V naslededujúcich riadkoch sa zaoberáme konaním o zvýšenie alebo zníženie výživného na maloleté dieťa (ďalej ako „úprava výživného“). Ide najmä o prípady, keď rodičia spolu nežijú, majú upravené rodičovské práva a povinnosti k maloletému dieťaťu súdnym rozhodnutím (zverenie, výživné, príp. styk) a vznikne potreba úpravy výšky výživného na maloleté dieťa (ďalej ako „mal. dieťa“). Táto kapitola je určená rodičom, na ktorých sa uvedené prípady vzťahujú. Pokiaľ máte iný problém, možno nájdete odpoveď v iných kapitolách.

V rámci širokej praxe našej advokátskej kancelárie v oblasti rodinného práva sa často stretávame s rôznymi chybami, ktoré ľudia robia pri podávaní návrhu na zvýšenie alebo zníženie výživného na mal. dieťa (ďalej ako „návrh na súd“) a v následnom súdnom konaní. Tieto chyby vznikajú predovšetkým preto, že ľudia nemajú dostatok informácií o tom, podľa akých kritérií súd v konaní rozhoduje. Práve z tohto dôvodu sme pre vás pripravili základné informácie o tomto druhu konania so zameraním na najnutnejšie otázky, ktorými sa súd zaoberá. Naším cieľom je, aby každý človek bez ohľadu na to, či je zastúpený advokátom alebo nie, mal základné informácie o tom, čo ho čaká v konaní o zvýšenie alebo zníženie výživného na mal. dieťa.

V kapitole sa nezaoberáme odvolacím konaním ale len konaním na súde prvého stupňa.

Čo robiť pred podaním návrhu na súde?

Ešte predtým, ako podáte návrh na súd, je nevyhnutné, aby ste zvážili dôvody, pre ktoré takto chcete postupovať. Nárok na úpravu výživného vzniká, ak sa zmenia pomery na strane rodičov mal. dieťaťa alebo na strane mal. dieťaťa. Vo väčšine prípadov ide o zmenu na strane majetkových pomerov, keď za zmení výška príjmu rodiča alebo opodstatnených výdavkov mal. dieťaťa. Zmena pomerov odôvodňuje úpravu výšky výživného, pričom výsledkom tejto úpravy má byť výživné, ktoré bude vyvažovať životnú úroveň mal. dieťaťa so životnou úrovňou jeho rodičov.

Pokiaľ dôjde k zmene pomerov, podajte návrh na súd na úpravu výšky výživného.

Návrh na zvýšenie alebo zníženie výživného k mal. dieťaťu

Návrh na úpravu výšky výživného sa podáva na miestne príslušnom súde, ktorým je okresný súd, v ktorého obvode má maloleté dieťa svoje bydlisko. Písomný návrh na súd môžete podať osobne v podateľni okresného súdu, alebo ho poslať doporučene poštou na adresu sídla súdu.

Návrh na súd by mal obsahovať najmä:

 1. Osobné údaje navrhovateľa - rodiča, ktorým je ten, kto návrh na súd podáva s uvedením jeho mena, priezviska, trvalého bydliska a štátnej príslušnosti. Rovnako je potrebné uviesť osobné údaje odporcu - rodiča, ktorým je ten, proti ktorému návrh smeruje.
 2. Z návrhu musí byť zrejmé, že sa domáhate úpravy výšky výživného z akých dôvodov a v akom rozsahu. V návrhu na súd uveďte Váš návrh výšky výživného, ktorú má platiť rodič, ktorému mal. dieťa nie je zverené do osobnej starostlivosti. V prípade striedavej starostlivosti je možné tiež upraviť výšku výživného, príp. navrhnúť, aby sa výživné vôbec neurčilo. Pre účely riadneho určenia výšky výživného odporúčame v návrhu podrobne opísať Vaše príjmy a opodstatnené výdavky na vedenie domácnosti a na mal. dieťa. Je možné, ale len v odôvodnených prípadoch, domáhať sa úpravy výživného aj spätne, najdlhšie po dobu troch rokov pred podaním návrhu na súde, z tohto dôvodu uveďte aj dátum, odkedy navrhujete výživné upraviť. Pokiaľ sa domáhate zníženia výživného spätne, platí zásada, podľa ktorej sa spotrebované výživné nevracia, to znamená, že súd síce výživné zníži, ale nezaviaže oprávneného rodiča na vrátenie preplatku, pokiaľ tento rodič súdu preukáže, že preplatok spotreboval na potreby mal. dieťaťa. Pokiaľ sa domáhate zvýšenia výživného spätne, súd spravidla zaviaže povinného rodiča zaplatiť vzniknutý dlh na výživnom v primeraných splátkach.
 3. Všetky návrhy uvedené pod položkou 2 je potrebné zdôvodniť, príp. aj opatriť dôkazmi, pokiaľ sú k dispozícii.
 4. Návrh na súd adresujte miestne príslušnému okresnému súdu v troch vyhotoveniach. Miestne príslušným súdom je ten okresný súd, v obvode ktorého má maloletý na základe dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu, prípadne iných rozhodujúcich skutočností, svoje bydlisko.
 5. Návrh na súd musí byť podpísaný navrhovateľom - rodičom a opatrený dátumom a miestom podpisu.

K návrhu na súd je potrebné priložiť najmä nasledovné prílohy:

 1. Rodný list mal. dieťaťa.
 2. Potvrdenie o návšteve školy mal. dieťaťa.
 3. Listinné a iné dôkazy preukazujúce príjem navrhovateľa - rodiča. Ide napríklad o nasledovné: a) potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu za posledných dvanásť mesiacov, pokiaľ ste v pracovnom pomere, b) daňové priznanie za posledný rok, pokiaľ ste živnostník alebo samostatne zárobkovo činná osoba, c) potvrdenie UPSVaR o poberaní prídavku na mal. dieťa, príp. o poberaní rodičovského príspevku za posledných dvanásť mesiacov.
 4. Listinné a iné dôkazy preukazujúce opodstatnené výdavky na vedenie domácnosti. Ide napríklad o nasledovné: a) nájom, príp. služby spojené s užívaním bytu, b) elektrina, c) plyn, d) koncesionárske poplatky, e) káblová TV, f) pevná linka, príp. internet, g) smetné a daň z nehnuteľnosti, h) poistenie domácnosti, príp. nehnuteľnosti. Odhadom vyčíslite aj opodstatnené výdavky na stravu a domáce potreby, ktoré však nemusíte dokladovať.
 5. Listinné a iné dôkazy preukazujúce opodstatnené výdavky na mal. dieťa. Ide napríklad o nasledovné: a) stravné a iné poplatky v škole, príp. v MŠ, b) hračky, c) životné poistky, príp. sporenia, d) lieky a zdravotné pomôcky, e) cestovné, príp. výdavky na pohonné hmoty, f) krúžky a záujmy, g) mobil. Odhadom vyčíslite aj opodstatnené výdavky na hygienické potreby, oblečenie a obuv, vreckové a pod., ktoré však nemusíte dokladovať.
  6. Iné dôkazy podľa okolností prípadu.

Konanie o úpravu výživného k mal. dieťaťu je oslobodené od platenia súdnych poplatkov.

Konanie pred súdom

Po podaní návrhu na súde súd vo veci nariadi ústne pojednávanie, na ktorom predovšetkým vykoná výsluch oboch rodičov mal. dieťaťa a ďalšie dokazovanie vo veci. Rovnako vypočuje aj kolízneho opatrovníka, ktorým je miestne príslušný ÚPSVaR, ktorý zastupuje v tomto konaní mal. dieťa.

V rámci konania o úpravu výživného k mal. dieťaťu sa musí súd vysporiadať s nasledovnými otázkami:

 1. Došlo k zmene pomerov? Aká je životná úroveň rodičov a mal. dieťaťa?
 2. Aké sú schopnosti, možnosti a majetkové pomery oboch rodičov? Aká bude výška výživného na mal. dieťa?


Na základe vykonaného dokazovania po tom, čo sa súd vysporiada s vyššie uvedenými otázkami, súd vo veci rozhodne. Súd rozhodne spravidla tak, že zmení pôvodné súdne rozhodnutie v časti výšky výživného, alebo návrh navrhovateľa zamietne.

Súd rozhoduje o úprave výživného rozsudkom, ktorý sa doručuje obom rodičom ako účastníkom konania. Odporúčame na doručený rozsudok vyznačiť doložku právoplatnosti a vykonateľnosti. Túto doložku Vám vyznačia v infocentre súdu, ktorý rozhodoval vo veci. Rozsudok s doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti je exekučným titulom, ktorý možno použiť v prípade exekúcie alebo výkonu súdneho rozhodnutia.

V nasledovných riadkoch sa budeme podrobnejšie venovať vyššie uvedeným otázkam, s ktorými sa súd musí vysporiadať v konaní o úpravu výšky výživného na mal. dieťa. Nezabudnite, že poznanie toho, o čom súd rozhoduje, je nevyhnutné pre Vašu riadnu prípravu na súd a Vaša riadna príprava je zase predpokladom spravodlivého súdneho rozhodnutia.
 

1. DOŠLO K ZMENE POMEROV? AKÁ JE ŽIVOTNÁ ÚROVEŇ RODIČOV A MAL. DIEŤAŤA?

Podľa §23 Zákona o rodine „Ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností“.

Ako sme už vyššie uviedli, nárok na úpravu výživného vzniká, ak sa zmenia pomery na strane rodičov mal. dieťaťa alebo na strane mal. dieťaťa. Vo väčšine prípadov ide o zmenu na strane majetkových pomerov, keď za zmení výška príjmu rodiča alebo opodstatnených výdavkov mal. dieťaťa. Zmena pomerov odôvodňuje úpravu výšky výživného, pričom výsledkom tejto úpravy má byť výživné, ktoré bude vyvažovať životnú úroveň mal. dieťaťa so životnou úrovňou jeho rodičov.

Súd skúma zmenu pomerov súčasne s majetkovými pomermi, schopnosťami a možnosťami rodičov, najmä nasledovným dokazovaním:
a) výsluch rodičov za účelom zistenia najmä príjmov a opodstatnených výdavkov na mal. dieťa. Pri výsluchu odprúčame súdu uviesť, v čom spočíva zmena pomerov, ktoré príjmy alebo výdavky pribudli, príp. odpadli;
b) listinné dokazovanie. Súd zisťuje vlastnými prostriedkami majetkové pomery, schopnosti a možnosti rodičov. Môže od zamestnávateľa vyžiadať písomné potvrdenie o výške príjmov, príp. môže zisťovať, či rodičia majú registrované cenné papiere, príp. skúmať ich pohyby na účtoch. Súd zisťuje aj nehnuteľný majetok prostredníctvom katastra, príp. autá prostredníctvom Dopravného inšpektorátu;
c) znalecké dokazovanie. Nie je vylúčené, že súd nariadi znalecké dokazovanie za účelom posúdenia účtovníctva rodiča, ktorý je podnikateľom.

ODPORÚČAME: Zvážte možnosť uzavretia rodičovskej dohody s druhým rodičom. Informujte ho o dôvodoch zmeny pomerov a vysvetlite mu potrebu úpravy. Ak sa dohodnete na novej výške výživného, podlieha táto dohoda schváleniu súdom, existencia dohody celé súdne konanie uľahčí a urýchli. Rodičovskú dohodu uzavrite v písomnej podobe a priložte ju k návrhu na súd ako prílohu.

2. AKÉ SÚ SCHOPNOSTI, MOŽNOSTI A MAJETKOVÉ POMERY RODIČOV? AKÁ BUDE VÝŠKA VÝŽIVNÉHO NA MAL. DIEŤA?

Podľa §62 ods. 2 Zákona o rodine „Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov“.


Výživné možno charakterizovať ako finančný príspevok určený najmä na uspokojovanie potrieb mal. dieťaťa a na vyrovnanie jeho životnej úrovne so životnou úrovňou jeho rodičov.

Vychádzajúc z § 62 ods. 2 Zákona o rodine je zrejmé, že výška výživného sa určuje najmä podľa majetkových pomerov rodičov, ich schopností a možností. Vysvetlíme, čo tieto zákonné pojmy znamenajú:
a) Majetkové pomery rodičov. Neexistuje žiaden matematický vzorec na výpočet výživného. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že výživné sa určí z príjmov rodiča po odpočítaní jeho opodstatnených výdavkov. Existujú však ďalšie pravidlá určené Zákonom o rodine, ktoré majú vplyv na výšku výživného a ktoré vôbec nemajú matematický charakter. Na strane príjmov súd skúma najmä opakujúce sa príjmy zo zamestnania, prípadne podnikania, spravidla za posledných dvanásť mesiacov. Okrem opakujúcich sa príjmov súd skúma aj ostatný majetok, najmä nadobudnuté nehnuteľnosti, autá, úspory na účtoch, cenné papiere a iný hodnotný majetok. Účelom tohto skúmania je zistiť materiálnu úroveň rodičov. Na strane výdavkov súd môže pri určovaní výživného prihliadať len na opodstatnené výdavky rodičov. Ide najmä o výdavky na domácnosť a na mal. dieťa.
b) Schopnosti a možnosti rodičov. Ako sme už uviedli, výživné sa určuje aj podľa rôznych pravidiel, ktoré nemajú vždy  matematický charakter. Medzi tieto pravidlá patrí aj posudzovanie schopností a možností rodičov. Súd tak určuje výživné aj s prihliadnutím na dosiahnuté vzdelanie rodiča v danej oblasti, na jeho vek a zdravotný stav, možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Súd má právo pri určovaní výživného neprihliadať na neopodstatnené výdavky rodiča. Kedy ide o neopodstatnený výdavok, súd posudzuje podľa životnej úrovne rodiča prirovnaním k výške a dôvodnosti tohto výdavku. Súd prihliada aj na to, či sa rodič bez zbytočného dôvodu vzdal výhodnejšieho zamestnania. Ak sa napríklad rodič vzdá bez riadneho dôvodu zamestnania, súd pri určovaní výživného môže vychádzať z príjmu, ktorý rodič v tomto zamestnaní dosahoval. Súd ďalej prihliada na neprimerané majetkové riziká, ktoré rodič na seba berie. Ak si napríklad rodič zoberie pôžičku a súd tento krok nepovažoval za potrebný, nemusí pri určovaní výživného prihliadať na výdavky titulom splácania tejto pôžičky. Poukazujeme na ďalšiu novinku, ktorú priniesol nový Zákon o rodine, ktorý zaviedol inštitút tzv. minimálneho výživného vo výške 30% zo sumy životného minima. Minimálne výživné musí platiť každý povinný rodič bez ohľadu na jeho majetkové pomery a finančnú situáciu. Výživné sa neurčuje len v prípade striedavej osobnej starostlivosti, pokiaľ je životná úroveň oboch rodičov v zásade rovnaká a striedavá starostlivosť je upravená rovnomerne na stranách oboch rodičov.

ODPORÚČAME: V návrhu na súd odporúčame podrobne opísať nielen príjmy, ale aj výdavky a to tak, aby súd mal podrobné informácie o tom, z čoho žijete a koľko utrácate.
 

Ako Vám môže pomôcť advokát?

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v oblasti rodinného práva pri zastupovaní v konaní o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu a to najmä v nasledovnom rozsahu:

 • Príprava zastúpenia, vrátane podrobného zistenia skutkového stavu, zabezpečenia potrebných dokumentov a dôkazov a stanovenie najlepšej stratégie pri zastupovaní pred súdom.
 • Asistencia pri uzatváraní rodičovskej dohody o úprave rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu, vrátane písomnej korešpondencie s druhým rodičom a osobných stretnutí s druhým rodičom, príp. jeho právnym zástupcom.
 •  Vypracovanie a podanie dokumentov potrebných na podanie návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu.
 • Zastupovanie v konaní pred súdom až do právoplatného skončenia veci.