej dohody o zverení, výžive a styku, túto musí schváliť súd rozsudkom. V prípade rodičovskej dohody, je úloha advokáta minimalizovaná na asistenciu pri jej schválení, advokát je skôr sprievodcom pri jej uzavretí a následnom súdnom konaní. Hoci máte podpísanú dohodu, neznamená to, že takáto asistencia advokáta je zbytočná, naopak, dobrý advokát Vás upozorní nato, čo Vás pri dohode ani nenapadne riešiť čím sa vyhnete zbytočným konfliktom s druhým rodičom. Tiež urýchli proces jej schválenia na súde, keď kvalifikovanými podaniami sa vyhne prieťahom v konaní, ktoré sú tradične spojené s chybami účastníkov súdneho konania.

V tom horšom prípade sa nedohodnete bez asistencie iných. Obaja spoločne oslovte rodičovskú poradňu, t.j. poradenského psychológa alebo mediátora, ktorého úlohou bude v prvom rade schladiť vaše emócie a vzájomnú nenávisť a v druhom rade vás oboch viesť ku kompromisu, pretože nakoniec to bude len o kompromise, t.j. vzájomných ústupkoch pokiaľ ide o budúcu výchovu detí. To či oslovíte mediátora alebo psychológa bude záležať na okolnostiach prípadu a toho aký druh špecializácie prípad vyžaduje. Súčasne oslovte advokáta, je vhodné, aby ste mali od začiatku celého procesu rozchodu vlastného právneho poradcu, ktorý Vám z Vášho osobného uhla pohľadu podrobne vysvetlí všetky právne atribúty rozchodu a rozvodu. To Vám rodičovská poradňa neposkytne, ani to nie je jej úlohou. V spolupráci s advokátom potom viete koordinovať právne kroky s tými ktoré dohodnete v rodičovskej poradni. Ak dospejete ku kompromisu za asistencie rodičovskej poradne tak advokát vypracuje kvalifikovanú rodičovskú dohodu, ktorú následne dáte schváliť súdom. Zastúpenie advokátom v konaní na súde pri schválení rodičovskej dohody v tomto prípade odporúčam, pretože to že ste uzavreli rodičovskú dohodu ešte nie je zárukou, že ju súd schváli, resp. že do času než prídete pred sudcu sa nezmenia pomery tak, že rodičovská dohoda stratí účinnosť.

V tom najhoršom prípade sa nedohodnete ani za asistencie rodičovskej poradne. Nasleduje divoký rozchod / rozvod, ktorý je opak kontrolovaného rozchodu. Divoký preto, lebo nikto ani Vy, ani druhý rodič, ani žiaden právnik či sudca vopred nevie, aký bude výsledok v podobe dopadu nekontrolovaných sporov rodičov a samotného súdneho procesu na zdravý vývin dieťaťa. Kým pri kontrolovanom rozchode je dopad spravidla minimálny tak pri divokom rozchode je vždy maximálny. V prípade divokého rozchodu / rozvodu je asistencia advokáta, špecialistu, viac než odporúčaná, spolu s ním určíte najlepšiu možnú stratégiu prístupu k súdnemu procesu, ostatným odborníkom participujúcich v súdnom konaní a v konečnom dôsledku prístupu k druhému rodičovi a samotnému dieťaťu.

Voľba odborníka či už rodičovskej poradne, psychológa, mediátora a samozrejme aj advokáta je kritickým rozhodnutím, ktoré nepodceňte. Hľadajte špecialistu na riešenie porozchodových sporov o deti, resp. špecialistu na rodinné právo, pretože nie každý odborník, ktorý Vám pomoc ponúkne sa na tento špecifický druh sporu aj špecializuje. A ak sa nešpecializuje, tak riziko že Vám viac ublíži ako pomôže je vysoké. Dôvod je ten, že predmetom sporu nie je nevyporiadaný majetok či nezaplatená faktúra, ale dieťa, čo vyžaduje osobitný prístup, t.j. maximálnu možnú mieru percepcie voči dieťaťu a jeho potrebám v kombinácii s dokonalou znalosťou poručenskej agendy a špecifík súdneho procesu, ktorý sa pri deťoch riadi inými právnymi princípmi ako ostatné súdne spory.

Bezplatnú odbornú pomoc môžete využiť v podobe rodičovskej poradne pri UPSVAR. Pokiaľ ide o bezplatného advokáta je potrebné aby ste sa obrátili na Centrum právnej pomoci v mieste Vášho bydliska. Ak spĺňate podmienky tak Vám toto Centrum pridelí advokáta, ktorého bude hradiť štát. Zdôrazňujem slovo pridelí, pretože voľba advokáta v tomto prípade nie je na Vás a teda voľbu špecialistu neviete ovplyvniť, Centrum neprideľuje advokátov podľa špecializácie.

Ako Vám môžem pomôcť?

V rámci mojej dlhoročnej praxe sa špecializujem na rodinné právo a v tejto súvislosti poskytujem komplexné právne služby a to najmä v nasledovnom rozsahu:

  • Príprava zastúpenia, vrátane podrobného zistenia skutkového stavu a stanovenia najlepšej stratégie pre Vás a dieťa pri zastupovaní pred súdom.
  • Asistencia pri uzatváraní prípadnej rodičovskej dohody a jej odborné vypracovanie.
  • Vypracovanie a podanie návrhu na úpravu rodičovských práv a povinností k dieťaťu.
  • Zastupovanie v konaní pred súdom až do právoplatného skončenia veci.