Jedným z najčastejších konaní, ktoré prejednávajú a rozhodujú súdy, je konanie o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom. Toto konanie je nevyhnutné iniciovať v prípadoch, keď je manželstvo trvalo a vážne rozvrátené a je potrebné ho rozviesť a upraviť rodičovské práva a povinnosti k maloletému dieťaťu (ďalej „mal. dieťa“), najmä rozhodnúť o jeho zverení, výžive a styku. Táto kapitola je určená tým, na ktorých sa uvedené prípady vzťahujú. Pokiaľ máte iný problém, možno nájdete odpoveď v iných kapitolách .

V rámci širokej praxe našej advokátskej kancelárie v oblasti rodinného práva sa často stretávame s rôznymi chybami, ktoré ľudia robia pri podávaní návrhu na rozvod manželstva a v následnom rozvodovom konaní. Tieto chyby vznikajú predovšetkým preto, že ľudia nemajú dostatok informácií o tom, čo rozvod manželstva po právnej stránke predstavuje. Práve z tohto dôvodu sme pre vás pripravili základné informácie o rozvode manželstva a s tým súvisiacich otázok. Naším cieľom je, aby každý človek bez ohľadu na to, či je zastúpený advokátom alebo nie, mal základné informácie o tom, čo ho čaká v rozvodovom konaní a v súvisiacich konaniach.

V kapitole sa nezaoberáme odvolacím konaním, ale len konaním na súde prvého stupňa.

Rozvod? Áno alebo nie?

Rozhodnutie jedného z manželov podať návrh na rozvod manželstva, je jedným z najzávažnejších rozhodnutí, ktoré človek vo svojom živote urobí a to predovšetkým preto, že rozvod manželstva sa priamo dotýka maloletých detí, ktoré z manželstva pochádzajú.

Ešte predtým, ako podáte návrh na rozvod manželstva na súd, dôrazne odporúčame urobiť všetko pre zachovanie manželstva a rodiny. Návrh na rozvod manželstva musí byť posledným možným riešením rodinných problémov v manželstve. Treba si uvedomiť, že rozvod manželstva má priamy vplyv nielen na vzťahy medzi samotnými manželmi, ale predovšetkým na mal. dieťa, ktoré z manželstva pochádza.

Pokiaľ sa vám nepodarí vyriešiť rodinné problémy s druhým manželom, využite profesionálne služby manželských poradní a psychológov, prípadne poradenstvo sociálnych pracovníkov miestne príslušného Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Rovnako využite pomoc ďalších rodinných príslušníkov, pokiaľ môžu pomôcť s riešením problému.

Až v prípade, že všetky možnosti zachovania manželstva vyčerpáte, podajte návrh na rozvod manželstva na súde. Rozvrátené a nefungujúce manželstvo nemá význam ďalej udržiavať. Mnohí ľudia robia chybu, keď sa snažia rozvrátené manželstvo ponechať „na papieri“ v záujme detí. Samozrejme, že rozvod manželstva môže mať negatívny vplyv na deti, ktoré z tohto manželstva pochádzajú. Rovnako však deti trpia aj v rozvrátenom manželstve. Mnohokrát sú svedkami manželských hádok, či dokonca vzájomného fyzického násilia medzi rodičmi. Pokiaľ takýto stav v rodine dlhodobo pretrváva, môže negatívne pôsobiť na zdravý vývin dieťaťa. Z tohto dôvodu odporúčame rozvrátené manželstvo rozviesť, pokiaľ neexistuje možnosť vyriešenia rodinných problémov mimosúdnou cestou.

Návrh na rozvod manželstva

 • Návrh na rozvod manželstva sa podáva na miestne príslušnom súde, ktorým je spravidla okresný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko. Písomný návrh na rozvod manželstva môžete podať osobne v podateľni okresného súdu, alebo ho poslať doporučene poštou na adresu sídla súdu.

Návrh na rozvod manželstva by mal obsahovať najmä:

 1. Osobné údaje navrhovateľa, ktorým je ten, kto návrh na rozvod manželstva podáva s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti. Rovnako je potrebné uviesť osobné údaje odporcu, ktorým je ten, proti ktorému návrh na rozvod manželstva smeruje.
 2. Z návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate rozvodu manželstva a z akých dôvodov. Je preto nevyhnutné označiť a opísať dôvody rozvratu manželstva. Nezabudnite, že súd môže manželstvo rozviesť len vtedy, keď sú preukázané dôvody rozvratu manželstva. Ten, kto podáva návrh na rozvod manželstva (navrhovateľ), musí súdu rozvrat manželstva preukázať. V opačnom prípade súd manželstvo nerozvedie.
 3. Pokiaľ z manželstva pochádza mal. dieťa, je s konaním o rozvod manželstva spojené konanie o zverenie mal. dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, prípadne do striedavej starostlivosti oboch rodičov, o určenie výživného pre mal. dieťa a prípadne aj úprava styku rodiča s mal. dieťaťom. Z tohto dôvodu je potrebné v návrhu na rozvod manželstva uviesť: a) Váš návrh, ktorému z rodičov má byť mal. dieťa zverené do osobnej starostlivosti po rozvode manželstva, príp. že navrhujete striedavú osobnú starostlivosť a v akom rozsahu; b) Váš návrh určenia výšky výživného, ktorú má rodič, ktorému nemá byť mal. dieťa zverené do osobnej starostlivosti mesačne platiť v prospech mal. dieťaťa k rukám rodiča, ktorému mal. dieťa má byť zverené do osobnej starostlivosti. V prípade striedavej starostlivosti je možné tiež požadovať určenie výživného, príp. navrhnúť, aby sa výživné vôbec neurčilo. Pre účely riadneho určenia výšky výživného odporúčame v návrhu podrobne opísať Vaše príjmy a opodstatnené výdavky na vedenie domácnosti a na mal. dieťa; c) Váš návrh na úpravu styku rodiča s mal. dieťaťom. Styk s mal. dieťaťom sa upravuje s rodičom, ktorému mal. dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti. Rovnako je však možné styk upraviť aj v prípade striedavej starostlivosti. Súd styk rodiča s mal. dieťaťom neupraví jedine v prípade, ak obaja rodičia nežiadajú styk upraviť.
 4. Všetky návrhy uvedené pod položkou 2 a 3 je potrebné zdôvodniť, príp. opatriť aj dôkazmi, ak sú k dispozícii.
 5. Návrh na rozvod manželstva adresujte miestne príslušnému okresnému súdu v troch vyhotoveniach. Miestne príslušným súdom je ten okresný súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov; ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu, a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa.
 6. Návrh na rozvod manželstva musí byť podpísaný navrhovateľom a opatrený dátumom a miestom podpisu.

K návrhu na rozvod manželstva je potrebné priložiť tieto prílohy:

 1. Sobášny list.
 2. Rodný list mal. dieťa.
 3. Potvrdenie o návšteve školy mal. dieťaťa.
 4. Listinné a iné dôkazy preukazujúce rozvrat manželstva pokiaľ existujú.
 5. Listinné a iné dôkazy preukazujúce príjem navrhovateľa. Ide napríklad o tieto potvrdenia: a) potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu za posledných dvanásť mesiacov, ak ste v pracovnom pomere, b) daňové priznanie za posledný rok, ak ste živnostník alebo samostatne zárobkovo činná osoba, c) potvrdenie UPSVaR o poberaní prídavku na mal. dieťa, príp. o poberaní rodičovského príspevku za posledných dvanásť mesiacov.
 6. Listinné a iné dôkazy preukazujúce opodstatnené výdavky na vedenie domácnosti. Ide napríklad o nasledovné: a) nájom, príp. služby spojené s užívaním bytu, b) elektrina, c) plyn, d) koncesionárske poplatky, e) káblová TV, f) pevná linka, príp. internet, g) smetné a daň z nehnuteľnosti, h) poistenie domácnosti, príp. nehnuteľnosti. Odhadom vyčíslite aj opodstatnené výdavky na stravu a domáce potreby, ktoré však nemusíte dokladovať.
 7. Listinné a iné dôkazy preukazujúce opodstatnené výdavky na mal. dieťa. Ide napríklad o nasledovné: a) stravné a iné poplatky v škole, príp. v MŠ, b) hračky, c) životné poistky, príp. sporenia, d) lieky a zdravotné pomôcky, e) cestovné, príp. výdavky na pohonné hmoty, f) krúžky a záujmy, g) mobil. Odhadom vyčíslite aj opodstatnené výdavky na hygienické potreby, oblečenie a obuv, vreckové a pod., ktoré však nemusíte dokladovať.
 8. iné dôkazy podľa okolností prípadu.

Spolu s návrhom na rozvod manželstva odporúčame zaplatiť aj súdny poplatok za konanie pred súdom, ktorý predstavuje 66,- EUR. Tento súdny poplatok môžete zaplatiť v kolkových známkach, ktoré prilepíte na samotný návrh na rozvod manželstva. Súdny poplatok je možné zaplatiť aj dodatočne, najneskôr na základe výzvy súdu, ktorá bude v tomto prípade navrhovateľovi doručená.

Konanie pred súdom

Po podaní návrhu na rozvod manželstva na súde a po zaplatení súdneho poplatku súd vo veci nariadi ústne pojednávanie, na ktorom predovšetkým vykoná výsluch oboch manželov a ďalšie dokazovanie vo veci.

V rámci konania o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k mal. dieťaťu sa musí súd vysporiadať s nasledovnými otázkami:

 1. Existujú dôvody, pre ktoré je potrebné manželstvo rozviesť?
 2. Ktorému z rodičov bude zverené mal. dieťa do osobnej starostlivosti po rozvode manželstva, príp. je vhodná striedavá osobná starostlivosť oboch rodičov?
 3. Aká bude výška výživného na mal. dieťa?
 4. Akým spôsobom bude upravený styk rodiča s mal. dieťaťom?

V prípade, že z manželstva nepochádza mal. dieťa, súd sa nezaoberá otázkami uvedenými v bodoch 2 – 4.

Na základe vykonaného dokazovania po tom, čo sa súd vysporiada s vyššie uvedenými otázkami, súd vo veci rozhodne. V prípade, že súd manželstvo rozvedie, zároveň upraví výkon rodičovských práv a povinností rodičov k mal. dieťaťu a to tak, že mal. dieťa zverí do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, príp. do striedavej starostlivosti oboch rodičov, určí výšku výživného a prípadne upraví styk rodiča s mal. dieťaťom. Pokiaľ súd manželstvo nerozvedie, zamietne návrh navrhovateľa.

Súd rozhoduje o rozvode manželstva a úprave práv a povinností k maloletým deťom rozsudkom, ktorý sa doručuje obom manželom ako účastníkom konania. Odporúčame na doručený rozsudok vyznačiť doložku právoplatnosti a vykonateľnosti. Túto doložku Vám vyznačia v civilnej kancelárii súdu, ktorý rozhodoval o rozvode manželstva. Rozsudok s doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti je exekučným titulom, ktorý možno použiť v prípade exekúcie alebo výkonu súdneho rozhodnutia.

V nasledovných riadkoch sa budeme podrobnejšie venovať vyššie uvedeným otázkam, s ktorými sa súd musí vysporiadať v konaní o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k mal. dieťaťu. Nezabudnite, že poznanie toho, o čom súd rozhoduje, je nevyhnutné pre Vašu riadnu prípravu na súd a Vaša riadna príprava je zase predpokladom spravodlivého súdneho rozhodnutia.

 

1. EXISTUJÚ DOVODY, PRE KTORÉ JE MANŽELSTVO MOŽNÉ ROZVIESŤ?

 Podľa §23 Zákona o rodine „Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia“.


Dôvody rozvratu manželstva môžu byť rôzne a je na posúdení súdu, či tieto dôvody bude považovať za dostatočné. Dôvody rozvratu manželstva musia byť vážne a trvalé. Medzi najčastejšie dôvody rozvratu manželstva patrí napríklad fyzické a psychické násilie jedného z manželov, nevera, požívanie alkoholu v nadmernej miere, vzájomná citová odluka manželov a pod.

ODPORÚČAME: Pokiaľ to je možné, predložte súdu listinné alebo iné dôkazy, ktoré preukazujú rozvrat manželstva (napr. potvrdenie polície o podaní trestného oznámenia, lekárske potvrdenie). Pokiaľ dôkaz existuje, ale ho nemáte k dispozícii, navrhnite súdu, aby tento dôkaz zabezpečil, bude však potrebné, aby ste ho vedeli identifikovať. Nie vždy je nutné mať „hmatateľný“ dôkaz, často sa stáva, že postačuje výsluch oboch manželov na preukázanie rozvratu manželstva.

 

2. KTORÉMU Z RODIČOV BUDE ZVERENÉ MALOLETÉ DIEŤA DO OSOBNEJ STAROSTLIVOSTI PO ROZVODE MANŽELSTVA? JE VHODNÁ STRIEDAVÁ OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ OBOCH RODIČOV?

Podľa §24 ods. 1 prvá veta Zákona o rodine: „V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa“.

Otázka zverenia mal. dieťaťa je jednou z najťažších otázok, ktoré súd v konaní musí riešiť. Rozhodnutie súdu o zverení mal. dieťaťa je možné nahradiť dohodou rodičov, ktorú súd schváli. Súd môže mal. dieťa zveriť jednému z rodičov, príp. môže mal. dieťa zveriť do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Vždy rozhoduje záujem mal. dieťaťa, ktorý súd v rámci dokazovania zisťuje. Ako zistiť, čo je v záujme mal. dieťaťa, však nie je jednoduchá otázka. V zásade nejde o „právny problém“, ale o otázku pedopsychologickú. Súd za účelom rozhodnutia o zverení mal. dieťaťa zisťuje záujem mal. dieťaťa najmä nasledovným dokazovaním:

a) Výsluch rodičov za účelom zistenia osobnostných ale aj materiálnych predpokladov na zverenie mal. dieťaťa. Súd skúma najmä vzťah rodiča k mal. dieťaťu a to či sa dokáže rodič o dieťa osobne postarať po všetkých stránkach. Rozhodujúca môže byť aj pracovná vyťaženosť, príp. ďalšie okolnosti na strane rodiča.
b) Pomery v domácnostiach rodičov. Súd spravidla prostredníctvom kolízneho opatrovníka zisťuje vhodnosť prostredia domácnosti rodiča na zverenie mal. dieťaťa. Kolízny opatrovník zisťuje nielen vhodnosť po hygienickej stránke, ale aj pripravenosť domácnosti na pobyt mal. dieťaťa, napr. vybavenosť detskej izby, možnosti na prípravu do školy a pod.
c) Názor mal. dieťaťa je nepochybne jedným z najdôležitejších argumentov pri rozhodovaní súdu o zverení mal. dieťaťa. Zákon o rodine súdu ukladá povinnosť prihliadať na názor mal. dieťaťa primerane jeho veku a vyspelosti. Pokiaľ mal. dieťa dokáže svoj názor vyjadriť, tak súd jeho názor zisťuje spravidla prostredníctvom kolízneho opatrovníka na vhodnom mieste, ale je možné aj osobné vypočutie mal. dieťaťa na súde.
d) Znalecké dokazovanie. Pokiaľ je mal. dieťa útleho veku, resp. nie je možné na jeho názor prihliadať, pretože nedokáže posúdiť dosah tohto rozhodnutia, súd spravidla ustanoví súdneho znalca z odvetvia detskej psychológie a psychológie dospelých, ktorý vypracuje znalecký posudok. V znaleckom posudku znalec na základe svojich odborných znalostí a vyšetrení mal. dieťaťa odporučí súdu, u ktorého z rodičov sú vytvorené najlepšie predpoklady pre výchovu mal. dieťaťa, príp. odporučí striedavú starostlivosť oboch rodičov.

Pokiaľ z manželstva pochádza viac mal. detí, súd v zásade zverí všetky maloleté deti jednému z rodičov, predovšetkým s ohľadom na zachovanie súrodeneckých väzieb detí, príp. mal. deti zverí do striedavej starostlivosti oboch rodičov.
Nový zákon o rodine priniesol aj novinku v tom smere, že rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, sa môže domáhať práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati (§24 ods. 5 Zákona o rodine). Ďalšou významnou novinkou je aj to, že ak jeden z rodičov opakovane, bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom, môže súd zmeniť rozhodnutie o zverení do osobnej starostlivosti, t.j. v tomto prípade by súd zveril maloleté dieťa druhému rodičovi.

ODPORÚČAME: Nezabudnite, že záujem svojho dieťaťa poznajú najlepšie jeho zodpovední rodičia a preto najlepším riešením otázky zverenia mal. dieťaťa je rodičovská dohoda. Nenechávajte rozhodnutie na súd. Pokiaľ sa sami nedokážete s druhým rodičom dohodnúť, vyhľadajte pomoc odborníka, najlepšie psychológa, ktorý vám môže pri riešení tejto otázky pomôcť. Pri uzatváraní rodičovskej dohody hľaďte výlučne na to, čo je pre vaše dieťa dobré a vaše osobné záujmy a vzájomné rozpory dajte bokom.

 

3. AKÁ BUDE VÝŠKA VÝŽIVNÉHO NA MAL. DIEŤA?

Podľa §62 ods. 2 posledná veta Zákona o rodine: „Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov“.


Výživné možno charakterizovať ako finančný príspevok určený najmä na uspokojovanie potrieb mal. dieťaťa a na vyrovnanie jeho životnej úrovne so životnou úrovňou jeho rodičov.

Vychádzajúc z § 62 ods. 2 Zákona o rodine je zrejmé, že výška výživného sa určuje najmä podľa majetkových pomerov rodičov, ich schopností a možností. Vysvetlíme, čo tieto zákonné pojmy znamenajú:
 

a) Majetkové pomery rodičov. Neexistuje žiaden matematický vzorec na výpočet výživného. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že výživné sa určí z príjmov rodiča po odpočítaní jeho opodstatnených výdavkov. Existujú však ďalšie pravidlá určené Zákonom o rodine, ktoré majú vplyv na výšku výživného a ktoré vôbec nemajú matematický charakter. Na strane príjmov súd skúma najmä opakujúce sa príjmy zo zamestnania, prípadne podnikania, spravidla za posledných dvanásť mesiacov. Okrem opakujúcich sa príjmov súd skúma aj ostatný majetok, najmä nadobudnuté nehnuteľnosti, autá, úspory na účtoch, cenné papiere a iný hodnotný majetok. Účelom tohto skúmania je zistiť životnú úroveň rodičov. Na strane výdavkov súd môže pri určovaní výživného prihliadať len na opodstatnené výdavky rodičov. Ide najmä o výdavky na domácnosť a na mal. dieťa, ktoré sme už vyššie opísali.
b) Schopnosti a možnosti rodičov. Ako sme už uviedli, výživné sa určuje aj podľa rôznych pravidiel, ktoré nemajú vždy matematický charakter. Medzi tieto pravidlá patrí aj posudzovanie schopností a možností rodičov. Súd tak určuje výživné aj s prihliadnutím na dosiahnuté vzdelanie rodiča v danej oblasti, na jeho vek a zdravotný stav, možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Súd má právo pri určovaní výživného neprihliadať na neopodstatnené výdavky rodiča. Kedy ide o neopodstatnený výdavok súd posudzuje podľa životnej úrovne rodiča prirovnaním k výške a dôvodnosti tohto výdavku. Súd prihliada aj na to, či sa rodič bez zbytočného dôvodu vzdal výhodnejšieho zamestnania. Ak sa napríklad rodič vzdá bez riadneho dôvodu zamestnania, súd pri určovaní výživného môže vychádzať z príjmu, ktorý rodič v tomto zamestnaní dosahoval. Súd ďalej prihliada na neprimerané majetkové riziká, ktoré rodič na seba berie. Ak si napríklad rodič zoberie pôžičku a súd tento krok nepovažoval za potrebný, nemusí pri určovaní výživného prihliadať na výdavky titulom splácania tejto pôžičky. Poukazujeme na ďalšiu novinku, ktorú priniesol nový Zákon o rodine, ktorý zaviedol inštitút tzv. minimálneho výživného vo výške 30% zo sumy životného minima. Minimálne výživné musí platiť každý povinný rodič bez ohľadu na jeho majetkové pomery a finančnú situáciu. Výživné sa neurčuje jedine v prípade striedavej osobnej starostlivosti, pokiaľ je životná úroveň oboch rodičov v zásade rovnaká a striedavá starostlivosť je upravená rovnomerne na stranách oboch rodičov.

ODPORÚČAME: Aj pri otázke určenia výživného Zákon o rodine uprednostňuje rodičovskú dohodu predpokladajúc, že zodpovední rodičia najlepšie poznajú svoje majetkové pomery, schopnosti a možnosti. Odporúčame, aby ste sa spolu s druhým rodičom, prípadne za asistencie finančného poradcu, vzájomne podrobne oboznámili so svojimi príjmami a výdavkami a na tomto základe sa dohodli na výške výživného. V návrhu na rozvod manželstva odporúčame podrobne opísať nielen príjmy, ale aj výdavky a to tak, aby súd mal podrobné informácie o tom, z čoho žijete a koľko utrácate.

 

4. AKÝM SPOSOBOM BUDE UPRAVENÝ STYK RODIČA S MAL. DIEŤAŤOM?

Podľa §24 ods. 1 posledná veta Zákona o rodine: „Rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode. Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom podľa odseku 1, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode; to neplatí, ak rodičia úpravu styku žiadajú neupraviť“.


Súd musí upraviť styk rodiča s mal. dieťaťom vždy, s výnimkou prípadu pokiaľ obaja rodičia zhodne navrhnú súdu styk neupraviť. Styk nie je potrebné upravovať, najmä ak sa rodičia vedia dohodnúť na tejto otázke a teda nie je potrebné rozhodnutie súdu. Styk rodiča s mal. dieťaťom sa upravuje najmä v prípade toho rodiča, ktorému nebolo mal. dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Úprava styku rodiča však prichádza do úvahy aj v prípade striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, pokiaľ to vyžaduje rozsah striedavej starostlivosti. Súd vykoná podobné dokazovanie pri úprave styku ako pri riešení otázky zverenia mal. dieťaťa (pozri vyššie) s prihliadnutím najmä na otázku toho, ako je najlepšie tento styk upraviť v záujme mal. dieťaťa.

ODPORÚČAME: Aj pri otázke úpravy styku Zákon o rodine uprednostňuje rodičovskú dohodu predpokladajúc, že zodpovední rodičia dokážu najlepšie posúdiť potreby mal. dieťaťa. Pokiaľ sa nedokážete s druhým rodičom na tejto otázke dohodnúť, odporúčame, aby ste vyhľadali pomoc psychológa pri riešení tohto problému. Nesnažte sa druhého rodiča „izolovať“ od mal. dieťaťa, pretože tým v prvom rade obmedzujete vaše mal. dieťa v jeho právach. Styk s mal. dieťaťom upravujte vždy podľa záujmu mal. dieťaťa. Nezabudnite, že styk rodiča s mal. dieťaťom je nielen právom rodiča, ale predovšetkým právom mal. dieťaťa.

 

Ako Vám môže pomôcť advokát?

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v oblasti rodinného práva pri zastupovaní v konaní o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 • príprava zastúpenia, vrátane podrobného zistenia skutkového stavu, zabezpečenia potrebných dokumentov a dôkazov a stanovenie najvhodnejšej stratégie pri zastupovaní pred súdom,
 • asistencia pri uzatváraní rodičovskej dohody o úprave rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu, vrátane písomnej korešpondencie s druhým manželom a osobných stretnutí s druhým manželom,
 • vypracovanie a podanie dokumentov potrebných na podanie návrhu na rozvod manželstva,
 • zastupovanie v rozvodovom konaní až do právoplatného skončenia veci.